Sjednejte si službu E.ON Domov a soutěžte o jednu ze tří praček Miele!

 

Pravidla soutěže „Sjednejte si službu E.ON Domov a soutěžte o jednu ze tří praček Miele!“

Vyhlašovatelem soutěže je E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26078201,DIČ: CZ26078201, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v č. Budějovicích v oddílu B, vložka 1390 (dále také jen „E.ON“). Soutěž probíhá od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017.

Výhru v soutěži, kterou je automatická pračka značky Miele, obdrží každý ze tří náhodně vylosovaných účastníků soutěže, kteří splnili všechny níže uvedené podmínky.

Do slosování bude zařazen každý (fyzická osoba), kdo splní všechny následující podmínky:

  • akceptuje pravidla této soutěže zaškrtnutím odpovídajícího pole v rámci online formuláře dostupného na internetových stránkách www.eon.cz/domov a současně učiní prostřednictvím tohoto online formuláře návrh, na základě kterého mezi ním a společností E.ON dojde k uzavření Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Domov,
  • zaplatí první poplatek za pojištění na základě Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Domov nejpozději do 15. 10. 2017.

Zaplacením poplatku se rozumí připsání celé předepsané částky na bankovní účet společnosti E.ON, a to dle zaslaného předpisu plateb. Výslovně platí, že soutěžícím - zákazníkům, kteří v době uzavření Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Domov nemají se společností E.ON uzavřenu platnou a účinnou smlouvu, jejíž předmětem je dodávka elektřiny a/nebo plynu (dále jen „smlouvu na dodávku“), bude předpis plateb zaslán až po uzavření smlouvy na dodávku a zahájení dodávky na základě takové smlouvy, což může vést k časovým průtahům znemožňujícím účast v této soutěži.  Soutěžící zároveň bere na vědomí, že je zcela na uvážení společnosti E.ON, zda akceptuje návrh zákazníka na uzavření Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Domov a tuto smlouvu se zákazníkem uzavře.

Losování a vyhodnocení soutěže proběhne dne 20. 10. 2017.

Jména tří vylosovaných účastníků soutěže mohou být zveřejněna na internetových stránkách společnosti E.ON, na některém z účtů společnosti E.ON v rámci služby Facebook či jiným obdobným způsobem.

Vylosovaní výherci budou ohledně místa a času předání soutěžní výhry kontaktováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli ve Smlouvě o přistoupení k pojištění E.ON Domov, a to nejpozději do 27. 10. 2017. Pokud se výhru nepodaří doručit výherci nejpozději do 14 dní, propadá výhra ve prospěch společnosti E.ON.

E.ON si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách.

Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku výherce. E.ON si vyhrazuje právo nahradit výhru náhradním plněním v hodnotě původní výhry. E.ON neodpovídá za škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou, zejména pak neodpovídá za jakékoliv úrazy spojené s užíváním výhry.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 8. 2017.