Obnovi­telné zdroje

Bioplyn

Bioplyn vzniká během rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku díky působení bakterií, kvasinek nebo hub. Ve volné přírodě je tento proces běžný například v rašeliništích a na dně jezer. Produkovaný bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který je hlavní složkou zemního plynu. S bioplynem tedy můžeme počítat jako s možnou alternativou tohoto neobnovitelného fosilního zdroje.

Jak bioplynová stanice funguje?

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. Kromě vedlejších zemědělských produktů jsou to i průmyslové a komunální bioodpady. Hlavní částí je bioplynové stanice je nádrž, kde se zředěná a rozmělněná organická masa promíchává a zahřívá zhruba na cca 42 °C. Dochází tak k rozkladným procesům, při kterých dochází k produkci bioplynu. Uvolněný bioplyn je následně odváděn do plynojemu, kde se upravuje a čistí a je dále využíván k výrobě elektřiny a tepla. Vedlejším produktem bioplynových stanic je digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo.

Možnosti využití bioplynu

Nejčastější se bioplyn využívá pro výrobu elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách a jako pohonná hmota do spalovacích motorů a turbín.Bioplyn

Kogenerace

Kogenerace je nejčastějším využitím bioplynu. Vyčištěný bioplyn je spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí prostřednictvím elektrického generátoru elektrickou anergii a současně teplo, využívané k vytápění budov, skleníků nebo třeba sušení zemědělských produktů.

Spalování

Přímé spalování bioplynu probíhá ve speciálních kotlích na bioplyn. Bioplyn patří mezi obnovitelné zdroje energie a jeho spalování je mnohem šetrnější k životnímu než fosilní paliva.

Pohon spalovacích motorů nebo turbín

Pro pohon motorových vozidel se používá speciálně vyčištěný bioplyn, někdy nazývaný také biometan, který má stejné složení jako zemní plyn.