Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním mého dotazu beru na vědomí informaci o zpracování mých osobní údajů správcem E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (dále také jen „správce“) pro:

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem zodpovězení mého dotazu a to po dobu potřebnou k vyřízení mého dotazu, nejdéle po dobu jednoho roku od okamžiku odeslání mého dotazu.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostř. společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů mám na základě předpisů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu nebo výmaz, od 25. 5. 2018 pak právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost mých údajů. Dále mám v případě, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního život nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Mám také právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Další informace o zpracování mých osobních údajů budou od 25. 5. 2018 uvedeny na stránce www.eon.cz.