Certifikáty a politika integrovaného systému řízení

Certifikáty ISO

V rámci společností E.ON v České republice jsme zahájili implementaci mezinárodních ISO norem již v roce 2010. Našim cílem bylo získat pro společnosti z naší skupiny certifikáty z oblasti ochrany životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001). Od roku 2012 jsou uvedené systémy certifikovány a úspěšně udržovány ve společnosti E.ON Česká republika. V květnu 2015 jsme získali certifikaci také pro společnosti E.ON Energie a EG.D.

V roce 2016 jsme ve společnostech E.ON Česká republika, EG.D, a E.ON Energie získali certifikaci pro systém energetického managementu (ISO 50001).Úspěšnou certifikací mezinárodně uznávaných norem jsme potvrdili své postavení mezi moderními, společensky odpovědnými a úspěšně se rozvíjejícími společnostmi.

Systém ISO norem skládajících ze managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu ochrany životního prostředí a energetického managementu v rámci skupiny E.ON tvoří tzv. integrovaný systém řízení (ISŘ), který zajišťuje vyšší efektivnost jeho jednotlivých složek.

Ochrana životního prostředí

Norma ISO 14001 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace si pak sama určuje, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledá vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Norma ISO 45001 je soubor pravidel umožňujících zabezpečit trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO (HSMS). Základními principy systému jsou prevence rizik a zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti práce.

HSMS upřednostňuje prevenci při zajišťování BOZP a je založen na poznání nebezpečí, hodnocení a řízení rizik. Řízení systému HSMS navíc zajišťuje neustálé zlepšování výkonnosti celého systému při dodržení zákonných požadavků na BOZP.V rámci skupiny E.ON jsme řízení BOZP upravili dle požadavků normy ISO 45001. Implementace zahrnuje řídící dokumentaci a kulturu v klíčových oblastech skupiny.

Energetický management

Norma ISO 50001 je postavena na základu snižování spotřeb energií, což v podmínkách E.ONu znamená, že snižujeme interně spotřeby energií především elektřiny, plynu, vody a pohonných hmot díky různým opatřením (technická opatření – zateplení, instalace FVE, instalace šetřičů vody, používání vozidel CNG a elektromobilů, aplikace regulačních technologických prvků, výběrem a realizací vhodných úsporných osvětlovacích prostředků a svítidel). Právě získání certifikátu ISO 50001 (Hospodařeni s energií) nezávislou certifikační společnosti DNV-GL, bylo potvrzením hospodárného nakládání s energiemi.

Management kvality

Management kvality (ISO 9001) slouží jako referenční model pro nastavení základních řídících procesů v organizaci. Tato norma je implementována v části společnosti EG.D (org. jednotka Měření). Cílem této organizační jednotky v oblasti poskytování služeb v oblasti oprav, regulace, kalibrace a ověřování elektroměrů, parametrizace elektroměrů, spínacích prvků a modemů a oprav plynoměrů je zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti na trhu a zvyšování spokojenosti zákazníka.