Pravidla soutěže E.ON Adventní kalendář

je soutěž určená pro fyzické osoby, které se zajímají o svět energetiky. Soutěž bude probíhat od 1. prosince 2016 do 24. prosince 2016 a každý den se bude soutěžit o hodnotné ceny.

Soutěžící, kteří se budou účastnit soutěže každý den v době od 1. prosince 2016 do 24. prosince 2016, nebo budou znát správné znění celoadventní tajenky, mohou hrát i o hlavní ceny – 1. hlavní cena - elektrokolo Lectron Citana RS, 2. - 10. cena - dárkové balíčky, 11. - 50. cena - dárkové poukázky společnosti Sodexo.

Podrobná pravidla soutěže

1. Vyhlašovatelem soutěže E.ON Adventní kalendář (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“). Soutěž bude probíhat v období od 1. prosince 2016 do 24. prosince 2016, tj. celkem 24 dní. Každý den bude k dispozici 5 cen pro 5 nejrychlejších soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku daného dne. 24. prosince 2016 bude vybráno 5 výherců denních cen a 50 soutěžících, kteří vyhlašovateli Soutěže poslali správné znění celoadventní tajenky. Soutěžící se může zúčastnit každého kola Soutěže, avšak v jednom kole může soutěžit pouze jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla, uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Rozvoj trhu a společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip soutěže: Vždy v daný týden od 1. prosince 2016 do 24. prosince 2016 bude na webové stránce www.eon.cz zobrazen Adventní kalendář. Každý den v období od 1. prosince do 24. prosince v 10:00 bude zveřejněna jedna otázka. Soutěžící musí prostřednictvím formuláře odeslat odpověď na položenou otázku a vyplnit své kontaktní údaje. Prvních 5 správných odpovědí bude výherních. Jména výherců pro daný den Soutěže budou k dispozici vždy následující den v daném okénku kalendáře. Správné odpovědi na soutěžní otázku budou společně s odkazem na umístění podrobných informací k tématu zveřejněny vždy po odeslání odpovědi v děkovací stránce. Po dobu Soutěže je možné hrát i o hlavní ceny. O hlavní cenu se hraje v průběhu trvání celé Soutěže – vždy, když soutěžící zodpoví denní otázku, tak na děkovací stránce nalezne rámeček, ve kterém bude písmenko/písmenka či znak, který bude součástí tajenky. Z těch soutěžících, kteří vyhlašovateli Soutěže 24. prosince 2016 v čase mezi 10:00 a 12:00 pošlou správnou odpověď, odměníme prvních 50. Hlavní výhrou je elektrokolo zn. Lectron Citana RS. I soutěžící, kteří se do Soutěže přihlásí později než 1. prosince budou mít možnost hrát o hlavní cenu - stačí, aby odpověděli chybějící otázky. Tak získají nápovědy pro hlavní hru. Tito soutěžící však již nebudou zařazeni do každodenního slosování z předešlých dní.

4. Ceny budou výhercům odeslány v nejbližším možném termínu na korespondenční adresu, kterou Soutěžící uvedli ve formuláři při odesílání odpovědi na soutěžní otázku. Hlavní cena – elektrokolo Lectron Citana RS bude výherci předána do 31. 1. 2017. Pokud si výherce Cenu nepřevezme, propadá vyhlašovateli Soutěže.

5. Jedna osoba se může stát výhercem každý den jen jednou.

6. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže, si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

7. Účastí v Soutěži soutěžící a hráči udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním formuláři tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

8. Soutěžící zasláním odpovědi uděluje současně vyhlašovateli Soutěže v případě výhry jedné z cen svolení se zveřejněním svého jména, popř. obce svého bydliště, v médiích (včetně internetu) a v souvislosti se Soutěží. Soutěžící, který vyhraje hlavní cenu uděluje souhlas s uveřejněním fotografie z předání hlavní ceny v Zaměstnaneckém časopise E.ON, na webových stránkách E.ON, na propagačních materiálech společnosti E.ON. Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže. Souhlas se uděluje na období do 31.1.2017.

Současně berou soutěžící a hráči na vědomí následující skutečnosti:

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce:

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591, a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel.

V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Cenu nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění, na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit Cenu náhradním plněním v hodnotě původní Ceny. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady Ceny získané v Soutěži ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou, zejména pak neodpovídá za jakékoliv úrazy spojené s užíváním výhry.

10. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

11. Tato pravidla a další informace týkající se Soutěže budou v době Soutěže zveřejněny na stránkách www.eon.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže.

V Českých Budějovicích dne 21. 11. 2016