Bioplyn

Bioplyn vzniká během rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku díky působení bakterií, kvasinek nebo hub. Ve volné přírodě je tento proces běžný například v rašeliništích a na dně jezer. Produkovaný bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který je hlavní složkou zemního plynu. S bioplynem tedy můžeme počítat jako s možnou alternativou tohoto neobnovitelného fosilního zdroje.

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s velmi pozitivními přínosy pro ochranu životního prostředí a v České republice jsou hojně rozšířené. Jejich provozovatelem jsou nejčastěji obce, zemědělské a průmyslové podniky, které tak ekologicky a výhodně zpracovávají svůj biologický odpad v bioplynových stanicích.