Pravidla akce získání finanční slevy za uzavření Smlouvy a akce získání dárku („Pravidla“)

1. Dodávka plynu - pravidla čerpání slevy za uzavření Smlouvy

1.1  Slevu až 2 000 Kč získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání slevy je podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží zpět dodavateli.

1.2  Předpokladem pro přiznání této slevy dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele  plynu nebo k zahájení dodávky plynu do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na slevu tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a E.ON pro stejné odběrné místo.

1.3   Další podmínkou pro přiznání této slevy je, že předpokládané datum zahájení dodávky plynu do odběrného místa uvedené ve Smlouvě nesmí být delší než 12 měsíců od doručení návrhu Smlouvy společnosti E.ON.

1.4   Sleva se vztahuje pouze na cenu za dodávku plynu na základě Smlouvy k příslušnému odběrnému místu, nikoliv na cenu za distribuci plynu a ostatní regulované složky ceny a lze ji uplatnit pouze při prvních dvou vyúčtování dodávky plynu u společnosti E.ON. Pokud 1. vyúčtování dodávky plynu nedosáhne celkové výše slevy, bude sleva odečtena pouze ve výši skutečně vyúčtované částky za dodávku plynu a zbývající část slevy bude odečtena z 2. vyúčtování dodávky plynu. Pokud ani při 2. vyúčtování dodávky plynu nedojde k úplnému vyčerpání přiznané slevy, nárok na nevyčerpanou část slevy zaniká.

1.5   Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

1.6   V případě ukončení Smlouvy zákazníkem před uplynutím základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat vrácení celé výše poskytnuté slevy zpět.

1.7   Akce získání slevy až 2000 Kč za uzavření Smlouvy je časově omezena a trvá do 31.12.2016. E.ON je oprávněn akci ukončit i před tímto datem a to na základě oznámení zveřejněného na internetových stránkách https://www.eon.cz/podminky/pravidla-akce-ziskani-financni-slevy-za-uzavreni-smlouvy-a-akce-ziskani-darku.

2. Dodávka elektřiny - pravidla čerpání slevy za uzavření Smlouvy

2.1  Slevu až 1 500 Kč získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání slevy je podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží zpět dodavateli.

2.2  Předpokladem pro přiznání této slevy dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele elektřiny nebo k zahájení dodávky elektřiny do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na slevu tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a společností E.ON pro stejné odběrné místo.

2.3  Další podmínkou pro přiznání této slevy je, že předpokládané datum zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa nesmí být delší než 12 měsíců od doručení návrhu Smlouvy společnosti E.ON. Předpokládané datum zahájení dodávky musí být určeno v souladu s podmínkami smluvního vztahu mezi zákazníkem a stávajícím dodavatelem.

2.4  Sleva se vztahuje pouze na dodávku elektřiny na základě Smlouvy, nikoliv na cenu za dopravu elektřiny a související služby a lze ji uplatnit pouze při prvních dvou vyúčtování dodávky elektřiny u společnosti E.ON. Pokud 1. vyúčtování dodávky elektřiny nedosáhne výše 1 500,- Kč, bude sleva odečtena pouze ve výši skutečně vyúčtované částky za dodávku elektřiny a zbývající část slevy bude odečtena z 2. vyúčtování dodávky elektřiny. Pokud ani při 2. vyúčtování dodávky elektřiny nedojde k úplnému vyčerpání přiznané slevy, nárok na nevyčerpanou část slevy zaniká.

2.5  Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

2.6   V případě ukončení Smlouvy zákazníkem před uplynutím základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat vrácení celé výše poskytnuté slevy.

2.7   Akce získání slevy až 1500 Kč za uzavření Smlouvy je časově omezena a trvá do 31.12.2016. E.ON je oprávněn akci ukončit i před tímto datem a to na základě oznámení zveřejněného na internetových stránkách www.eon.cz.

3. Podmínky akce získání dárku (Recyklační taška)

3.1  E.ON dárek zákazníkovi zašle do 30 dní ode dne doručení podepsané a korektně vyplněné smlouvy Smlouvy zpět do sídla společnosti E.ON.

3.2  E.ON dárek zákazníkovi zašle do 30 dní ode dne doručení podepsané Smlouvy zpět do sídla společnosti E.ON.

3.3  Dárek bude doručen na adresu odběrného místa uvedenou v příslušné Smlouvě.

3.4  E.ON si vyhrazuje právo zákazníkem vybraný dárek vyměnit za jiný a to z důvodu vyčerpání zásob. Akce získání dárku probíhá od 1.12.2016 a je omezena na prvních tři sta zákazníků, kterým bude dárek zaslán.