Naši smlouvu vám rádi vysvětlíme.

Našich smluv se bát nemusíte, jednoduše vám totiž dokážeme vysvětlit vše, co v nich říkáme. A i když máme víc typů smluv, podstatné věci se nemění.

To chci vidět

Najetím myší na takto vyznačený text zobrazíte podrobnosti k danému bodu ve smlouvě.

Zákaznické číslo: 1111111111

Číslo Smlouvy: 2222222222

Číslo místa spotřeby: 3333333333

 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí

(dále jen „Smlouva“)

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Zákazník

Jméno fyzické osoby: Jan Odběratel

Datum narození: 1.1.1977

Adresa trvalého bydliště: Odběratelova ul. 1, České Budějovice 370 04

Adresa pro doručování: Odběratelova ul. 1, České Budějovice 370 04

Telefon: , mobil: 777 666 555, e-mail: jan.odberatel@seznam.cz

Osoba oprávněna jednat za Zákazníka

 

Dodavatel: E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 26078201 |
DIČ: CZ26078201 | Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 | Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 3299933/0300 | zastoupený na základě plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice | IČ: 25733591 | DIČ: CZ25733591 | Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066. Orgánem, který je oprávněn v zákonem stanovených případech rozhodovat spory mezi Zákazníkem a Dodavatelem a přijímat stížnosti Zákazníka je Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Stížnosti vyřizuje Dodavatel v souladu s OP právním řádem ČR.

 

I. Předmět a obsah Smlouvy

Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektřinu ze sítě nízkého napětí v množství, které je omezeno (určeno) hodnotou hlavního jističe a zajistit na vlastní jméno, na vlastní účet a v potřebném rozsahu související služby v elektroenergetice a závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli cenu za dodanou elektřinu a cenu za související služby v elektroenergetice uplatňovanou v souladu s cenovou regulací., a to vše za podmínek dále uvedených.

 

II. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy

1. Předpokládaný termín zahájení dodávky:

2. Tato Smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinná zahájením dodávky dle této Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

3. Uzavřel-li Zákazník jako spotřebitel smlouvu  distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a dochází-li ke změně dodavatele, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zahájení dodávky. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Lhůty jsou zachovány, je-li v jejich průběhu odstoupení/výpověď odeslána Dodavateli.

 

III. Produkt, produktová řada, ceník, zálohy a platební podmínky

1.  Produkt dodávky elektřiny: Klasik

2. Sjednává se produktová řada Elektřina a cena za dodávku elektřiny je stanovena Ceníkem dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s., pro zákazníky kategorie D - Domácnosti, produktová řada Elektřina, platným v období dodávky.

3. Výše zálohy do nejbližšího zúčtování (Kč): 1150 Kč

Způsob úhrady záloh: SIPO
5. Způsob úhrady faktury: Převodem z účtu

6. Zálohové období (cyklus záloh): Měsíční

7. SIPO: 22551236455

8. Variabilní symbol: 637216349

9. Způsob zasílání faktur v PDF formátu na uvedený e-mail: janodberatel@seznam.cz

 

IV. Odběrné místo

Adresa odběrného místa: Odběratelova ul. 1, České Budějovice 370 04

EAN kód: 1234567891011121314

Typ měření:  C

Sazba distribuce: D01d

Rezervovaný příkon (Hodnota hlavního jističe): 3x25A

 

V případě, kdy údaj o typu měření a/nebo hodnotě hlavního jističe a/nebo distribuční sazbě uvedený v této Smlouvě je jiný, než údaj evidovaný u příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen „Distributor“), dohodly se smluvní strany, že platí údaj evidovaný Distributorem.

 

V. Zvláštní ujednání

Změna produktu

 

VI. Podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny

1. Smluvní vztah se dále řídí Obchodními podmínkami dodávky elektřiny pro odběrná místa připojená z hladiny nízkého napětí (dále jen „OP“), které jsou součástí této Smlouvy, a příslušným ceníkem dle čl. III odst. 2 Smlouvy (dále jen „ceník“).

2.  Dodavatel má právo cenu za dodávku elektřiny v příslušném ceníku jednostranně měnit z důvodů změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu služeb poskytovaných zákazníkům. Dodavatel má právo OP jednostranně kdykoli měnit z důvodů změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna ceníku nebo OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na internetových stránkách Dodavatele. V souvislosti se změnou OP a zvýšením ceny za dodávku elektřiny dle tohoto odstavce má Zákazník právo v případě nesouhlasu s těmito změnami od Smlouvy odstoupit, a to v souladu s příslušným právním předpisem.

3. V případě, že Zákazník neplní platební povinnosti a Dodavatel mu prokazatelně zašle písemnou upomínku, je oprávněn v této souvislosti Zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli tuto smluvní pokutu.

4. V případě, že Zákazník poruší povinnost dle odst. 2.2 nebo 2.3 OP, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5500 Kč.

5. Případný přeplatek či doplatek do výše 99 Kč včetně, který vznikne při vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny, je Dodavatel oprávněn převést do příštího fakturačního období, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je součástí Informací a sdělení před uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, které je přiloženo k této Smlouvě.

7. Zákazník výslovně žádá o zahájení dodávky dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení. V případě, že odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Dodavateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

8. V případě, že při změně dodavatele dojde k situaci uvedené v § 51 odst. 4) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, tj. probíhá odběr elektřiny v odběrném místě Zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné místo Zákazníka, smluvní strany se dohodly, že se považuje za zahájení dodávky elektřiny den, od kterého nese Dodavatel odpovědnost za odchylku v odběrném místě Zákazníka, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem této Smlouvy uděluje souhlas, aby Dodavatel uzavřel s Distributorem smlouvu, jejímž předmětem bude zajištění služby distribuční soustavy do výše uvedeného odběrného místa.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu lze uzavřít pouze v listinné podobě.

Zákazník prohlašuje, že se s obsahem a významem Smlouvy, OP, ceníku seznámil v dostatečném předstihu, rozumí jeho obsahu a vyjadřuje s těmito dokumenty souhlas, který stvrzuje svým podpisem níže.

Ujednáním smluvních pokut není dotčen nárok Dodavatele na náhradu majetkové újmy.

 

VIII. Plná moc

Zákazník:

Jméno fyzické osoby: Jan Odběratel

Datum narození : 1.1.1977

Adresa trvalého bydliště: Odběratelova ul. 1, České Budějovice 370 04

EAN kód: 1234567891011121314

 

uděluje tímto plnou moc společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 k zastupování a veškerým právním úkonům souvisejícím s procesem změny dodavatele elektřiny do výše uvedeného odběrného místa, zejména k:

- ukončení smluvních vztahů s dodavateli elektřiny, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, a to včetně případného zpětvzetí těchto právních úkonů za účelem řádného průběhu procesu změny dodavatele, popřípadě ukončení smluvních vztahů s příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jehož předmětem je distribuce elektřiny,

- odvolání plných mocí vystavených zákazníkem třetí osobě (zejména dodavateli elektřiny) v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, a zpětvzetí právních úkonů učiněných třetí osobou na základě takové plné moci,

- uzavření s příslušným provozovatelem distribuční soustavy Smlouvy o připojení zařízení Zákazníka pro distribuci a odběr elektřiny umístěného v uvedeném odběrném místě, a to včetně případného zpětvzetí právních jednání směřujících k uzavření této smlouvy,

- vyžádání a převzetí od dodavatele elektřiny kopie Smluv o dodávce elektřiny nebo Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených mezi dodavatelem elektřiny a zákazníkem,

- vyžádání a převzetí od dodavatele elektřiny nejbližší možná data ukončení smluvních vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem,

- zastupování zákazníka při registraci u společnosti OTE, a.s., IČ: 26463318, Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8.

 

Dodavatel je výslovně oprávněn dle této plné moci udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zákazníka.

 

 

Za zákazníka:

V Českých Budějovicích dne 1.2.2018

Osoba oprávněná  k podpisu

Jméno: Jan Odběratel

 

 

_______________________

Podpis

Za E.ON Energie, a.s.

V Českých Budějovicích dne 1.2.2018

Osoba oprávněná  k podpisu na základě pověření

Jméno: Mgr. Rudolf Uzlík

Funkce: Vedoucí Správy portfolia HZ

 

_______________________

Podpis

 

Zobrazit další dokumenty: Info před uzavřením Smlouva Podmínky

Kontaktujte nás

Pokud máte víc otázek, neváhejte nás kontaktovat zdarma na naší zákaznické lince 800 77 33 22.