Diplomové práce

a168827:a945707:a116239:a577257:1089111.jpg

Diplomové práce

Vyberte si téma diplomové práce, které vás bude bavit. Právě jsme vypsali témata pro akademický rok 2021/2022.

Diplomové práce

Pro akademický rok 2021/2022 máme vypsaná následující témata diplomových prací,  jejichž seznam pravidelně aktualizujeme:


 • Návrh systému chránění vybraného kmenového vedení VN a návrh napájení obcí
 1. Zpracujte návrh nového napájení a chránění vybrané kmenové linky.
 2. Pro nový návrh napájení kmenové linky navrhněte umístění rozpadových bodů s ohledem na selektivitu ve standardním a náhradním způsobu napájení.
 3. Zpracujte nové koncepty napájení připojených obcí a určete rozpadové a manipulační body.
 4. Navrhněte systém chránění vnitřních napájecích kruhů obcí.
 5. Zhodnoťte přínosy nového způsobu napájení.

 • Využití řešení MAWIS Photo pro sběr dat  a tvorbu 3D modelů staveb

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace MAWIS Photo od společnosti Hrdlička spol. s r.o. pro sběr dat v terénu za použití mobilního zařízení, následnou tvorbu 3D modelů staveb a dalších forem výstupů. Nedílnou součástí je i analýza přesnosti a využitelnosti této metody v porovnání s dalšími uznávanými metodami sběru dat.


 • Zavádění metody BIM do procesu projektování distribuční soustavy elektro

Cílem práce  bude návrh datového standardu pro prvky distribuční soustavy elektro. Výstupem dále bude aplikace standardu a zpracování projektová dokumentace konkrétního objektu dle zásad metody BIM.


 • Vliv operativního řízení distribučních tarifů na toky jalového výkonu v distribuční síti EG.D.

Práce analyzuje toky jalového výkonu v sítích EG.D. v oblastech s vysokým podílem regulovatelné zátěže, v závislosti na přepínání distribučních tarifů přes systémy HDO a AMM. Zdrojem dat bude sumární měření Q v klíčových bodech vybrané části sítě. Výstupy budou použity jako podklad pro návrh postupu optimalizace distribučních ztrát a eliminace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy ČR.


 • Analýza smart meteringových dat a zpracování analytických funkcí

Digitalizace odběrných míst přináší nové příležitosti nejen pro distributora, ale i pro zákazníka (B2G, B2B a B2C), který může získat zajímavé pohledy na spotřebu elektrické energie včetně její predikce. Cílem práce je provést analýzu smart meteringových dat a vytvořit analytické funkce pracující nad nimi pro konkrétní use casy.


 • Databázový model topologie elektrické distribuční soustavy

Vytvoření obecného databázového modelu topologie elektrické distribuční soustavy (uzly + vazby) s  možností trasování tj. nalezení cesty (konektivity) mezi prvky a možnosti detekování  nahraditelnosti tras při výpadku.


 • Analýza možnosti využití recloserů pro aplikaci  dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Analýza možnosti využití recloserů umístěných na odbočkách VN s vysokou penetrací DECE pro aplikaci dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování.


 • Risk index matice - tvorba a využití

Aplikace principů Risk index matice na vytvoření matice pro prvky elektrické distribuční soustavy na základě statistických dat a zařazení jednotlivých prvků do této matice (důležitost prvku X rizikové faktory).

Využití matice pro plánování operativních a investičních nákladů při údržbě a rozvoji distribuční sítě s využitím segmentace této matice.


 • Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy

Metodika tvorby křivek stárnutí pro jednotlivé prvky distribuční soustavy na základě statistických dat o poruchách. Tj. závislost pravděpodobnosti selhání prvku distribuční soustavy od jeho stáří.


 • Návrh a ověření testovacích scénářů rozvíjejících se poruch pro DS Brno střed - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Diplomová práce se věnuje rozpracování testovacích scénářů s ohledem na plánované testy  v síti Brno-Střed. Ve vazbě na navržené scénáře bude zpracována zkratová analýza s optimalizačními opatřeními pro snížení zkratových proudů. Veškeré analýzy budou převedeny prostřednictvím numerického modelu mřížové sítě Brno-Střed v simulačním prostředí MATLAB.


 • Optimalizace velikosti FVE pro administrativní objekty  v kombinaci s tepelným čerpadlem

Práce řeší optimalizaci návrhu fotovoltaické elektrárny v kombinaci s tepelným čerpadlem pro dva typy administrativních budov. Prvním typem je administrativní budova o velikosti 150-300m2 a druhým typem je administrativní budova o velikosti 1000-3000m2. Cílem optimalizace je navrhnutí nejefektivnějšího řešení z pohledu pořizovacích a provozních nákladů v kombinaci s maximálním využitím vyrobené energie v rámci objektu.


 • IT Téma: Automatizace obslužných procesů u B2B zákazníků

Využití moderních technologií pro zpracování různých požadavků, automatizace zadávání dat do systému SAP/Neptun (oceňovací systém), spolupráce mezi systémy, jejich propojení.

Vhodné pro studenty se specifikací studia: Technické (IT) - zejména: Machine learning, API, automatizace (robotické zpracování)


 • Využití bateriového uložiště u provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 1MWp

Se stále vzrůstajícím podílem obnovitelných zdrojů energie, narůstá také potřeba akumulace a efektivního řízení zdrojů, která zajistí spolehlivou dodávku elektřiny. Námětem je této práce je inovativní přístup k bateriovým uložištím s ohledem na ekonomicky efektivní způsob jejich využití. 


 • Využití odpadního tepla/chladu ve výrobním závodu

Analýza možností využití odpadního tepla/ chladu ve výrobním závodu.
Popis možných oblastí pro využití odpadní energie a její další využití ve výrobním závodě. Koncepční návrh jednotlivých možností využití odpadní energie. Technické a ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření pro využití odpadní energie, možnost implementace opatření již do úvodní fáze návrhu technologií pro výrobní závod.


 • Vývoj v teplárenství – decarbonizace/ decentralizace / potenciál nových zdrojů

Na základě vývoje současného teplárenství bude docházet k decarbonizaci velkých teplárenských zdrojů a tím i řízená decentralizace. Následně zde vzniká příležitost pro nově instalované lokální výtopny či malé decentrální zdroje kombinované výroby a tepla. 


 • Vliv cenové  konkurenceschopnosti uhlí a zemního  při výrobě elektřiny na jejich spotřebu

V posledních letech se výrazně mění evropská skladba elektráren. Řešitel se pokusí vyvinout model, který na základě tržní situace (cena uhlí, zemního plynu, emisních povolenek) a známého historického vývoje odhadne očekávanou spotřebu uhlí a zemního plynu při výrobě elektrické energie v některých evropských zemích.


 • Využití přeshraničních přepravních kapacit elektrické energie pro zajišťování rizika.

Přeshraniční kapacity prodávané v pravidelných aukcích získávají na hodnotě v případě extrémních cen elektrické energie. Řešitel si vybere dvě sousední evropské země a zanalyzuje  přínos přeshraničních kapacit pro konkrétního dodavatele energie a jeho situaci na trhu na základě historického vývoje a očekávané situace na evropském energetickém trhu.


Pokud vás některé z vypsaných témat diplomových prací zaujalo, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Pro více informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu EBR_HR@eon.cz.

Zaujalo vás některé z nabízených témat diplomových prací?

Tak neváhejte a kontaktujte nás skrze kontaktní formulář.

Napište nám

Máte zájem o téma diplomové práce ve spolupráci se společností E.ON? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi se s vámi pobavíme o dalších detailech.

Informace o zpracování osobních údajů studenta

Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 257 33 591, zpracuje Vámi poskytnuté údaje pro své provozní potřeby, aby mohla vyřídit Váš dotaz. Pokud se svým požadavkem hlásíte na naši akci, zpracuje společnost ze skupiny E.ON, která akci pořádá, Vámi poskytnuté údaje za účelem zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci. Pokud ve svém dotaz projevíte zájem o pracovní pozici u některé ze společností ze skupiny E.ON, společnost, která pozici vypsala, zpracuje Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti pro vedení výběrového řízení vč. prověřování kandidátů a ochrany svých právních nároků.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme a jaká jsou vaše práva, se dozvíte v části Ochrana osobních údajů.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, mohou si společnosti skupiny E.ON (E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551) uložit Vaše údaje, aby Vás v budoucnu mohly oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 5 let od podpisu tohoto formuláře, můžete jej však kdykoliv odvolat.