Ekologické zdroje

V rámci našich činností zjišťujeme dopady svých činností na životní prostředí, usilovat o aplikaci nejlepších na trhu dostupných technologií a postupů a řídíme se environmentálními standardy.

V rámci našich činností zjišťujeme dopady svých činností na životní prostředí, usilovat o aplikaci nejlepších na trhu dostupných technologií a postupů a řídíme se environmentálními standardy.

Operativní ochrana životního prostředí

Všechny činnosti a pracovní postupy energetické skupiny E.ON jsou prováděny v souladu s právními normami a požadavky orgánů státní správy České republiky. Všechny pracovní postupy jsou navrhovány tak, abychom omezovali množství vznikajících odpadů. Naší snahou je dbát na ekologické chování našich zaměstnanců na všech pracovištích. Naše postupy, materiály, dokonce i dodavatele vybíráme také s přihlédnutím k jejich přístupům k ochraně životního prostředí. Pro nakládání s odpady jsou zpracovány vnitrofiremní postupy, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno, využitelný materiál je předáván k recyklaci.

Ochrana klimatu a energetická efektivita

Ochrana klimatu pro nás v této souvislosti znamená zejména omezování emisí skleníkových plynu do ovzduší. To řešíme úpravou technologie výroby - palivo, účinnost spalování a výroby energií, čištění kouřových plynů. Možnosti zvýšení energetické efektivity jsou zejména ve dvou oblastech - šetření energiemi a zvyšování účinnosti technologií šetrných k životnímu prostředí při výrobě energií. Například v Teplárně Tábor byl nainstalován fluidní kotel a v Teplárně Kyjov je využíváno teplo ze sklářských pecí.

Energetická skupina E.ON se také zabývá využitím obnovitelných zdrojů pro výrobu energií. Ve výtopně Mydlovary, která jako palivo používá zemní plyn, se připravuje k realizaci zdroj s kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s využitím biomasy. Energii z vody získáváme ve vodních elektrárnách Písek, Soběnov, Vranov, Znojmo, Vír I a Vír II .

Rozmanitost druhů (biodiversita)

V rámci výroby a distribuce energií dbáme na využívání takových postupů a zařízení, které pokud možno neomezují a neohrožují krajinu, živočichy a ptáky.

U nás to představuje používání konzol na sloupech vedení VN typu "pařát", který brání usednutí ptáků na vodiče. Jinde, kde nejsou ptáci ohrožováni vodiči, se naopak montují na sloupy armatury, které umožňují přisednutí ptáků. V oblastech CHKO se využívají vyřazené sloupy, doplněné o plošiny, jako možná místa pro vybudování čapích hnízd.

V lesních porostech chráněných oblastí se co nejvíce používají izolované vodiče, takže ochranná pásma nemusí být tak široká.

Rekultivují se pozemky po těžbě nebo jinak znečištěné, provádí se náhradní výsadby za liniová vedení.