Pravidla tipovací soutěže o 10 věcných cen

1. Vyhlašovatelem a organizátorem tipovací soutěže o 10 cen (dále jen „Soutěž“) je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO 25733591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 (dále jen „vyhlašovatel“ nebo „E.ON Česká republika, s.r.o.“). Soutěž trvá od 30. 4. 2019 do 10. 6. 2019.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, (dále jen „Soutěžící“). Podmínkou účasti v Soutěži je řádné vyplnění online dotazníku, který potencionální Soutěžící obdrží e-mailem ve formě odkazu, a poskytnutí kontaktních údajů. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Ze Soutěže budou vyloučeni ti Soutěžící, kteří poruší tato pravidla: uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící kontaktní údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného, spekulativního, účelového nebo nekalého jednání v Soutěži. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k vyhlašovateli Soutěže a zároveň jsou organizačně zařazeni do oddělení Rozvoj trhu a společnosti nebo do oddělení Operational Excellence a Zákaznické cesty společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

3. Princip Soutěže: Soutěžící obdrží e-mailem odkaz na online dotazník k hodnocení své zkušenosti se společností E.ON. Součástí tohoto dotazníku bude i soutěžní tipovací otázka. 10 Soutěžících, jejichž odhad bude nejblíže správné odpovědi, získá věcnou cenu (dále jen „výhra“). Bude se soutěžit o následující výhry: 1x BOSCH sada, 1x kávovar MONTE CARLO, 1x sportovní velká taška značky PUMA, 2x dámská taška značky PUMA, 3x rychleschnoucí ručník a 2x sada nerezové manikúry.

4. Vyhrává 10 odpovědí, které budou nejblíže správnému výsledku. V případě, že bude více shodných odpovědí, bude počet výher navýšen. Dodatečné výhry podléhají výběru organizátora Soutěže. Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailu maximálně týden po skončení Soutěže a zároveň bude vyzván, aby uvedl, jakou formou si převezme výhru. Výhru bude možné osobně vyzvednout na pobočce společnosti E.ON nebo zaslat na korespondenční adresu, kterou si výherce uvede jako adresu pro doručení výhry. Výherce bude informován pouze jednou a vyhlašovatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny, přeplnění či zrušení e-mailové adresy výherce. Výherce má 5 pracovních dní na odpověď. Pokud neodpoví, výhra propadá vyhlašovateli. Výherce není povinen výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele. Na výhru se nevztahuje právo reklamace.

5. E.ON Česká republika, s.r.o. jako vyhlašovatel této Soutěže si vyhrazuje právo pravidla Soutěže změnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit či zcela odvolat, a to i bez udání důvodu. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

6. Účastí v Soutěži Soutěžící (resp. jejich zákonní zástupci) udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli Soutěže pro účely této Soutěže.

7. Současně berou Soutěžící na vědomí následující skutečnosti:

Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce: společnost E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066, IČO 257 33 591, a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména pak osoby, které jsou součástí stejného koncernu jako vyhlašovatel Soutěže.

8. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro účely realizace této Soutěže podle těchto pravidel.

9. V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má Soutěžící na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Soutěžícímu správce nebo zpracovatel nevyhověl, má Soutěžící právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyplatit v hotovosti nebo ji vyměnit za jiné plnění na základě požadavku Soutěžícího. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit výhru náhradním plněním v hodnotě původní výhry. Vyhlašovatel Soutěže neodpovídá výherci za jakékoliv vady výhry získané v Soutěži, ani za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s výhrou.

11. Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící (resp. jeho zákonný zástupce) svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly, zavazuje se je dodržovat a také uděluje výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.

12. Pravidla Soutěže budou od 30. 4. 2019 na stránkách www.eon.cz a budou zde dostupné po celou dobu trvání Soutěže. Soutěž probíhá na území České republiky.

V Českých Budějovicích dne 25. 4. 2019