Souhlas se zpracováním osobních údajů- Servis kotlů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (dále také jen „správce“) pro:

  • účely realizace této smlouvy s využitím svých dodavatelů, společností: Sviták měření a regulace tepla, s.r.o., IČ 26027721, WHG Group s.r.o., IČ 63471337, HAKO CZ, spol. s r.o. IČ 26935511.
  • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  • účely analýz osobních údajů Zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních Zákazníků a určitých skupin Zákazníků (tzv. direct mailing);
  • účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak Dodavatelem, tak subjekty, které jsou vůči Dodavateli propojenými osobami ve zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které Dodavatel pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v této smlouvě, tj. zejména jméno a příjmení, dále adresa (název ulice, číslo popisné, název obce a PSČ), telefonní číslo, emailová adresa, identifikace a počet kusů objednávaného produktu, variabilní symbol a číslo místa spotřeby (v případě stávajících zákazníků E.ON Energie, a.s.), společně dále jen „osobní údaje“.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostř. výše ad a) definovaného zpracovatele, a dále prostř. společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a dále prostř. třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správce propojenými osobami ve smyslu zák.č. 90/2012 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména společnost E.ON Česká republika, s.r.o., využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.