Co je PID?

Potenciální indukovaná degradace (PID) znamená ve velmi zjednodušené definici mezivrstvovou polarizaci vedoucí až k nevratné degradaci křemíku ve fotovoltaických panelech vlivem rozdílu potenciálů vůči zemi. Způsobuje nevhodnou polarizaci nábojů FV článku, v jejímž důsledku článek není schopen dodávat elektrický proud. K tomuto jevu dochází nejdříve zpravidla na panelech, které jsou nejblíže u záporného pólu stringu. Zde se potenciál (napětí vůči zemi) FV článků podle délky stringu a typu používaného střídače obvykle pohybuje mezi −200 V a −450 V. Rám FV panelů má ale naproti tomu potenciál 0 V, protože z bezpečnostních důvodů musí být uzemněný. Kvůli tomuto elektrickému napětí mezi FV články a rámem se může stát, že se z materiálů použitých ve FV panelu uvolní elektrony a stečou přes uzemněný rám. To za sebou zanechá náboj (polarizaci), který může nevýhodným způsobem pozměnit charakteristickou křivku FV článků.
S rostoucím rozdílem potenciálů přitom roste úměrně i riziko vzniku degradace křemíku a ztráta výkonnosti panelů. Čím více je tedy zapojených modulů ve stringu, tím je riziko degradace a výsledný úbytek výkonnosti vyšší. Největší poškození je tedy pozorovatelné nejdříve na posledním panelu na záporném konci stringu. Čím déle PID působí, tím více postupuje poškození na další panely směrem ke kladnému konci stringu. Kromě délky stringu jsou dalšími faktory, zvyšující riziko šíření PID především kvalita použitých materiálů při výrobě panelů a klimatické podmínky -  teplo a vlhkost.

PID byl ve světě sice úplně poprvé zmíněn již kolem roku 1970, ale dlouhou dobu byl pouze laboratorně zkoumán. Ve spojitosti s hrozbou pro výkonnost elektráren problém PID prezentovala poprvé až v roce 2010 společnost SOLON a poukázala na jeho negativní důsledky na životnost FV panelů. První cílené testování v praxi prováděl v roce 2012 v Německu Fraunhofer Institut. Podle výsledků z tohoto testu celých 46 procent z namátkově vybraných 95 fotovoltaických modulů různých výrobců bylo prokazatelně pozitivních na PID. Teprve po roce 2012 se tak i výrobci panelů začali problematice PID detailněji věnovat a zaměřovat na výrobu panelů tzv. PID rezistentních.

Aktuálním problémem pro velkou část FVE v ČR je proto, že typicky se začíná projevovat po 2 – 4 letech jejich provozu.