Společenská odpovědnost

Kontrolujeme dopady naší činnosti na životní prostředí, zavádíme nejlepší dostupné technologie a postupy a samozřejmě se řídíme všemi pravidly ochrany životního prostředí.

Ekologie

Soustavně se snažíme minimalizovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí.

V energetické skupině E.ON Czech Holding se soustředíme především na tyto oblasti ochrany životního prostředí:

Operativní ochrana životního prostředí

Všechny činnosti a pracovní postupy prováděné v naší společnosti jsou v souladu s právními normami a požadavky orgánů státní správy České republiky.

Všechny pracovní postupy navrhujeme tak, abychom omezili množství vznikajících odpadů. Vyjma toho na všech pracovištích dbáme na ekologické chování našich zaměstnanců.

Při výběru postupů nebo materiálů přihlížíme k tomu, zda nejsou s jejich užitím spojeny negativní dopady na životní prostředí. Stejně tak si při výběru dodavatelů všímáme toho, jaký je jejich přístup k ochraně životního prostředí.

Pro nakládání s odpady máme zpracovány vnitrofiremní postupy, jejichž dodržování pravidelně kontrolujeme. Využitelný materiál předáváme k recyklaci.

Ochrana klimatu a energetická efektivita

Ochrana klimatu pro nás znamená především omezování emisí skleníkových plynů do ovzduší. Snižujeme je výběrem vhodného paliva, kontrolami účinnosti spalování a výroby energií a čištěním kouřových plynů.

Energetickou efektivitu našich provozů zvyšujeme šetřením energiemi a zvyšováním účinnosti technologií šetrných k životnímu prostředí. Například v Teplárně Tábor jsme nainstalovali fluidní kotel a v Teplárně Kyjov využíváme teplo ze sklářských pecí.

Energetická skupina E.ON využívá pro výrobu energií také obnovitelné zdroje. Ve výtopně Mydlovary, která jako palivo používá zemní plyn, připravujeme zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s využitím biomasy. Energii z vody získáváme ve vodních elektrárnách Písek, Soběnov, Vranov, Znojmo, Vír I a Vír II.

Rozmanitost druhů (biodiversita)

V rámci výroby a distribuce energií dbáme na využívání takových zařízení a postupů, které pokud možno neomezují a neohrožují krajinu, živočichy a ptáky.

Například na sloupech vedení vysokého napětí používáme konzoly typu „pařát“, který brání usednutí ptáků na vodiče. Jinde, kde nejsou ptáci ohrožováni vodiči, naopak montujeme na sloupy armatury, které umožňují přisednutí ptáků. V oblastech CHKO využíváme vyřazené sloupy doplněné o plošiny jako možná místa pro vybudování čapích hnízd.

V lesních porostech chráněných oblastí co nejvíce používáme izolované vodiče, aby ochranná pásma vedení vysokého napětí mohla být co nejužší.

Rekultivujeme pozemky po těžbě nebo jinak znečištěné a provádíme náhradní výsadby stromů za liniová vedení.

Ochrana životního prostředí a jeho trvalá udržitelnost

Při zásobování našich zákazníků elektrickou energií volíme takové metody a technologie, aby naše služby byly nejenom spolehlivé, ale i co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Zásady ochrany přírody, kterými se řídíme:

  • Dodržujeme veškeré legislativních požadavky související s ochranou přírody. To samé platí i o požadavcích nad rámec běžné legislativy, k jejichž plnění jsme se zavázali.
  • Negativní dopady naší činnosti na životní prostředí soustavně a dlouhodobě snižujeme a budeme tak činit i v budoucnu. Zejména to platí o nakládání s ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami.
  • Postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže v našich objektech.
  • Omezujeme úhyn ptactva na elektrickém vedení.
  • Šíříme povědomí o ochraně životního prostředí mezi našimi zaměstnanci a smluvními partnery, abychom co nejvíce snížili negativní dopady způsobené lidským faktorem.
  • Komunikujeme o otázkách ochrany životního prostředí s veřejností, orgány veřejné správy a ostatními zainteresovanými stranami.
  • Využíváme ekologické zdroje energií.

Převážnou většinu elektřiny, kterou dodáváme našim zákazníkům, nakupujeme od jiných výrobců a obchodníků. My sami vyrábíme v České republice elektřinu z obnovitelných (vodních) zdrojů a v teplárenských zařízeních (Teplárna Tábor, Teplárna Kyjov).

Teplo, které naše firma vyrábí a prodává, je produkováno v teplárnách, kde jako palivo slouží zemní plyn, který nepodléhá povinnosti vést evidenci produkce CO2.

Více o našich projektech