Zpět na projekty

Progresivní sběr odpadů v hlavním městě Praha

FINALISTA Předkladatel: město Praha

Hlavní město Praha klade v posledních letech stále větší důraz na sběr a třídění odpadů. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zkouší v pilotních projektech nové typy třídění odpadu – tzv. vícekomoditní sběr kovů, plastů a tetrapakových obalů, které jsou dále tříděny. V dalším pilotním projektu systém rozšiřuje o další tříděnou složku – gastroodpad. Inovativním řešením sběru obtížných typů odpadů se Praha stává vzorem pro další města.

Vedle běžných druhů tříděného odpadu spustilo město Praha také pilotní projekt vícekomoditního sběru odpadů, kdy mohou lidé do jedné nádoby vhazovat plasty, kovy a tetrapackové obaly. Vybraný odpad je následně svezen a dále tříděn. Projekt by měl významně snížit množství nerecyklovatelných směsných odpadů, a pokud se vícekomoditní sběr osvědčí, hodlá město vybudovat i vlastní dotřiďovací linku.

Vícekomoditní sběr odpadu nově doplnil další pilotní projekt sběru gastroodpadu, jako jsou například kuchyňské zbytky z domácností. Gastroodpad patří kvůli různým hygienickým omezením k obtížným odpadním „komoditám“, které běžně komplikují využití směsného odpadu. Kuchyňské zbytky mají vysoký obsah vody, proto nejsou vhodné pro energetické využití. Pokud jsou ale sbírány samostatně, je možné je využít například v bioplynové stanici. Nádoba i svoz na gastroodpad jsou navíc občanům v rámci pilotního projektu poskytovány bezplatně.

Sběr kovů, plastů, tetrapacků a gastroodpadu umožňuje efektivně snížit množství směsného odpadu, který obyvatelé Prahy vyprodukují. Praha těmito projekty přispívá k rozvoji sběru, recyklace odpadů.  Odpady proto v našem hlavním městě přestávají být obtížným materiálem a v souladu s principy cirkulární ekonomiky se stávají cennou surovinou.


V čem je projekt výjimečný:

  • Vícekomoditní sběr odpadů, který je následně dotříděn.
  • Unikátní sběr gastroodpadu z domácností do speciálních nádob. Svoz i nádoba je občanům poskytována bezplatně.
  • Inovace v odpadovém hospodaření velkého města.
  • Snížení objemu směsného odpadu, který nelze recyklovat.