Společenská odpovědnost

Certifikáty

Certifikáty ISO a OHSAS

Implementace mezinárodních norem ISO byla ve společnostech E.ON v České republice zahájena v roce 2010. Cílem bylo získat pro vybrané společnosti skupiny certifikáty v oblasti ochrany životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001).

Ve společnosti E.ON Česká republika jsou výše uvedené systémy certifikovány a úspěšně udržovány od roku 2012, v květnu 2015 proběhla certifikace těchto norem také ve společnostech E.ON Energie a EG.D a v roce 2018 ve společnosti E.ON Telco.

V roce 2016 byl ve společnostech E.ON Česká republika, EG.D, a E.ON Energie certifikován systém energetického managementu (ISO 50001).

ISO

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu ochrany životního prostředí a energetického managementu tvoří tzv. integrovaný systém řízení, který zajišťuje vyšší efektivnost jeho jednotlivých složek.

Získáním mezinárodně uznávaných certifikátů potvrdila skupina E.ON své postavení mezi moderními, společensky odpovědnými a úspěšně se rozvíjejícími společnostmi.

Ochrana životního prostředí

Norma ISO 14001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS).

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace si pak sama určuje, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Norma ISO 45001 je soubor pravidel umožňujících zabezpečit trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO. Základními principy systému jsou prevence rizik a zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti práce.

Řízením systému BOZP ve společnostech skupiny E.ON Czech Holding se rozumí implementace požadavků normy ISO 45001 do řídící dokumentace a kultury v klíčových oblastech skupiny.

HSMS upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP a je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik. Řízení systému HSMS navíc zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti celého systému při dodržení zákonných požadavků na BOZP.

Energetický management

norma ISO 50001 je postavena na základu snižování spotřeb energií, což v podmínkách E.ONu znamená, že snižujeme interně spotřeby energií především elektřiny, plynu, vody a pohonných hmot díky různým opatřením (technická opatření- zateplení, instalace FVE, instalace šetřičů vody, používání vozidel CNG a elektromobilů, aplikace regulačních technologických prvků, výběrem a realizací vhodných úsporných osvětlovacích prostředků a svítidel). Právě získání certifikátu ISO 50001 (Hospodařeni s energií) nezávislou certifikační společnosti DNV-GL , bylo potvrzením hospodárného nakládání s energiemi.

Naším cílem ve společnosti​ RU Česká republika je dodávat čistější a lepší energii.

Politika ISŘ společností E.ON:

Politika ISŘ

Politika ISŘ E.ON Telco

Certifikáty ISO a OHSAS ke stažení:

E.ON Česká republika, s.r.o.

EG.D, a.s.

E.ON Energie, a.s.

E.ON Telco, s.r.o.

Další dokumenty ke stažení:

Politika kvality pro organizační jednotku Servis TPM

Certifikát kvality podle ISO 9001 - Servis TPM

Autorizace pro ověřování stanovených měřidel - Servis TPM

Podmínky Autorizace k ověřování měřidel

Osvědčení o akreditaci pro kalibrační laboratoř - Servis TPM

Příloha k Osvědčení o akreditaci