Zpět na projekty

Energeticky soběstačná obec Kněžice

FINALISTA

Energeticky nezávislá obec Kněžice

Snaha zacházet s energií šetrněji a se selským rozumem vedla obyvatele Kněžic u Městce Králové k vypracování a realizaci odvážného a obdivuhodného projektu „Energeticky nezávislá obec“.

Pětisethlavá víska ve středních Čechách se rozhodla zužitkovat veškerý svůj biologicky rozložitelný odpad a energií se samozásobit. Pořídila bioplynovou stanici s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, kotelnu na biomasu a teplovodní rozvod v celé obci. Odpadní suroviny jsou převáděny na bioplyn a s přímým spalováním fytomasy vzniká uzavřený energetický kruh, který vyrábí elektřinu nejen pro celou obec, ale i na prodej veřejnosti. Zbytky z výroby bioplynu se pak vrací jako hnojivý komponent na pole. Díky bioplynové stanici tak Kněžice již nepotřebují čistírnu odpadních vod a kanalizaci a neprodukují téměř žádný odpad. Ročně projekt šetří přes deset tisíc tun emisí CO2 a znatelně zvýšil kvalitu ovzduší v obci.

Logika řešení zásobování energií v Kněžicích odpovídá způsobu života našich předků, kteří si denně opatřovali zdroje energie přirozeně ve svém okolí. Dokazuje, že vhodnou technologií lze jít naproti zákonům přírody a přinést tak užitek přírodě i sobě.