Diplomové práce

a168827:a921387:a116239:a577257:1089111.jpg

Diplomové práce

Vyberte si téma diplomové práce, které vás bude bavit. Aktuálně máme vypsaná témata pro akademický rok 2020/2021.

Diplomové práce

Pro akademický rok 2020/2021 máme vypsaná následující témata,  jejichž seznam pravidelně aktualizujeme:


 • Energetický regulační úřad - vývoj přístupu k metodice regulace činností subjektů v odvětví distribuce elektřiny v IV. a V. regulačním období 

Záměrem zadání je vymezení a následná modelová kvantifikace změny v přístupu Regulátora k zásadám cenové  regulace v IV. regulačním období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020 ve srovnání s zásadami cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Oba materiály publikoval Energetický regulační úřad na svých webových stránkách.


 • Předpokládaná opatření v sítí VN pro naplnění závěrů NAP SG v oblasti OZE a elektromobility - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 
 1. rešerše legislativy v oblasti OZE a elektromobility
 2. vytvoření modelu 
 3. implementace předpokládaného množství OZE a nabíjecích stanic v roce 2040 a srovnání s dnešním stavem
 4. nutná opatření pro splnění kvalitativních parametrů dodávky el. energie

 • Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Na základě výpočtu sítě NN, ve vybrané vzorové obci, stanovit opatření pro možnost implementace závěrů NAP SG. Možnost instalace nových obnovitelných zdrojů a elektromobility. Výpočet pro stávající stav a rok 2040. Shrnout nutná technická opatření, ekonomické dopady, popsat přínosy a negativa. 


 • Akumulace, využití akumulace jako součásti instalace FVE v sítích NN a VN

Předpokládaný rozvoj malých FVE v ČR sebou přináší potřebu řešit jejich integraci do elektrizační soustavy. Podle zahraničních zkušeností je jednou z možností, jak omezit dopady integraci FVE jejich vybavení baterií (akumulátorem). Pokud se prokáže výhodnost tohoto řešení i v podmínkách ČR bude nutné navrhnout i systém řízení těchto zdrojů podle potřeby elektrizační soustavy.
Účelem DP je vymezení možných řešení, definice základních podmínek pro integraci takto vybavených malých FVE a posouzení využitelnosti pro řízení ES z hlediska technického řešení a z hlediska ekonomické výhodnosti.


 • Návrh systému chránění vybraného kmenového vedení VN a návrh napájení obcí
 1. Zpracujte návrh nového napájení a chránění vybrané kmenové linky.

 2. Pro nový návrh napájení kmenové linky navrhněte umístění rozpadových bodů s ohledem na selektivitu ve standardním a náhradním způsobu napájení.

 3. Zpracujte nové koncepty napájení připojených obcí a určete rozpadové a manipulační body.

 4. Navrhněte systém chránění vnitřních napájecích kruhů obcí.

 5. Zhodnoťte přínosy nového způsobu napájení


 • Analýza změřených dat ze smartmetrů

V průběhu roku 2020 dojde v lokalitě Písecka k instalaci až 7000 smartmetrů na hladině NN. Cílem práce bude analýza naměřených dat za účelem zjištění technických ztrát v sítí nn a jejich porovnání s teoretickým výpočtem. Dále bude provedena analýza napětí na OM za účelem zjištění dodržovaní standartů kvality dodávky.


 • Návrh instalace a provozování datové kabeláže

Diplomová práce by se měla zabývat rozborem kabelážních systémů a konektorů, návrhem datového centra s ohledem na poslední trendy dokumentace a monitoringu, a v neposlední řadě měřením parametrů metalických kabelů při působení rušení.


 • Využití řešení MAWIS Photo pro sběr dat  a tvorbu 3D modelů staveb

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace MAWIS Photo od společnosti Hrdlička spol. s r.o. pro sběr dat v terénu za použití mobilního zařízení, následnou tvorbu 3D modelů staveb a dalších forem výstupů. Nedílnou součástí je i analýza přesnosti a využitelnosti této metody v porovnání s dalšími uznávanými metodami sběru dat.


 • Vliv samonosného optického kabelu na mechaniku venkovního vedení VN - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Cílem práce je teoretický popis a výpočet vlivu při umístění samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) na mechaniku venkovního vedení vysokého napětí z pohledu dimenzování podpěrných bodů. Práce bude řešit vliv velikosti rozpětí a námrazových oblastí na možnost podvěšování SDOK na stávající a rekonstruované linky. Součástí práce bude praktický výpočet na reálné lince a vyčíslení zvýšené finanční náročnosti.


 • Model hodnocení distribuční sítě E.ON Distribuce

Společnost E.ON Distribuce dlouhodobě sbírá technická a netechnická data ke své distribuční síti, která následně využívá pro hodnocení současného a budoucího stavu sítě. Cílem DP je verifikovat stávající hodnotící model a navrhnout změny, které zvednou jeho přesnost, a/nebo navrhnout model vlastní a popsat oblast a úlohy jeho aplikace.


 • Digitalizace obchodního procesu s využitím elektronického sjednání smlouvy (oddělení Digital)

Pokud budete mít zájem o tuto diplomovou práci, rádi vám poskytneme bližší informace e-mailem.


 • Technologie V2G a její zavedení v praxi (oddělení Mobility Services)

Téma se zaměřuje na možnosti implementace V2G a V2H v ČR.

 1. Popis technologie Vehicle to Grid a Vehicle to Home a možnosti chytrého dobíjení.
 2. Analýza legislativy v ČR a zahraničí, jaké jsou překážky a nutné změny.
 3. Technické možnosti výrobců elektromobilů a jejich připravenost.
 4. Připravenost distribuční sítě na elektromobilitu a implementaci V2G a V2H
 5. Zpracování potenciálu této technologie na trhu v ČR a návrh možných business modelů.

 • Příprava povrchu pro aplikaci nových ONS stožárů VVN. Vliv přípravy povrchu na životnost ONS (oddělení Správa sítě VVN)

Popsat jednotlivé možnosti přípravy povrchu materiálu v polních (venkovních) podmínkách. Laboratorně ověřit životnost ONS na různě připravených/očištěných površích. Zhodnotit ekologické dopady jednotlivých postupů včetně potřebné legislativy v případě nutnosti vyřizovat povolení k této činnosti.


 • Ověření přenosových poměrů v sítích 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice v souvislosti s očekávaným vývojem zatížení, návrh a využitelnost nového napájecího uzlu 400/110 kV - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Na základě výpočtu chodu sítě 110 kV ve vybrané uzlové oblasti stanovit optimální zajištění napájení  Zlínského a části Jihomoravského kraje s ohledem na rozvoj spotřeby, změn výrobní základny a implementace závěrů NAP SG (oblast DECE a elektromobility) s uvážením budoucího rozvoje přenosové soustavy a DS 110 kV v analyzované oblasti.


 • Zhodnocení MPLS jako WAN technologie pro datové přenosy v kritické informační infrastruktuře - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Cílem práce je zhodnocení techniky MPLS jako základní technologie v privátní WAN pro přenos dat v kritické informační infrastruktuře s ohledem na dostupnost, integritu a důvěrnost informací. Dílčími výstupy by měl být návrh podkladových protokolů a jejich zabezpečení, návrh topologie pro snadnou škálovatelnost a porovnání různých úrovní redundance a návrh zajištění segmentace a kvality služby pro různé typy provozů (SCADA, telefonie,...). Očekávaným výstupem je i porovnání MPLS s jinými technikami a přístupy v oblasti WAN.


 • Metodika hodnocení maturity SIEM na základě MITRE ATT&CK for ICS Matrix a tvorba příslušných use-case

Cílem práce je vytvořit metodiku hodnotící maturitu týmu CSIRT v oblasti efektivity use-case v SIEM vycházející z MITRE ATT&CK for ICS Matrix. Dílčím cílem je vytvoření sady relevantních use-case ve vybraných kategoriích a návrh na možnost sdílení těchto pravidel mezi různými CSIRT tak, aby nebyla narušena citlivost monitorovaných dat.


 • Logy operačních systémů Windows, Linux a Cisco IOS z hlediska jejich významu pro bezpečnostní monitoring OT sítí  - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Cílem práce je zmapovat logované události operačních systémů Windows, Linux a Cisco IOS a provést jejich selekci z hlediska významu pro bezpečnostní monitoring. Následně navrhnout konkrétní monitorovací pravidla (use cases) využitelná v log management systémech nebo v systémech Security Information and Event Management (SIEM).  


 • Útok a obrana v prostředí energetických průmyslových počítačových sítí  - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Cílem práce je prakticky otestovat známé nebo odhalit nové možnosti kybernetických útoků v prostředí průmyslové počítačové sítě postavené na přenosových technologií Ethernet a TCP/IP, kde jsou využívány protokoly dle norem IEC 60870-5 a IEC 61850, zhodnotit předpoklady pro využitelnost daných útoků. Očekávaným výstupem je návrh vhodných technologií a postupů pro efektivní mitigaci rizik zkoumaných kybernetických útoků.


 • Analýza smart meteringových dat a zpracování analytických funkcí

Digitalizace odběrných míst přináší nové příležitosti nejen pro distributora, ale i pro zákazníka. Cílem práce je provést analýzu smart meteringových dat a vytvořit pro konkrétní use casy analytické funkce pracující nad daty. Očekávaným výstupem je pro každý use case navrhnutý model analytické funkce (případně varianty různých funkcí) se zdrojovým kódem a funkční prototyp vizualizující jednotlivé use casy a tím i výsledky a benefity analytických funkcí pro zákazníka. 


Pokud vás některé z vypsaných témat diplomových prací zaujalo, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.

Zaujalo vás některé z nabízených témat diplomových prací?

Tak neváhejte a kontaktujte nás skrze kontaktní formulář.

Napište nám

Máte zájem o téma diplomové práce ve spolupráci se společností E.ON? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi se s vámi pobavíme o dalších detailech.

Informace o zpracování osobních údajů studenta

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, zpracuje Vámi poskytnuté údaje pro své provozní potřeby, aby mohla vyřídit Váš dotaz. Pokud se svým požadavkem hlásíte na naši akci, zpracuje společnost ze skupiny E.ON, která akci pořádá, Vámi poskytnuté údaje za účelem zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci. Pokud ve svém dotaz projevíte zájem o pracovní pozici u některé ze společností ze skupiny E.ON, společnost, která pozici vypsala, zpracuje Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti pro vedení výběrového řízení vč. prověřování kandidátů a ochrany svých právních nároků.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva, se dozvíte v části Ochrana osobních údajů.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, mohou si společnosti skupiny E.ON (E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551) uložit Vaše údaje, aby Vás v budoucnu mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat.