Naši smlouvu vám rádi vysvětlíme.

Našich smluv se bát nemusíte, jednoduše vám totiž dokážeme vysvětlit vše, co v nich říkáme. A i když máme víc typů smluv, podstatné věci se nemění.

To chci vidět

Najetím myší na takto vyznačený text zobrazíte podrobnosti k danému bodu ve smlouvě.

Obchodní podmínky dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen „OP“)

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto OP upravují další práva a povinnosti založené Smlouvou o dodávce elektřiny nebo Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností E. ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, zapsanou v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1390 (dále jen „Dodavatel“) a Zákazníkem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se v OP hovoří o Smlouvě je vždy uvažována jako jeden celek společně s OP, nevylučuje-li to povaha příslušného ustanovení Smlouvy nebo OP.
  2. Smluvní strany se zavazují při plnění Smlouvy postupovat v souladu s platným a účinným zněním Pravidel provozování distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení Zákazníka připojeno.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Dodavatel se zavazuje zahájit dodávku elektřiny neprodleně po provedení všech úkonů nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.
  2. Zákazník se zavazuje s ohledem na převzetí (přechod) odpovědnosti za odchylku Dodavatelem v období od zahájení dodávky do skončení platnosti Smlouvy odebírat elektřinu pouze od Dodavatele. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávku elektřiny z výrobny Zákazníka instalované v odběrném místě (dále jen „OM“).
  3. Zákazník se zavazuje kromě oprávnění vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele neprovádět žádné právní a jiné úkony nebo jednání, které by bránily Dodavateli provést změnu dodavatele k předpokládanému termínu zahájení dodávky uvedenému ve Smlouvě.
  4. Jestliže Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozené od daně z elektřiny, je povinen splnit pro takovou dodávku veškeré podmínky požadované příslušným právním předpisem a podle potřeby toto splnění podmínek hodnověrně doložit Dodavateli. Zároveň je Zákazník povinen oznámit a doložit bez zbytečného odkladu skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na změnu povinností Dodavatele v souvislosti s daní z elektřiny. Jestliže Zákazník hodlá nabýt elektřinu osvobozenou od daně v případech, kdy ji lze takto nabýt pouze na základě povolení k nabytí elektřiny bez daně (případně jiného dokumentu), je povinen tento dokument vždy předložit Dodavateli, a to včetně jeho změn. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vzniknou na základě nebo v souvislosti s porušením povinností Zákazníka uvedené v tomto odstavci (zejména náklady za uložené sankce).
  5. Při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze se Zákazník zavazuje dodržovat opatření (zejména omezení spotřeby nebo změny dodávek elektřiny), která pro tyto situace stanoví provozovatel distribuční soustavy (dále jen „PDS“) v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Měření a provádění odečtů
  1. Pro určení výše odběru elektřiny se použijí údaje poskytnuté PDS. V případě, že tyto údaje nejsou k dispozici, množství odebrané elektřiny určí Dodavatel způsobem stanoveným právními předpisy. Měření odběru elektřiny je prováděno měřicím zařízením ve vlastnictví PDS, který zodpovídá za správnost naměřených údajů. V případě pochybností o správnosti měření bude vždy za správný považován ten údaj, který potvrdí PDS.
  2. Zákazník je povinen v souladu s právními předpisy umožnit přístup příslušnému PDS k měřicímu zařízení (např. za účelem jeho odečtu, kontroly, montáže, výměny, demontáže nebo údržby). Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vzniknou na základě nebo v souvislosti s porušením povinností Zákazníka uvedené v tomto odstavci.
 4. Ceny, způsob a místo plnění
  1. Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytovaná plnění cenu za dodávku elektřiny stanovenou Smlouvou a cenu za související služby v elektroenergetice uplatňovanou v souladu s cenovou regulací a rovněž všechny daně a ostatní platby, zejména daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty (dále jen „Celková cena“).
  2. Zákazník se zavazuje platit Dodavateli za každé fakturační období Celkovou cenu formou záloh, a to způsobem uvedeným ve Smlouvě. Výše záloh pro první fakturační období je sjednána ve Smlouvě. Výše záloh pro každé následující fakturační období, které je Zákazník povinen platit, je uvedena na příslušném předpisu záloh nebo faktuře. Zálohy jsou splatné do 15. dne prvního kalendářního měsíce (v případě měsíční zálohy každého měsíce) zálohového období (cyklus záloh) s tím, že první záloha je splatná ve lhůtě stanovené Dodavatelem, která nesmí být kratší než 10 dní od oznámení této lhůty Zákazníkovi.
  3. Fakturační období je každé období, za které je provedeno Dodavatelem vyúčtování Celkové ceny a vystaven příslušný doklad (dále jen „faktura“). První fakturační období začíná zahájením dodávky. Délka fakturačního období je předpokládána 12 měsíců a jeho skutečnou délku určuje Dodavatel, a to zejména s ohledem na odečty spotřeby elektřiny prováděné PDS.
  4. Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny pouze bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb) a jsou považovány za splněné okamžikem připsání dlužné částky na bankovní účet Dodavatele a pod variabilním symbolem, který je uveden v příslušném platebním dokladu (např. faktura, předpis záloh, upomínka), na jehož základě je tato částka účtována.
  5. Veškeré peněžité závazky Dodavatele hrazené v bezhotovostní formě (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb) jsou považovány za splněné okamžikem připsání dlužné částky na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě, případně na jiný účet, jehož číslo bylo Dodavateli oznámeno Zákazníkem v souladu s touto Smlouvou. V ostatních případech se peněžité závazky Dodavatele považují za splněné okamžikem doručení peněžní poukázky na dlužnou částku Zákazníkovi.
  6. Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na nesprávný bankovní účet Dodavatele, je Dodavatel oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané a označené platby.
  7. V případě, že na základě vyúčtování Celkové ceny je zjištěn doplatek, Zákazník jej uhradí na základě faktury a ve lhůtě uvedené ve faktuře. V případě, že je na základě vyúčtování Celkové ceny zjištěn přeplatek, bude tento přeplatek vrácen Dodavatelem na základě faktury vystavené Dodavatelem, a to způsobem a ve lhůtě uvedené ve faktuře.
  8. Má-li Zákazník sjednáno zasílání faktur v elektronické podobě, vyhrazuje si Dodavatel v odůvodněných případech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné podobě.
  9. Zákazník má v případě zjištění chyby ve vyúčtování plateb dle Smlouvy, zejména pak při zjištění chyby ve faktuře, právo příslušnou chybu písemně reklamovat na kontaktní adrese Dodavatele, a to ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětné platby. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost platby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  10. V případě prodlení s plněním svých peněžitých závazků se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a pokud jej nelze takto stanovit (např. předpis pozbude účinnosti), pak ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5. Změna smluvních údajů
  1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou, není-li dále stanoveno jinak.
  2. Změnu výše záloh, cyklu záloh a způsobu zasílání faktur lze provést dohodou smluvních stran, vedle způsobu uvedeného v odst. 5.1, také elektronicky prostým emailem, nahrávaným telefonním hovorem u Dodavatele nebo prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele (Energie24). Zároveň platí, že v případě přepisu (změny Zákazníka v OM) je možné Smlouvu se stávajícím Zákazníkem ukončit i telefonicky, a to za současné účasti stávajícího a nového Zákazníka u telefonické dohody. Účinnost ukončení Smlouvy se stávajícím Zákazníkem v případě přepisu nastává okamžikem zahájení dodávky novému Zákazníkovi na základě Smlouvy uzavřené s Dodavatelem.
  3. Smluvní údaje mohou být upraveny prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele (Energie24) nebo na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě, prostým emailem nebo nahrávaným telefonním hovorem u Dodavatele, a to v případech, kdy dochází ke změně:
   1. způsobu úhrady faktur nebo záloh,
   2. bankovního spojení,
   3. telefonního čísla, mobilního čísla, čísla faxu nebo e-mailu,
   4. adresy pro doručování,
   5. osoby oprávněné k zastupování Zákazníka,
   6. DIČ, názvu obchodní firmy, sídla firmy nebo místa podnikání Zákazníka,
   7. příjmení Zákazníka,
   8. adresy odběrného místa Zákazníka.
  4. V případě, že Dodavatel požádá Zákazníka o doložení oznamovaných skutečností dle písm. e) až h), je Zákazník povinen tyto skutečnosti Dodavateli neprodleně doložit, jinak není Dodavatel povinen změnu přijmout, případně je oprávněn přijatou změnu odmítnout.
  5. V případě změny prováděné prostřednictvím nahrávaného telefonního hovoru se Zákazník prokazuje minimálně třemi identifikátory OM uvedeného ve Smlouvě (např. jméno a příjmení, EAN, adresa OM, číslo místa spotřeby, číslo Smlouvy, zákaznické číslo atd.). Na nahrávání telefonního hovoru bude Zákazník upozorněn. V případě změny prováděné prostřednictvím zákaznického portálu Dodavatele je Zákazník povinen se řídit podmínkami užívání tohoto zákaznického portálu.
  6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich identifikační (komunikační) údaje odpovídaly skutečnému a použitelnému stavu. Smluvní strany nesou odpovědnost za funkčnost komunikačních kanálů, které může druhá smluvní strana v souladu se Smlouvu použít.
 6. Zánik Smlouvy, přerušení, ukončení dodávky elektřiny
  1. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji písemně vypovědět kterákoli ze smluvních stran s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
  2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhé smluvní strany.
  3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující smluvní strana neuvede pozdější datum.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru elektřiny vzniká Dodavateli právo odstoupit od Smlouvy.
  5. Přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny provede PDS na žádost Dodavatele. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vznikly buď přímo nebo v souvislosti s přerušením, ukončením dodávky elektřiny nebo opětovným obnovením dodávky elektřiny do OM.
  6. Ke dni zániku Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývajících, s výjimkou těch závazků obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
 7. Ustanovení přechodná a závěrečná
  1. Zahájením dodávky elektřiny dle Smlouvy se ruší všechny dříve uzavřené smluvní vztahy, jejichž předmětem je dodávka elektřiny do odběrných míst uvedených ve Smlouvě uzavřené mezi stejnými smluvními stranami nebo jejich právními předchůdci.
  2. V případě konání právního jednání Dodavatele včetně uzavírání, změny a ukončování Smlouvy, lze vlastnoruční podpis zástupce Dodavatele nahradit faksimilií tohoto podpisu.
  3. Původní znění tohoto odstavce obsahující znění souhlasu se zpracováním osobních údajů se neuplatňuje z důvodu zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  4. Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti Zákazníka je Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

  5. Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se obě smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích. Toto ustanovení platí pouze pro Zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé.

  6. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito OP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
  7. Tyto OP nenahrazují obchodní podmínky, které jsou součástí smluv uzavřených do 31. 12. 2015.
  8. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016

V Českých Budějovicích dne:   3. 11. 2015

Představenstvo E.ON Energie, a.s.

Zobrazit další dokumenty: Info před uzavřením Smlouva Podmínky

Kontaktujte nás

Pokud máte víc otázek, neváhejte nás kontaktovat zdarma na naší zákaznické lince 800 77 33 22.