12 otázek pro online kurz Klimatická změna

28. 8. 2020 Martin Kužel
12 min. čtení
Rozhovor

Vzdělávací projekt Klimatická změna je prvním online kurzem o této problematice z dílny Člověka v tísni. Během osmi lekcí mohou pedagogové nebo i běžní zájemci nahlédnout klimatickou změnu ze všech možných úhlů a bez potřeby lektora. Stačí jen chuť a připojení k internetu. Autorky kurzu Veronika Ambrozyová a Veronika Endrštová nám prozradily podrobnosti.

Můžete nám svůj projekt představit vlastními slovy a popsat, jak funguje? V čem je podle vás jeho největší přínos?

Největším přínosem kurzu je to, že atraktivní a srozumitelnou formou předává poměrně složité informace o změně klimatu. A to jak z přírodovědného a společenskovědního pohledu, tak z toho pedagogicko-psychologického. Učitelé by měli žáky připravovat na život v současném i budoucím světě, jehož podoba bude do velké míry rámována právě klimatickou změnou. Proto je důležité, aby se měli učitelé možnost vzdělávat v tématu, které je pro ně samotné nové a do jisté míry opředené kontroverzemi. Důležitým aspektem kurzu je také jeho důraz na vlastní praxi – samotný kurz či jeho části mohou být přímo využity ve výuce. Zájemce o kurz se jednoduše zaregistruje na našem webu (https://kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/) a vybere si, kterou z osmi kapitol chce začít. Studiem je provádí moderátor, součástí jsou videa s odborníky, grafiky, interaktivní schémata, otázky a texty. Na konci je pak závěrečný test.


Komu je váš kurz určený? Jde primárně o vzdělávání učitelů anebo se může přihlásit každý?

Kurz je sice primárně určený pedagogům a dalším vzdělavatelům, ale studovat jej může kdokoli z široké veřejnosti, kdo se chce o změně klimatu dozvědět víc. Většina kapitol kurzu se věnuje právě tomu – proč klimatická změna probíhá, jak se projevuje, jak dopadá na lidskou společnost i přírodu, co s ní můžeme dělat na místní i globální úrovni a proč bychom se o ni měli zajímat.

Jak dlouho už kurz funguje? Pořádáte v rámci programu Varianty nějaké další přednášky nebo online kurzy s ekologickým zaměřením?

Online kurz jsme spustili na začátku roku 2020. Jedním z našich hlavních záměrů je metodická podpora pedagogů ve výuce globálních témat, kam patří i změna klimatu a další environmentální témata jako například odpovědná spotřeba. Vytváříme metodické materiály, navazujeme dlouhodobou spolupráci s konkrétními školami a pořádáme specializovaná školení a online webináře. Během dubna jsme například v reakci na opatření související s pandemií COVID-19 uspořádali webinářovou sérii „Klima v tísni“, zaměřenou jak na porozumění změně klimatu, tak na to, jak o změně klimatu učit. Na stejném téma pořádáme v neposlední řadě několikrát ročně veřejné debaty. V projektech Světová škola a vzdělávacím programu Active Citizens dále podporujeme žáky a mladé lidi v tom, aby vytvářeli vlastní komunitní projekty zaměřené na environmentální témata.


Kolik pedagogů nebo jiných zájemců váš kurz už absolvovalo? Jaký velký je o něj zájem?

Do kurzu je v tuto chvíli registrováno 1467 uživatelů, zájem o kurz je tedy poměrně velký a neustále se hlásí noví zájemci. Celý kurz absolvovalo již 310 lidí.


V čem spočívá interaktivní složka kurzu?

Interaktivita kurzu je zajištěna e-learningovým prostředím, v němž je kurz vytvořen. Uživatelům umožňuje sledovat videa s odborníky doplněná o dokreslující grafické prvky, zkoumat téma pomocí interaktivních schémat, která po kliknutí odkrývají detailnější informace, odpovídat vlastními slovy na otevřené otázky a tříbit si tak svůj pohled na věc a pomocí interaktivních testů ověřovat nabyté znalosti. Celý tento soubor interaktivit získá navíc účastník jako bonusovou kapitolu po absolvování závěrečného testu a může ji využít ve výuce. Interaktivita spočívá také v tom, že sám účastník si volí pořadí kapitol a může mezi nimi libovolně listovat. Přímo uvnitř kurzu je možná také přímo rozkliknout zdroje, ze kterých bylo při tvorbě kapitoly čerpáno, a dostat se k výukovým materiálům využitelným přímo ve výuce.

Jaké je základní poselství, které by se mělo prostřednictvím vašeho kurzu dostat k mládeži a dětem?

I když je změna klimatu nelehkým a složitým fenoménem, je možné porozumět tomu, co a proč se děje. Má smysl věnovat energii hledání společných řešení, která klimatickou změnu zpomalí a zastaví na únosné úrovni. Každý z nás ovlivňuje svět kolem sebe, a je tedy také na každém z nás, abychom ke změně klimatu zaujali aktivní postoj, snažili se klima chránit a věřili, že klimatickou změnu společně zvládneme. Na každém záleží.


Jaké máte ohlasy od veřejnosti, učitelů, případně rodičů, pokud se k vám nějaké dostanou?

Ohlasy na online kurz sbíráme přímo v rámci kurzu, kde mohou uživatelé vyplnit dotazník se zpětnou vazbou a vyjádřit se jak k funkčnosti kurzu, tak k jeho obsahu. Tuto zpětnou vazbu pak využíváme k vylepšování. Doposavad výrazně převažují pozitivní ohlasy. Uživatelé chválí moderátory, zpracování i komplexnost informací, z čehož máme obrovskou radost.


Co pro vás znamená účast v soutěži E.ON Energy Globe?

Účast v soutěži pro nás znamená důležité ocenění naší práce a významnou podporu v šíření povědomí o kurzu mezi učitele i veřejnost. Velkou inspirací je pro nás také setkání s organizacemi, které se tématu klimatické změny věnují z jiného úhlu pohledu a příležitost pro hledání nových forem spolupráce. Zásadní je vůbec samotný fakt, že téma klimatické změny uchopují i velké firmy a stvrzují tak důležitost jeho řešení a vzdělávání o něm.


Myslíte si, že je důležité šířit povědomí o klimatické změně? Mluví se podle vás v současnosti o tématu málo nebo s nedostatečnou erudicí?

I když za posledních pár let pozorujeme velkou změnu v tom, jak a v jakých souvislostech se o změně klimatu v České republice mluví, stále nelze říct, že by většina české populace rozuměla, co se vlastně s klimatem děje. Jaké jsou příčiny a důsledky problému a jak bychom se k němu měli postavit. Přitom z posledního průzkumu agentury Median se dozvídáme, že 85 % Čechů a Češek se i v době pandemie koronaviru nejvíce obává sucha a dalších projevů klimatické změny. Současná diskuze o klimatické změně je rozhodně mnohem dále než před 10‒15 lety, probíhá na mnoha úrovních a je erudovanější než dříve. Stále je však co zlepšovat.

Poskytuje váš kurz nějaké východisko, jak proti klimatické změně bojovat z hlediska jednotlivce? Nějaký konkrétní návod, jak se chovat nebo čím může člověk přispět?

Jedna z kapitol kurzu se přímo věnuje tomu, co můžeme se změnou klimatu dělat jako jednotlivci, jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu občana. Změna klimatu je nicméně nesmírně komplexní fenomén, neexistuje proto žádný jednoduchý návod, který by nám řekl: „Když budeš dělat tohle a tohle, změna klimatu se zastaví.“ Namísto samospasitelných řešení na úrovni jednotlivce je spíše potřeba podporovat rozvoj širších kompetencí potřebných k celospolečenskému řešení. Situace se navíc neustále mění a vyvíjí, a proto je potřeba také neustále hledat a zkoušet nové přístupy. Vhodným nástrojem pro rozhodnutí, co můžu já sám v ochraně klimatu dělat, je třeba výpočet osobní uhlíkové stopy. Každý z nás si ji může spočítat na internetu, kde lze nalézt propracované kalkulačky. Některé z nich kromě celkového výpočtu ukazují také oblasti našeho života, které produkují nejvíce skleníkových plynů, nabízí konkrétní kroky, jak můžeme svou stopu snížit.


Jak se díváte na český vzdělávací systém základních a středních škol? Myslíte si, že je nastavený kvalitně, nebo by se mělo něco změnit?

V Česku závisí kvalita vzdělávání především na konkrétní škole a konkrétních učitelích. Jsou učitelé, kteří ve své výuce reflektují dění a změny v současném světě a využívají nejrůznějších forem a metod výuky. Nespoléhají se jen na předávání informací ve školních lavicích, ale realizují projekty, snaží se zavádět opatření, která mohou pomoci k zajištění udržitelného světa. Na jiných školách se ale děti s tématem klimatických změn nesetkají skoro vůbec a takových bohužel není málo. Vzdělávací systém by měl být ideálně nastavený tak, aby docházelo ke snižování rozdílů mezi školami a v jejich přístupu k věci. Na úrovni systému je také potřeba, aby v připravované revizi rámcových vzdělávacích programů byla tématům, jako je klimatická změna, věnována dostatečná pozornost, a aby tato témata měla průřezový charakter – aby nebyla vyučována pouze v jednom předmětu, ale napříč různými předměty. Jedině tak mohou děti porozumět souvislostem klimatické změny a samy přizpůsobovat svoje chování a jednání k odpovědnosti za svět, ve kterém žijí.

A malé zasnění na závěr. Představte si, že byste v naší soutěži vyhráli… Kde se vidíte za rok? Máte nějakou vizi, s jejímž naplněním by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Naší vizí jsou školy, kde je změna klimatu běžnou součástí výuky, učitelé, kteří mají odvahu otevírat i podobně složitá a v něčem kontroverzní témata, a žáci a studenti, kteří mají ke změně klimatu a jejímu řešení proaktivní přístup a mají důvěru v to, že ji lze zvládnout. Za rok bychom chtěli mít kurz nejlépe přístupný i z mobilních zařízení, přeložený do angličtiny (či jiné další jazykové verze) a opatřený titulky. Chtěli bychom být inkubátorem příkladů dobré praxe kvalitní výuky o klimatické změně, který přitahuje pozornost k diskusi o potřebě a formách výuky o klimatické změně na českých školách.

Související články

„Budoucnost planety se odvíjí od malých každodenních rozhodnutí každého z nás,“ říká Veronika Khek Kubařová, tvář soutěže E.ON Energy Globe
V Česku odstartoval patnáctý ročník světové soutěže E.ON Energy Globe oceňující projekty, které šetří energie nebo chrání životní prostředí. O tom, jak zachovat naši planetu pro budoucí generace, jsme se pobavili s patronkou soutěže herečkou Veronikou Khek Kubařovou.
Víc najdete zde
E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!
Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde