S námi jsou
vaše osobní
údaje v bezpečí

Tady se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

My, společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“), považujeme ochranu osobních údajů za nedílnou součást našich závazků vůči vám. Věnujeme jí tedy náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů.

V těchto informacích se dozvíte, jaké osobní údaje zpracováváme, a na jakých právních základech tak činíme. Dále se dozvíte, k jakým účelům a tedy proč vaše údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Informace popisují ta zpracování osobních údajů, která se týkají zákazníka - fyzické osobyzákazníka - podnikající fyzické osoby a současně pro ně nepotřebujeme jejich souhlas. Tyto informace obsahují informace i pro zástupce fyzické či právnické osoby.

Části

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?
F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

níže, se týkají všech našich produktů, zejména dodávky plynu a elektřiny.

V částech G J se pak dozvíte o zvláštnostech zpracování v rámci následujících produktů:

I pro tyto produkty však platí, co je uvedeno v částech A až F níže, tj. "Jaké osobní údaje zpracováváme?" a "Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?"

Jde o následující:

 • identifikační údaje, tedy především jméno, příjmení, rodné číslo, pokud vám bylo přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu a další,
 • kontaktní údaje, což jsou osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další,
 • bankovní a finanční údaje, kterými myslíme hlavně číslo účtu, závazky, platební historie a další,
 • údaje o využívání služeb, v tomto případě jde hlavně o údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv, výše a historie spotřeby, poskytnuté údaje v rámci vzájemné komunikace, nahrávky hovorů souvisejících s plněním smlouvy, údaje o vaší podobě, pohybu a jednáních v našich prostorách, zachycené kamerami, váš servisní výkaz, vaše využívání služeb jiných dodavatelů a další,
 • údaje o vašich zařízeních nebo domácnosti, tedy zejména technická data odběrného místa, jeho číslo, zdroje tepla a jiné domácí spotřebiče, fotografie vašeho zařízení a další,
 • údaje o chování na webu, což jsou například IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky a podobně (bližší informace najdete v sekci Webové stránky a telefonické hovory),
 • údaje z veřejných zdrojů, kterými máme na mysli hlavně údaje z veřejných rejstříků, například z katastru nemovitostí a z telefonního seznamu účastníků,
 • údaje o externí lustraci, tedy třeba informace o vaší insolvenci a historii plnění vašich závazků a splácení dluhů, které případně na vyžádání získáme od registru SOLUS a jeho členů, když bližší informace o registru SOLUS najdete pod následujícími odkazy: Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR, Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS,
 • biometrické údaje, tedy údaje obsažené v biometrickém podpisu, jako je na například rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednotlivých částech podpisu a podobně,
 • odvozené údaje, které získáme analýzou údajů v předchozích kategoriích.

Vaše osobní údaje potřebujeme pro různé činnosti a v různém rozsahu. Opravňuje nás k tomu buď plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti nebo náš oprávněný zájem.

ZPRACOVÁNÍ BĚŽNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro plnění smlouvy

Na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, používáme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, bankovní a finanční údaje, údaje o chování na webu, údaje o vašich zařízeních nebo domácnosti a údaje o využívání služeb. Tyto údaje potřebujeme pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s vámi. Použijeme je pro vytvoření smlouvy vám na míru, její uzavření, a pro následné plnění našich závazků z této smlouvy, včetně vyřizování vašich případných reklamací nebo souvisejících stížností. 

Pro tento účel uchováme vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

Pro plnění zákonné povinnosti

Vaše identifikační a kontaktní údaje, bankovní a finanční údaje a údaje o využívání služeb zpracováváme pro dodržování našich zákonných povinností. Ty plynou především ze:

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti obchodníků s plynem nebo elektřinou v případě souvisejících produktů); 
 • zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (tento zákon upravuje především činnosti pojistitelů).

Také musíme vyhovět orgánům veřejné moci a předat jim vaše osobní údaje. To samé platí pro situace, kdy si vaše údaje vyžádá policie, soud nebo finanční úřad.

Veškeré osobní údaje, které potřebujeme pro plnění našich právních povinností, uchováváme po dobu určenou danými právními předpisy.

Pro naše oprávněné zájmy

Vaše identifikační údaje, včetně rodného čísla, kontaktní údaje, bankovní a finanční údaje, údaje o využívání služeb, údaje o vašich zařízeních nebo domácnosti, údaje z veřejných zdrojů, údaje o externí lustraci, údaje z veřejných zdrojů a odvozené údaje používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu. To proto, abychom zajistili:

 • ochranu našich právních nároků tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, např. v souvislosti s neoprávněnými odběry energií, pro vymáhání pohledávek a také abychom byli schopni prokázat právní jednání a další podstatné skutečnosti, kde je v našem zájmu předcházení vzniku škod na naší straně.
  Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok;
 • ochranu majetku a osob. Vaše údaje získáváme také skrze kamery, kterými si chráníme náš majetek nebo i zdraví osob. Existuje tedy náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů pro zajištění bezpečnosti.
  Záznamy z kamerových systémů si ponecháme 14 dní od jejich vytvoření;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb. Abychom mohli třeba vést evidenci došlé pošty nebo vytvářet statistiky pro plánování našich nových produktů nebo kontrolovat činnost našich dodavatelů, které využíváme při poskytování našich služeb, je v našem zájmu poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšování efektivity společnosti.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s vámi a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti. Abychom mohli vylepšovat naše služby, potřebujeme informace o tom, jak jste s nimi spokojeni a jak jste spokojeni s řešením vašich požadavků. Zlepšování produktů a služeb, které vám poskytujeme, je tedy naším oprávněným zájmem.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • PR a posilování značky. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro organizaci nějaké naší akce, které se budete účastnit, je naším oprávněným zájmem její bezproblémová organizace a průběh.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu s vámi a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky. Naším oprávněným zájmem je předcházet vzniku nesplacených pohledávek. Proto musíme posoudit, jak velké je riziko, že své závazky vůči nám neuhradíte.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s vámi. V případě, že vaše pohledávka nebude uhrazena řádně a včas, uchováváme údaje po dobu existence neuhrazené pohledávky;
 • nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které vám již poskytujeme; nabídku od nás můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od našich zaměstnanců nebo telefonicky: pro telefonické nabídky to však platí jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy, nebo obdobného právního předpisu.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • posouzení vašeho zájmu o jiné produkty a služby, tedy posouzení vašeho zájmu o produkty, které bezprostředně nesouvisejí s produkty a službami, jež vám již poskytujeme; posouzení se může vztahovat i k produktům a službám jiných subjektů, a zahrnuje provádění souvisejících analýz a nabízení produktů při osobním kontaktu.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců.

V případě zahájení soudního nebo jiného řízení budeme tyto vaše údaje zpracovávat po celou dobu jeho trvání.

Proti tomuto zpracování můžete uplatnit námitku, jak je popsáno v části E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Pokud si nepřejte, abychom vás kontaktovali s elektronickými obchodními sděleními, stačí nám dát vědět. Návod, jak na to, najdete v části F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?, případně v každém elektronickém sdělení, které vám pošleme. Pokud v rámci procesu sjednávání nového či změny stávajícího produktu nezaškrtnete pole s možností odmítnout marketingová sdělení, budeme vám posílat elektronické nabídky, i když jste takové zpracování v minulosti odmítli.

Když posuzujeme vaši ochotu a schopnosti splácet pohledávky, používáme při tom v některých případech prvky automatizovaného rozhodování. V těchto případech je rozhodování nezbytné pro uzavření smlouvy – díky němu s vámi můžeme uzavřít smlouvu rychle a bez čekání. Hodnocení může probíhat také na základě údajů o externí lustraci v registru SOLUS. V případě negativního ohodnocení můžeme v některých případech odmítnout s vámi uzavřít smlouvu.

Větší šanci na uzavření smlouvy s námi máte tehdy, kdy už s námi nějaký dlouhodobý smluvní vztah máte a řádně plníte své závazky vůči nám. Odmítnout uzavřít smlouvu s vámi můžeme hlavně v případě, že jste v minulosti své závazky nespláceli včas a řádně, a to buď vůči nám nebo vůči členům registru SOLUS.

V souvislosti s automatizovaným rozhodováním můžete uplatnit svá práva, včetně práva na přezkum rozhodnutí člověkem. Jejich popis naleznete v části E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Zástupce zákazníka

Jestliže jste zástupcem zákazníka, zpracováváme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu. Ten spočívá v uzavření smlouvy se zákazníkem, kterého zastupujete a předcházení vzniku škod na naší straně. Pro tento účel uchováme vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem, kterého zastupujete.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme také vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb, abychom zajistili:

 • ochranu našich právních nároků tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, např. v souvislosti s neoprávněnými odběry energií, pro vymáhání pohledávek a také abychom byli schopni prokázat právní jednání a dalších podstatné skutečnosti, kde je v našem zájmu předcházení vzniku škod na naší straně. 
  Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok;
 • ochranu majetku a osob. Vaše údaje získáváme také skrze kamery, kterými si chráníme náš majetek, nebo i zdraví osob. Existuje tedy náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů pro zajištění bezpečnosti.
  Záznamy z kamerových systémů si ponecháme 14 dní od jejich vytvoření;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb. Abychom mohli třeba vést evidenci došlé pošty nebo vytvářet statistiky pro plánování našich nových produktů nebo kontrolovat činnost našich dodavatelů, které využíváme při poskytování našich služeb, je v našem zájmu poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšování efektivity společnosti.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s vámi a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti. Abychom mohli vylepšovat naše služby, potřebujeme informace o tom, jak jste s nimi spokojeni a jak jste spokojeni s řešením vašich požadavků. Zlepšování produktů a služeb, které vám poskytujeme, je tedy naším oprávněným zájmem.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců;
 •  PR a posilování značky. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro organizaci nějaké naší akce, které se budete účastnit, je naším oprávněným zájmem její bezproblémová organizace a průběh.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu s vámi a nejdéle následujících 2 měsíců;
 •  posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky. Naším oprávněným zájmem je předcházet vzniku nesplacených pohledávek. Proto musíme posoudit, jak velké je riziko, že své závazky vůči nám neuhradíte.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s vámi. V případě, že vaše pohledávka nebude uhrazena řádně a včas, uchováváme údaje po dobu existence neuhrazené pohledávky;
 • nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které vám již poskytujeme; nabídku od nás můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od našich zaměstnanců nebo telefonicky: pro telefonické nabídky to však platí jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy, nebo obdobného právního předpisu; Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • posouzení vašeho zájmu o jiné produkty a služby, tedy posouzení vašeho zájmu o produkty, které bezprostředně nesouvisejí s produkty a službami, jež vám již poskytujeme; posouzení se může vztahovat i k produktům a službám jiných subjektů, a zahrnuje provádění souvisejících analýz a nabízení produktů při osobním kontaktu. Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a nejdéle následujících 2 měsíců;
 • ochranu našich právních nároků tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, např. v souvislosti s neoprávněnými odběry energií, pro vymáhání pohledávek a také abychom byli schopni prokázat právní jednání a další podstatné skutečnosti, kde je v našem zájmu předcházení vzniku škod na naší straně. Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok;
 • ochranu majetku a osob. Vaše údaje získáváme také skrze kamery, kterými si chráníme náš majetek nebo i zdraví osob. Existuje tedy náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů pro zajištění bezpečnosti. Záznamy z kamerových systémů si ponecháme 14 dní od jejich vytvoření;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb. Abychom mohli třeba vést evidenci došlé pošty nebo vytvářet statistiky pro plánování našich nových produktů nebo kontrolovat činnost našich dodavatelů, které využíváme při poskytování našich služeb, je v našem zájmu poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšování efektivity společnosti. Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem, kterého zastupujete a nejdéle následujících 2 měsíců. 


ZPRACOVÁNÍ BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ

Pokud nám podepíšete smlouvu nebo jiný dokument speciálním elektronickým zařízením, zpracováváme vaše biometrické údaje, které váš podpis obsahuje. Děláme to na základě oprávněného zájmu, pro ochranu našich právních nároků, abychom mohli prokázat, že jste smlouvu uzavřeli skutečně vy, a hájit naše nároky v různých druzích řízení, včetně soudního.

Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s vámi nebo se zákazníkem, kterého zastupujete, a dál pak po dobu trvání promlčecí lhůty v délce maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok. V případě zahájení soudního nebo jiného řízení budeme tyto vaše údaje zpracovávat po celou dobu jeho trvání.

 

Proti tomuto zpracování můžete uplatnit námitku, jak je popsáno v části E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely nabízení našich produktů a služeb a PR a posilování značky;

 2. provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;

 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidence a statistik, zlepšování zákaznické zkušenosti a provozních potřeb;

 4. dodavatelé provozující ochranu a ostrahu a provozovatelé kamerových systémů, kdy zajišťují provoz kamerových systémů pro účely ochrany majetku a osob;

 5. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;

 6. obchodní zástupci a provozovatelé našich obchodních míst v případě, že zpracovávají vaše údaje pro uzavření a správu našeho vztahu pro účely uzavření a plnění smlouvy;

 7. advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;

 8. znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • partnery provozující platební systémy ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 nebo PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495, pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou nebo v případě korespondence ohledně objasnění plateb pro účel ochrany našich právních nároků;

 • provozovatele distribučních soustav pro daný region, přičemž největšími z nich jsou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Pražská Plynárenská distribuce, a.s. IČO: 27403505, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy a plnění jejich právních povinností;

 • společnost OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění jejích právních povinností;

 • poskytovatele poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 25683446, PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, Messenger a.s., IČO 27575896, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČO 61057509, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb;

 • dodavatele zboží – zejména dodavatelé plynových kotlů, v souvislosti s reklamací vámi objednaného zboží či služby, a to pro účely plnění s vámi uzavřené smlouvy;

 • společnosti, kterým postoupíme splatné pohledávky vůči vám s tím, že tyto společnosti si samy zajišťují vymáhání pohledávek;

 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členům tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/, pro účely posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky a v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou svých závazků vůči nám;

 • advokáty, kteří nás zastupují v případech, ve kterých se vyskytují vaše údaje;

 • naše auditory.

Pro různé produkty využíváme různé zpracovatele. Činíme tak ve snaze zajistit špičkové partnery v rámci jejich expertízy. Tito zpracovatelé jsou uvedeni ve zvláštních částech tohoto dokumentu.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají, nebo také veřejnoprávním médiím na základě příslušného zákona. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

Někteří naši zpracovatelé se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Těmto zpracovatelům budeme vaše údaje předávat pouze tehdy, když se zaváží dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Doložky naleznete na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Obvykle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli buď při uzavírání smlouvy,
nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi. Nejvíce osobních údajů tedy získáváme přímo od vás. Údaje nám vyplňujete na formulářích a ve smluvní dokumentaci, případně je poskytujete po telefonu či při jiné komunikaci. Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše osobní údaje z on-line formulářů i sledováním vašeho chování na našem webu.

Abychom mohli posoudit vaši ochotu a schopnost splácet, můžeme použít také údaje, které nám předá SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925. Údaje pocházejí z registru klientských informací SOLUS, a od členů tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/.

V omezeném rozsahu také můžeme získávat a zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů. Těmi jsou zejména veřejné rejstříky, případně vámi zveřejněné údaje na internetu. Údaje takto získáváme vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Vaše osobní údaje můžeme mít i od jiných subjektů, zejména pokud jste mu je poskytli za účelem, aby je s námi sdílel, např. od vašeho zástupce nebo od osoby, které vás jako zákazníka doporučila.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsme je získali, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká ohledně nich máte další práva. Vše uvedené jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů, pokud si však nejste jistý, zda a které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení. Pokud tomu tak je a my vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat k nim přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii vám poskytneme bezplatně, další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 • odvoláte souhlas s takovým zpracováním osobních údajů, pro které je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),

 • vznesete námitku proti zpracování (jak je popsáno v části Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, 

 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že ne vždy ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

 • splnění naší právní povinnosti,

 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, 

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na je popsáno v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu šetření oprávněnosti vaší námitky zpracování vašich osobních údajů omezíme.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem popsaným v části F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva? V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem popsaným v části F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva? Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na gdpr@eon.cz

Písemně na adrese Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění vašich práv, můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V této části naleznete informace o zvláštnostech zpracování osobních údajů při dodávce elektřiny a plynu s doplňkovými službami, zejména produktů Komplet plyn a Komplet elektřina, a informace o zvláštnostech zpracování osobní údajů při dodávce produktů tepelné techniky a Servis kotlů. I pro tyto produkty však platí, co je uvedeno v částech A. Jaké osobní údaje zpracováváme? až F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

G.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Pro zpracování osobních údajů v případě těchto produktů využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn.

 • U produktu Komplet elektřina, Komplet plyn a Servis kotlů bude takovým zpracovatelem zejména provozovatel havarijní nebo asistenční linky v případě, že vykonává činnost kontaktního centra pro účel plnění naší smlouvy s vámi;

 • u produktů tepelné techniky využíváme služeb technických partnerů, kterým předáváme údaje, aby vám poskytli montážní nebo servisní služby, které si u nás objednáte, a to za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s vámi;

 • u produktu Komplet plyn a Servis kotlů pak využíváme navíc jako zpracovatele naše technické partnery v případě, že například provádí kontrolu kotle nebo spalinových cest pro účel plnění naší smlouvy s vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se:

 • u produktu Komplet elektřina, Komplet plyn a Servis kotlů o technické partnery v případě, že vám je my nebo provozovatel kontaktního centra zprostředkujeme proto, aby vám poskytli servisní službu dle vaší žádosti, a tím realizují povinnosti nezbytné pro účel plnění naší smlouvy s vámi, případně pro situace, kdy si vedou vlastní evidenci své činnosti;
 • u produktu Komplet elektřina navíc o provozovatele asistenční služby, kterou je Supersoused.cz s.r.o. IČ 05 646 669, v jejím vztahu k specialistům (technikům), které využívá pro realizaci asistenční služby.

Pro účely dodání tepelné techniky s odložením splatnosti její ceny provádíme posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky, jak je uvedeno v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? a můžeme získat vaše osobní údaje od sdružení SOLUS a jeho členů, resp. jim vaše osobní údaje předat, jak je popsáno v částech C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? a D. Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?.

G.2 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich technických partnerů, například v případě záznamů o komunikaci s partnerem. Jak je popsáno v předchozí části, vaše osobní údaje můžeme získat i od sdružení SOLUS a jeho členů.

V této části naleznete informace o zvláštnostech zpracování osobních údajů při poskytování pojistných produktů, zejména produktů E.ON Zajištění, E.ON Zdraví, E.ON Domov, E.ON Pomocník a E.ON Jistota. I pro tyto produkty však platí, co je uvedeno v částech A. Jaké osobní údaje zpracováváme? až F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

H.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme předávat také těmto dalším správcům:

 • v případě produktu E.ON Zajištění společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO: 25080954, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme vaše údaje pro plnění naší smlouvy s vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zajištění);
 • v případě produktu E.ON Pomocník a E.ON Jistota společnosti INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČO: 282 25 619, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme vaše údaje pro plnění naší smlouvy s vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Pomocník a E.ON Jistota);
 • u zbývajících produktů společnosti EUROP ASSISTANCE S.A., ref. č. 907089, která je pojistitelem těchto produktů a které předáváme vaše údaje pro plnění naší smlouvy s vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k těmto produktům).

Jakožto pojistník jsme u těchto produktů správcem vašich osobních údajů. Při činnostech souvisejících se správou pojištění však jednáme jako zpracovatel pro pojišťovnu.

H.2 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, zejména od pojistitelů daného produktu.
U produktu E.ON Zajištění je obdržíme při exportu dat pojistné události. U zbývajících produktů získáváme údaje z přehledů hlášených škod.

V této části naleznete informace o zvláštnostech zpracování osobních údajů při dodávce produktů Fotovoltaika, Virtuální baterie a Připojení ke slunci. I pro tyto produkty však platí, co je uvedeno v částech A. Jaké osobní údaje zpracováváme? až F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

I.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména techničtí partneři, kterým předáváme údaje, aby vám poskytly montážní nebo servisní služby, které si u nás objednáte, a to za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s vámi.

V této části naleznete informace o zvláštnostech zpracování osobních údajů při dodávce produktů E.ON Drive a CNG Karta. I pro tyto produkty však platí, co je uvedeno v částech A. Jaké osobní údaje zpracováváme? až F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

J.1 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Nad rámec údajů uvedených v části A. Jaké osobní údaje zpracováváme? při dodávce těchto produktů využíváme údaje o vašem vozidle, kterými se rozumí zejména evidenční číslo vozidla, informace o typu vozidla a výrobní číslo vozidla.

J.2 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Pro plnění smlouvy

V rámci produktů mobility budeme údaje o vašem vozidle používat pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s vámi. Použijeme je pro vytvoření smlouvy vám na míru, její uzavření, a pro následné plnění našich závazků z této smlouvy, včetně vyřizování vašich případných reklamací nebo souvisejících stížností.

Pro tento účel uchováme vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

Pro naše oprávněné zájmy

Údaje o vašem vozidle používáme také z důvodu našeho oprávněného zájmu pro:

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti;
 • ochranu našich právních nároků;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb;
 • nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které vám již poskytujeme;
 • posouzení vašeho zájmu o jiné produkty a služby.

Výše uvedené účely jsou blíže popsány v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?, kde také najdete doby, po které pro tyto účely využíváme vaše údaje.

Proti tomuto zpracování můžete uplatnit námitku, jak je popsáno v části E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Řešte své
energie online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Svoje energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci