Pravidla získání odměny za uzavření Smlouvy a získání dárku do kuchyně

Pravidla akce získání finanční odměny za uzavření Smlouvy a akce získání dárku do kuchyně („Pravidla“)

Dodávka plynu - pravidla získání odměny za uzavření Smlouvy
 1. Finanční odměnu 2 000 Kč vč. DPH získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání finanční odměny je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz/drmax („online formulář“), kde zákazník zároveň vyplní platný aktivační kód, který zákazník obdrží spolu se zásilkou objednanou na e-shopu www.drmax.cz (dále jen „aktivační kód“) a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží a vrátí ji zpět dodavateli. Dalšími podmínkami pro přiznání této odměny je zahájení dodávky na daném odběrném místě na základě Smlouvy, uvedení čísla bankovního účtu ve Smlouvě, na který bude finanční odměna vyplacena a sjednání zasílání faktur na email.
 2. Předpokladem pro přiznání této finanční odměny dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele  plynu nebo k zahájení dodávky plynu do nově zřízeného odběrného místa.
 3. Nárok na finanční odměnu tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a E.ON pro stejné odběrné místo.
 4.  

 5. Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
 6. Finanční odměnu E.ON vyplatí do jednoho měsíce od zahájení dodávky na daném odběrném místě na základě Smlouvy a to na bankovní účet uvedený ve Smlouvě.
 7. V případě ukončení Smlouvy zákazníkem před uplynutím základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat vrácení celé výše vyplacené finanční odměny.
 8. Akce získání finanční odměny za uzavření Smlouvy je časově omezena a trvá do 31.3.2017. E.ON je oprávněn akci ukončit i před tímto datem a to na základě oznámení zveřejněného na internetových stránkách www.eon.cz/drmax.

Dodávka elektřiny - pravidla získání odměny za uzavření Smlouvy
 1. Finanční odměnu 1 500 Kč vč. DPH získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání finanční odměny je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz/drmax, kde zákazník zároveň vyplní platný aktivační kód, který zákazník obdrží spolu se zásilkou objednanou na e-shopu www.drmax.cz a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží a vrátí ji zpět dodavateli. Dalšími podmínkami pro přiznání této odměny je zahájení dodávky elektřiny v daném odběrném místě na základě uzavřené Smlouvy, uvedení čísla bankovního účtu ve Smlouvě, na který bude finanční odměna vyplacena a sjednání zasílání faktur na email.
 2. Předpokladem pro přiznání této finanční odměny dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele  elektřiny nebo k zahájení dodávky elektřiny do nově zřízeného odběrného místa.
 3. Nárok na finanční odměnu tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a E.ON pro stejné odběrné místo.
 4. Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.
 5. Finanční odměnu E.ON vyplatí zákazníkovi do jednoho měsíce od zahájení dodávky elektřiny v daném odběrném místě na základě uzavřené Smlouvy, a to na bankovní účet uvedený ve Smlouvě.
 6. V případě ukončení Smlouvy zákazníkem dříve než před uplynutí základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu prvnímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat po zákazníkovi vrácení celé výše vyplacené finanční odměny.
 7. Akce získání finanční odměny za uzavření Smlouvy je časově omezena a trvá do 31.3.2017. E.ON je oprávněn akci ukončit i před tímto datem a to na základě oznámení zveřejněného na internetových stránkách www.eon.cz/drmax.
 8. Dodávka elektřiny - pravidla získání odměny za uzavření Smlouvy a získání dárku do kuchyně („Pravidla“)

  Podmínky akce získání dárku do kuchyně
 • Dárek do kuchyně získá zákazník, který na stránkách www.eon.cz/drmax vyplní online formulář min. v rozsahu: jméno, příjmení a tel. číslo. Podmínkou pro získání dárku do kuchyně je dále zodpovězení níže uvedených údajů E.ON nezbytných pro vytvoření  návrhu na uzavření Smlouvy na dodávku elektřiny a/nebo plynu a to v rámci telefonickém hovoru, kdy E.ON zákazníka kontaktuje na základě obdrženého vyplněného online formuláře. Nezbytnými údaji ve smyslu tohoto odstavce se rozumí: min. orientační údaj o roční spotřebě zákazníka; název současného dodavatele elektřiny a/nebo plynu zákazníka a název kraje a okresu místa odběru elektřiny a/nebo plynu.

 • Na webových stránkách www.eon.cz/drmax si zákazník ze zveřejněné nabídky dárků vybere, který konkrétní dárek mu bude od E.ON zaslán na adresu uvedenou v online formuláři. E.ON dárek do kuchyně zákazníkovi zašle do 30 dní ode dne zodpovězení nezbytných údajů zákazníkem ve smyslu předchozího odstavce.