Registrace zákazníka
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Fakturace probíhá elektronicky na email zadaný při vaší registraci.
Způsob úhrady
Způsob autorizace*
Pokud požadujete více čipů/karet, či různé kombinace, prosím vepište do pole POZNÁMKY níže.
UPOZORNĚNÍ: Každý další čip/karta k vozidlu je zpoplatněn viz ceník na webu eon-drive.cz
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive – spotřebitel

1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky poskytování služby E.ON Drive (dále jen "OP") tvoří nedílnou součást smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služby E.ON Drive mezi Zákazníkem a E.ON Energie a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390  (dále jen "Poskytovatel") a upravují jejich vzájemná práva o povinnosti, podmínky poskytování a využívání služby E.ON Drive. Zákazník a Poskytovatel se v těchto OP dále označují společně jako Smluvní strany a každý jednotlivě jako Smluvní strana. 

1.2. Ustanovení ve Smlouvě mají před OP přednost, pokud jsou s nimi v rozporu.

1.3. Zákazník při využívání služby E.ON Drive bere na vědomí, že Poskytovatel není dodavatelem elektřiny ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ale je poskytovatelem služby E.ON Drive.

1.4. Pro účely těchto OP:

a) Ceník – dokument, ve kterém jsou stanoveny ceny za poskytování Služby, jakož i další ceny s poskytováním Služby související. Ceník tvoří součást Smlouvy a je dostupný i na Webovém portále;

b) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnací jednotkou, které se skládá minimálně z jednoho elektrického motoru jako měniče energie s dobíjitelným systémem ukládání elektřiny, který lze externě dobíjet;

c) Karta / dobíjecí karta – plastová identifikační karta nebo čip obsahující RFID čip, přidělena Zákazníkovi na základě Smlouvy, sloužící k identifikaci a autorizaci Zákazníka při využívání Služby;

d) Služba – služba dobíjení Elektrických vozidel v síti veřejně přístupných dobíjecích stanic Poskytovatele prostřednictvím Karty; 

e) Dobíjecí stanice – veřejně přístupná dobíjecí stanice Poskytovatele zařazena do sítě dobíjecích stanic a umožňující využívání Služby. Aktuální seznam dobíjecích stanic se zveřejňuje prostřednictvím Webového portálu;

f) Mobilní aplikace – je aplikace, která umožňuje Zákazníkovi se zákaznickým účtem využívat její funkce související s poskytováním Služby, zejména zjistit polohu nejbližší Dobíjecí stanice či identifikovat a autorizovat Zákazníka při využívání Služby. Funkce aplikace se mohou v čase měnit.  Mobilní aplikace Poskytovatele je funkční za předpokladu, že Zákazník použije kompatibilní zařízení (mobilní telefon umožňující instalaci mobilní aplikace), které podporuje mobilní operační systém Android či iOS a zajistí na své náklady přístup k internetovému připojení;

g) Smlouva – smlouva o poskytování služby E.ON Drive uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem;

h) Zákazník – fyzická osoba (spotřebitel), která se registrovala na Webovém portálu a s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské, obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání, tj. osoba, která využívá Službu pro vlastní osobní potřebu;

i) Webový portál – rozumí se webový portál www.eon-drive.cz, jehož prostřednictvím má Zákazník přístup k registraci, a na kterém jsou zveřejněny všechny podmínky a informace ohledně Služby včetně aktuálního statusu a rozmístění dobíjecích stanic, způsobu obsluhy dobíjecích stanic, nově zprovozněných dobíjecích stanicích, novinkách ohledně elektromobility a jiné.

2. Místo a čas poskytování služby 

2.1. Poskytovatel poskytuje Službu na dobíjecích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na Webovém portále a v Mobilní aplikaci.

2.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo seznam uvedený v odst. 2.1. jednostranně měnit.

2.3. Poskytovatel poskytuje Službu v čase, který je uveden pro příslušnou Dobíjecí stanici v seznamu podle odst. 2.1. s výjimkou přerušení nebo omezení poskytování Služby podle těchto OP.

3. Podmínky využívání Služby 

3.1. Před uzavřením Smlouvy je Zákazník povinen v registračním formuláři dostupném na Webovém portálu pravdivě a úplně informovat o všech skutečnostech nezbytných pro Poskytovatele za účelem uzavření a plnění Smlouvy.

3.2. Po úspěšné registraci bude Zákazníkovi předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu Karta a Smlouva.

3.3. Po obdržení Smlouvy Zákazník Smlouvu podepíše a předá/zašle zpět na adresu Poskytovatele. Podpisem Smlouvy Zákazník stvrzuje převzetí Karty. Smlouva je platná ode dne podpisu oběma Smluvními stranami a účinná dnem aktivace Karty. Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli. O aktivaci Karty bude Poskytovatel Zákazníka informovat na jeho e-mail. 

3.4. Po doručení Zákazníkem podepsané Smlouvy Poskytovateli, Poskytovatel vytvoří Zákazníkovi zákaznický účet a zašle mu na jeho e-mail přihlašovací údaje k tomuto účtu.

3.5. Poskytovatel bude Zákazníkovi poskytovat Službu na Dobíjecí stanici prostřednictvím přidělené a aktivované Karty.

3.6. Údaj o množství odebrané elektrické energie bude Zákazníkovi přístupný po ukončení každého dobíjení v Mobilní aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. aktualizace, nebo údržba systému) omezit dostupnost Mobilní aplikace či rozsah poskytovaných informací, a to po dobu nezbytně nutnou.

3.7. Zákazník bere na vědomí, že ode dne převzetí Karty je zodpovědný za její používání a nese plnou odpovědnost za její zneužití, ztrátu, krádež, zničení nebo poškození.

3.8. V případě ztráty, zničení nebo odcizení Karty, je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Poskytovateli. Při oznámení Zákazník uvede evidenční číslo Karty. Poskytovatel na základě oznámení Zákazníka provede zablokování dané Karty.

3.9. Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za závazky, pohledávky a škodu způsobenou neoprávněným používáním, ztrátou nebo odcizením Karty a tyto je povinen Poskytovateli v plném rozsahu uhradit. Zákazník odpovídá za jakékoliv úkony uskutečněné prostřednictvím Karty ode dne převzetí Karty do dne vrácení Karty Poskytovateli, resp. do momentu zablokování Karty dle čl. 3.8. Jakékoliv úkony prostřednictvím přidělené Karty se považují za úkony jménem a na účet Zákazníka.

3.10. Přidělená Karta se nestává vlastnictvím Zákazníka a po ukončení smluvního vztahu je Zákazník povinen přidělenou Kartu Poskytovateli vrátit.

3.11. Zákazník má právo během smluvního vztahu požádat Poskytovatele o vydání další Karty na základě elektronické žádosti o vydání Karty, prostřednictvím Webového portálu. Zákazníkovi bude Karta předána, případně zaslána do vlastních rukou Zákazníka, na jím zvolenou adresu. Zákazník stvrdí přijetí další Karty podpisem Předávacího protokolu, který následně zašle Poskytovateli. Další Karta bude aktivována nejpozději následující den po doručení Zákazníkem podepsaného Předávacího protokolu Poskytovateli. Okamžikem přidělení a aktivace další Karty ze strany Poskytovatele se na využívání Služby prostřednictvím nové Karty vztahují všechny podmínky dle Smlouvy a těchto OP. 

3.12. V případě, že Zákazník poskytne Kartu třetí osobě, přebírá veškeré právní následky vzešlé z jejího jednání, zejména zodpovídá za její užívání, ztrátu či zničení třetí osobou.

3.13. V případě, že Zákazník požádá o vydání nové Karty z důvodu její ztráty, odcizení, poškození nebo jejího zničení či vydání další Karty, je Zákazník povinen uhradit poplatek dle Ceníku za vydání nové Karty či další Karty, který bude Zákazníkovi vyfakturován ve faktuře.

3.14. Zákazník se zavazuje využívat Službu pouze na území České republiky.

4. Povinnosti Poskytovatele a Zákazníka 

4.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi využívání Služby za podmínek stanovených v OP a ve Smlouvě.

4.2. Zákazník se zavazuje dodržovat všechna ustanovení OP a Smlouvy, využívat Službu pouze v souladu s právními předpisy platnými v České republice, pokyny a návody Poskytovatele.

4.3. Zákazník je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli poruchách, porušeních, či poškozeních Dobíjecí stanice, které Zákazník zjistil nebo o nichž se dozvěděl během využívání Služby.

4.4. Každá Smluvní strana je povinna oznámit druhé Smluvní straně změnu svých údajů, ať už v rámci registračního formuláře nebo Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková změna nastala. Takovéto změny Smlouvy nebudou považovány za změny vyžadující uzavření dodatku k této Smlouvě. Smluvní údaje mohou být změněny na základě jednostranného oznámení provedeného v písemné formě nebo prostým e-mailem. Takto oznámená změna je účinná dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

5. Cena, způsob a místo plnění

5.1. Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služby cenu uvedenou v aktuálním Ceníku, který je součástí Smlouvy.

5.2. Cena za Službu bude vypočtena na základě množství odebrané elektřiny při dobíjení Elektrického vozidla. Množství odebrané elektřiny se stanovuje na základě softwarového výpočtu. V případě rozdílného množství indikovaného Dobíjecí stanicí a v elektrickém vozidle, je rozhodující údaj na Dobíjecí stanici.

5.3. Veškeré peněžité závazky Zákazníka jsou hrazeny bezhotovostní formou (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem za předchozí kalendářní měsíc.

5.4. Fakturu podle odst. 5.3., Poskytovatel vystaví v elektronické podobě a doručí na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, a to do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla Zákazníkovi Služba poskytnuta. Poskytovatel má v odůvodněných případech právo zasílat faktury Zákazníkovi v listinné podobě.

5.5. Splatnost faktury je 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Za den úhrady se považuje den, kdy byla dlužná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.6. V případě prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku ze Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady takového závazku. 

5.7. Uplatněním reklamace faktury Zákazníkem není dotčena povinnost Zákazníka uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Pokud Zákazník řádně neuhradí fakturovanou částku v plné výši ve lhůtě splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit nebo omezit poskytování Služby, a to zablokováním Karty nebo všech Karet vydaných Poskytovatelem a zablokováním mobilní aplikace, až do řádného zaplacení dlužné částky.

5.8. Nezaplacení jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli znamená porušení povinností Zákazníka a zakládá právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

6. Přerušení, omezení poskytování Služby 

6.1. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služby, a to zejména zablokováním Karty a mobilní aplikace, v následujících případech:

a) Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Poskytovatele podle Smlouvy;

b) při provádění plánovaných rekonstrukcí, modernizací, opravách a údržbě dobíjecích stanic, v těchto případech Poskytovatel tyto informace Zákazníkovi sdělí nejpozději 5 kalendářních dnů předem, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;

c) nepředvídané poruchy, přičemž v takovém případě Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, přičemž za oznámení podle tohoto bodu se považuje i zveřejnění oznámení na Webovém portálu;

d) neodvratitelné události, která nemá původ v provozu dobíjecích stanic, zejména v případě neodvratitelné přírodní události, teroristické akce, války, stávky majícího vliv na možnost plnění povinnosti Provozovatele;

e) v případě přerušení nebo omezení distribuce elektřiny příslušným provozovatelem distribuční soustavy, do kterého je Dobíjecí stanice připojena, v případech a za podmínek stanovených v zákoně o energetice a v ostatních souvisejících předpisech;

f) Poskytovatel zjistí, že Zákazníkem poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo neaktuální, nebo Poskytovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Zákazníka, nebo Zákazník jiným způsobem hrubě poruší Smlouvu. V takovém případě si poskytovatel vyhrazuje právo na pozastavení nebo i úplné ukončení poskytované Služby.

Během přerušení nebo omezení podle odst. 6.1., Poskytovatel nemá povinnost Zákazníkům poskytovat Službu, přičemž po odstranění příčin omezení nebo přerušení podle odst. 6.1., bude využívání služby neprodleně obnoveny a umožněno. V případě přerušení dle písm. a) a písm. f) odst. 6.1. může být využívání Služeb obnoveno na základě písemné žádosti Zákazníka s tím, že Poskytovatel si vyhrazuje právo další využívání Služeb Zákazníkovi nepovolit.

6.2. Poskytovatel není povinen poskytovat Službu v případě stavů nouze, ve smyslu ustanovení § 54 energetického zákona. 

7. Reklamace 

7.1. Reklamací se rozumí písemné podání Zákazníka nebo jeho zplnomocněného zástupce, které je určeno Poskytovateli, kterým se Zákazník domáhá zejména uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vadné poskytnutí Služby, přičemž takovýto stav trvá v čase uplatnění reklamace a Zákazník požaduje od Poskytovatele nápravu. Účelem reklamace je zejména odstranění Zákazníkem vytýkaných vad.

7.2. Zákazník má právo reklamovat zejména:

a) kvalitu poskytované Služby;

b) nefunkčnost Karty;

c) fakturaci poskytnuté Služby;

d) jiné zjištěné vady související s poskytováním služby ze strany Poskytovatele.

7.3. Zákazník může reklamaci uplatnit na adrese Poskytovatele, na e-mailové adrese Poskytovatele či osobně u Poskytovatele prostřednictvím E.ON Zákaznického centra, přičemž o podání reklamace musí být vyhotoven záznam.

8. Zánik Smlouvy 

8.1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2. Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu doručením písemné výpovědi této Smlouvy druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď Smlouvy doručena druhé Smluvní straně.

8.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě neplnění smluvních povinností druhou Smluvní stranou.

8.4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné ke dni jeho doručení, pokud odstupující Smluvní strana neuvede pozdější datum.

8.5. Odstoupení od Smlouvy nebo její ukončení z jiného důvodu se nedotýká práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení Smlouvy, včetně oprávnění na náhradu škody, smluvní pokuty, smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ustanovení vztahující se k vypořádání vzájemných právních vztahů na základě Smlouvy zůstávají v platnosti do momentu jejich vypořádání.

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto OP jako celek nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany s výjimkou postoupení pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi vyplývajících z tohoto smluvního vztahu. Poskytovatel je rovněž oprávněn bez souhlasu Zákazníka převést celou Smlouvu nebo jen její část na jinou společnost skupiny E.ON. Společností skupiny E.ON se rozumí společnost, která je součástí stejného koncernu jako společnost E.ON dle § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

9.2. Poskytovatel má právo kdykoliv jednostranně měnit Ceník z důvodu změny cen na velkoobchodním trhu s energiemi, změny devizového kurzu, změny cen nakupovaných služeb, legislativních změn a změny rozsahu poskytovaných služeb Zákazníkům. Poskytovatel má právo OP kdykoliv jednostranně měnit z důvodu změn legislativy, změn podmínek na trhu s energiemi, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb či za účelem optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Změna Ceníku nebo OP bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním na Webovém portále Poskytovatele a zároveň zasláním oznámení o změna Ceníku nebo OP na e-mail Zákazníka, a to nejpozději měsíc před začátkem účinnosti nového Ceníku nebo OP. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou Ceníku nebo OP, má právo Smlouvu vypovědět do 15 dnů přede dnem účinností nového Ceníku nebo OP.

9.3. Ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná. Pokud se během trvání smluvního vztahu stane jakékoliv ustanovení Smlouvy (nebo jeho část) neplatné nebo nevynutitelné v důsledku změny platných právních předpisů, nebude tím dotčena platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují jednat s cílem úpravy smluvního vztahu ve smyslu nové právní úpravy a nahradit dotčeny novými, určenými právní úpravou, resp. změnou tak, aby byl zachován účel Smlouvy a záměry Smluvních stran obsažené v původních ustanoveních.

9.4. V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.5. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi a sděleními před uzavřením Smlouvy, jejichž součástí je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.6. Zákazník výslovně žádá o zahájení plnění Služby dle této Smlouvy ještě před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení. V případě, že Zákazník odstoupí v příslušných lhůtách od této Smlouvy, uhradí Poskytovateli cenu stanovenou Smlouvou do doby odstoupení od Smlouvy.

9.7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2019.

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností E. ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“). Více informací najdete na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA BEZ JEHO SOUHLASU

Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, evidenční číslo vozidla, biometrický podpis, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje o chování na webu, údaje pro poskytování služeb, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu účastníků, a odvozené údaje.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zlepšování zákaznické zkušenosti, PR a posilování značky, statistiky a evidence, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Berete na vědomí, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro:

- nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které Vám již poskytujeme; nabídku od nás můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od našich zaměstnanců nebo telefonicky (to však jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo obdobného právního předpisu);

- posouzení Vašeho zájmu o jiné produkty a služby, včetně zájmu o produkty a služby jiných subjektů, jejich nabízení osobně našimi zaměstnanci a provádění související analytiky. 

Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku. 

Informace o zpracování osobních údajů osoby oprávněné jednat za Zákazníka

Pokud jednáte jako osoba oprávněná za zákazníka, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost osoby oprávněné jednat za Zákazníka

Osoba oprávněná jednat za zákazníka se zavazuje informovat Zákazníka o zpracování jeho osobních údajů.

Marketingový souhlas

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY MARKETINGU

S Vaším souhlasem budeme používat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb, údaje o chování na webu, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu účastníků, a odvozené údaje pro nabídku:

- našich produktů a služeb, které souvisí s produkty nebo službami, které Vám již poskytujeme, pokud se nabídka bude realizovat po telefonu; tento souhlas přitom budeme potřebovat pouze za předpokladu schválení a nabytí účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo obdobného právního předpisu;

- jiných typů produktů a služeb, než od nás nyní využíváte a které jsou podobné těmto produktům a službám, včetně produktů a služeb jiných subjektů, a to i telefonicky, elektronickými prostředky;

- v podobě newsletterů nebo marketingové soutěže;

- cílenou nad rámec našeho oprávněného zájmu také na základě Vašeho profilu sestaveného
z předchozího chování a potřeb pro zasílání relevantnějších nabídek.

Tento Váš souhlas platí po dobu trvání našich smluv s Vámi a následně dalších maximálně 5 let. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Nezaškrtnutí pole pro udělení souhlasu se nepovažuje za odvolání dříve uděleného souhlasu.