Ochrana půdy, vod a dřevin

Naším cílem je zcela eliminovat možnost úniku olejů, použitých jako náplně v energetických zařízeních, do půdy nebo vod povrchových i podzemních.

Naším cílem je zcela eliminovat možnost úniku olejů, použitých jako náplně v energetických zařízeních, do půdy nebo vod povrchových i podzemních.

V lesních průsecích, zejména CHKO a NP Šumava, jsou na distribučních vedeních používány jednoduché izolované vodiče. Tato vedení mají užší ochranná pásma. Není tak nutné provádět hluboké zásahy do porostů.

Také údržbu distribučních vedení v krajině a lesích se snažíme provádět tak, aby zásahy do dřevin byly jen nezbytně nutné z pohledu bezpečnosti distribuce elektřiny i zdraví lidí.