Naši smlouvu vám rádi vysvětlíme.

Našich smluv se bát nemusíte, jednoduše vám totiž dokážeme vysvětlit vše, co v nich říkáme. A i když máme víc typů smluv, podstatné věci se nemění.

To chci vidět

Najetím myší na takto vyznačený text zobrazíte podrobnosti k danému bodu ve smlouvě.

Informace a sdělení před uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Tento dokument je pouze informativní a není návrhem Smlouvy. Uschovejte si jej prosím a nezasílejte zpět dodavateli.

Dodavatel: E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390. 
Kontaktní údaje Dodavatele: E.ON Zákaznická linka 800 77 33 22, info@eon.cz, www.eon.cz.

 1. Předmět Smlouvy:

  Předmětem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „Smlouva“) je Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu ze sítě nízkého napětí v množství, které je omezeno (určeno) hodnotou hlavního jističe a zajistit na vlastní jméno, na vlastní účet a v potřebném rozsahu související služby v elektroenergetice a závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu a cenu za související služby v elektroenergetice uplatňovanou v souladu s cenovou regulací, a to vše za podmínek dále uvedených.

 2. Cena se skládá z:
  1. a) ceny za dodávku elektřiny stanovené podle sjednaného produktu, který je uveden ve Smlouvě, a to ve výši stanovené ceníkem platným v době odběru elektřiny, není-li ve Smlouvě stanoven jiný způsob jejího určení;
  2. b) ceny za související služby v elektroenergetice, a to dle cenového rozhodnutím ERÚ;
  3. c) k účtovaným částkám dle písm. a) a b) se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty (DPH), případně další spotřební daně či jiné nepřímé daně a poplatky stanovené platnými právními předpisy.
 3. Platba záloh:

  Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, zavazuje se Zákazník Dodavateli platit za sdružené služby dodávky elektřiny zálohy dle dohodnutého způsobu, cyklu (měsíční/čtvrtletní) a splatnosti. Možnými způsoby úhrady záloh jsou: přímé inkaso z účtu, příkaz k úhradě nebo SIPO. Výše záloh pro první fakturační období je sjednána ve Smlouvě. S výší záloh na následující fakturační období je Zákazník seznámen na příslušném předpisu záloh nebo faktuře.

 4. Oprávnění Zákazníka:

  Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, a to v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění.

 5. Základní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny:
  Produkt dodávky elektřiny: Klasik
  Produktová řada: Elektřina
  Cena stanovena ceníkem: Ceníkem dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie D - Domácnosti, produktová řada Elektřina
  Smlouva uzavřena na dobu: neurčitou
  Výpovědní doba Smlouvy: 3 měsíce od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli
 6. Kontrolní orgán:

  Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti Zákazníka je Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava (www.eru.cz).

 7. Možnosti odstoupení od Smlouvy:
  1. a) Zvýšení ceny nebo změna jiných smluvních podmínek: V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek či zvýšením ceny za dodávku elektřiny, má právo od Smlouvy odstoupit nejpozději 10 dnů před nabytím jejich účinnosti, oznámil-li Dodavatel Zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu smluvních podmínek nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek a současně jej poučil o právu odstoupit od Smlouvy. Jinak ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny či změny smluvních podmínek.
  2. b) Smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání Dodavatele: Uzavřel-li Zákazník jako spotřebitel Smlouvu distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a dochází-li ke změně dodavatele, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zahájení dodávky. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Lhůty jsou zachovány, je-li v jejich průběhu odstoupení/výpověď odeslána Dodavateli.
 8. Vzorový formulář - odstoupení od Smlouvy:

  Zákazník může odstoupení od Smlouvy učinit prostřednictvím vzorového formuláře – odstoupení od Smlouvy nebo jiným jednostranným písemným právním jednáním adresovaným Dodavateli.

  Vzorový formulář:
  Dodavatel: E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201, zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

  Zákazník: Titul, Jméno a Příjmení
  Datum narození
  Adresa trvalého bydliště
  EAN kód odběrného místa
  Adresa odběrného místa
  Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne…….
  Místo a datum, Podpis

 9. Podpisem Smlouvy Zákazník výslovně žádá o zahájení dodávky elektřiny ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení a je si vědom, že odstoupí-li v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Dodavateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

Zobrazit další dokumenty: Info před uzavřením Smlouva Podmínky

Kontaktujte nás

Pokud máte víc otázek, neváhejte nás kontaktovat zdarma na naší zákaznické lince 800 77 33 22.