Vyber si téma diplomové práce, které tě bude bavit. Právě jsme vypsali témata pro akademický rok 2021/2022.

Pro akademický rok 2021/2022 máme vypsaná následující témata diplomových prací, jejichž seznam pravidelně aktualizujeme:

Návrh systému chránění vybraného kmenového vedení VN a návrh napájení obcí

Zpracuj návrh nového napájení a chránění vybrané kmenové linky. Pro nový návrh napájení kmenové linky navrhni umístění rozpadových bodů s ohledem na selektivitu ve standardním a náhradním způsobu napájení. Zpracuj nové koncepty napájení připojených obcí a urči rozpadové a manipulační body. Navrhni systém chránění vnitřních napájecích kruhů obcí. Zhodnoť přínosy nového způsobu napájení.

Využití řešení MAWIS Photo pro sběr dat  a tvorbu 3D modelů staveb - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace MAWIS Photo od společnosti Hrdlička spol. s r.o. pro sběr dat v terénu za použití mobilního zařízení, následnou tvorbu 3D modelů staveb a dalších forem výstupů. Nedílnou součástí je i analýza přesnosti a využitelnosti této metody v porovnání s dalšími uznávanými metodami sběru dat.

Zavádění metody BIM do procesu projektování distribuční soustavy elektro

Cílem práce  bude návrh datového standardu pro prvky distribuční soustavy elektro. Výstupem dále bude aplikace standardu a zpracování projektové dokumentace konkrétního objektu dle zásad metody BIM.

Vliv operativního řízení distribučních tarifů na toky jalového výkonu v distribuční síti EG.D. - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ

Práce analyzuje toky jalového výkonu v sítích EG.D. v oblastech s vysokým podílem regulovatelné zátěže, v závislosti na přepínání distribučních tarifů přes systémy HDO a AMM. Zdrojem dat bude sumární měření Q v klíčových bodech vybrané části sítě. Výstupy budou použity jako podklad pro návrh postupu optimalizace distribučních ztrát a eliminace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy ČR.

Analýza smart meteringových dat a zpracování analytických funkcí

Digitalizace odběrných míst přináší nové příležitosti nejen pro distributora, ale i pro zákazníka (B2G, B2B a B2C), který může získat zajímavé pohledy na spotřebu elektrické energie včetně její predikce. Cílem práce je provést analýzu smart meteringových dat a vytvořit analytické funkce pracující nad nimi pro konkrétní use casy.

Databázový model topologie elektrické distribuční soustavy

Vytvoření obecného databázového modelu topologie elektrické distribuční soustavy (uzly + vazby) s  možností trasování, tj. nalezení cesty (konektivity) mezi prvky a možnosti detekování  nahraditelnosti tras při výpadku.

Analýza možnosti využití recloserů pro aplikaci  dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ

Analýza možnosti využití recloserů umístěných na odbočkách VN s vysokou penetrací DECE pro aplikaci dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování.

Risk index matice - tvorba a využití

Aplikace principů Risk index matice na vytvoření matice pro prvky elektrické distribuční soustavy na základě statistických dat a zařazení jednotlivých prvků do této matice (důležitost prvku X rizikové faktory).

Využití matice pro plánování operativních a investičních nákladů při údržbě a rozvoji distribuční sítě s využitím segmentace této matice.

Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy

Metodika tvorby křivek stárnutí pro jednotlivé prvky distribuční soustavy na základě statistických dat o poruchách. Tj. závislost pravděpodobnosti selhání prvku distribuční soustavy na jeho stáří.

Návrh a ověření testovacích scénářů rozvíjejících se poruch pro DS Brno-střed - TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ 

Diplomová práce se věnuje rozpracování testovacích scénářů s ohledem na plánované testy  v síti Brno-střed. Ve vazbě na navržené scénáře bude zpracována zkratová analýza s optimalizačními opatřeními pro snížení zkratových proudů. Veškeré analýzy budou převedeny prostřednictvím numerického modelu mřížové sítě Brno-střed v simulačním prostředí MATLAB.

Optimalizace velikosti FVE pro administrativní objekty  v kombinaci s tepelným čerpadlem

Práce řeší optimalizaci návrhu fotovoltaické elektrárny v kombinaci s tepelným čerpadlem pro dva typy administrativních budov. Prvním typem je administrativní budova o velikosti 150–300 m2 a druhým typem je administrativní budova o velikosti 1 000–3 000 m2. Cílem optimalizace je navrhnutí nejefektivnějšího řešení z pohledu pořizovacích a provozních nákladů v kombinaci s maximálním využitím vyrobené energie v rámci objektu.

IT téma: Automatizace obslužných procesů u B2B zákazníků

Využití moderních technologií pro zpracování různých požadavků, automatizace zadávání dat do systému SAP/Neptun (oceňovací systém), spolupráce mezi systémy, jejich propojení.

Vhodné pro studenty se specifikací studia: Technické (IT) - zejména: Machine learning, API, automatizace (robotické zpracování). 

Využití bateriového úložiště u provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 1 MWp

Se stále vzrůstajícím podílem obnovitelných zdrojů energie narůstá také potřeba akumulace a efektivního řízení zdrojů, která zajistí spolehlivou dodávku elektřiny. Námětem této práce je inovativní přístup k bateriovým úložištím s ohledem na ekonomicky efektivní způsob jejich využití. 

Využití odpadního tepla/chladu ve výrobním závodu

Analýza možností využití odpadního tepla/chladu ve výrobním závodu. Popis možných oblastí pro využití odpadní energie a její další využití ve výrobním závodě. Koncepční návrh jednotlivých možností využití odpadní energie. Technické a ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření pro využití odpadní energie, možnost implementace opatření již do úvodní fáze návrhu technologií pro výrobní závod.

Vývoj v teplárenství – decarbonizace / decentralizace / potenciál nových zdrojů

Na základě vývoje současného teplárenství bude docházet k decarbonizaci velkých teplárenských zdrojů a tím i řízené decentralizaci. Následně zde vzniká příležitost pro nově instalované lokální výtopny či malé decentrální zdroje kombinované výroby a tepla. 

Pokud tě některé z vypsaných témat diplomových prací zaujalo, neváhej se obrátit prostřednictvím e-mailu na ivana.chlumakova@eon.cz.