Vyber si téma diplomové práce, které tě bude bavit. Právě jsme vypsali témata pro akademický rok 2021/2022.

Pro akademický rok 2021/2022 máme vypsaná následující témata diplomových prací, jejichž seznam pravidelně aktualizujeme:

Návrh systému chránění vybraného kmenového vedení VN a návrh napájení obcí

Zpracuj návrh nového napájení a chránění vybrané kmenové linky. Pro nový návrh napájení kmenové linky navrhni umístění rozpadových bodů s ohledem na selektivitu ve standardním a náhradním způsobu napájení. Zpracuj nové koncepty napájení připojených obcí a urči rozpadové a manipulační body. Navrhni systém chránění vnitřních napájecích kruhů obcí. Zhodnoť přínosy nového způsobu napájení.

Zavádění metody BIM do procesu projektování distribuční soustavy elektro

Cílem práce  bude návrh datového standardu pro prvky distribuční soustavy elektro. Výstupem dále bude aplikace standardu a zpracování projektové dokumentace konkrétního objektu dle zásad metody BIM.

Analýza smart meteringových dat a zpracování analytických funkcí

Digitalizace odběrných míst přináší nové příležitosti nejen pro distributora, ale i pro zákazníka (B2G, B2B a B2C), který může získat zajímavé pohledy na spotřebu elektrické energie včetně její predikce. Cílem práce je provést analýzu smart meteringových dat a vytvořit analytické funkce pracující nad nimi pro konkrétní use casy.

Databázový model topologie elektrické distribuční soustavy

Vytvoření obecného databázového modelu topologie elektrické distribuční soustavy (uzly + vazby) s  možností trasování, tj. nalezení cesty (konektivity) mezi prvky a možnosti detekování  nahraditelnosti tras při výpadku.

Risk index matice - tvorba a využití

Aplikace principů Risk index matice na vytvoření matice pro prvky elektrické distribuční soustavy na základě statistických dat a zařazení jednotlivých prvků do této matice (důležitost prvku X rizikové faktory).

Využití matice pro plánování operativních a investičních nákladů při údržbě a rozvoji distribuční sítě s využitím segmentace této matice.

IT téma: Automatizace obslužných procesů u B2B zákazníků

Využití moderních technologií pro zpracování různých požadavků, automatizace zadávání dat do systému SAP/Neptun (oceňovací systém), spolupráce mezi systémy, jejich propojení.

Vhodné pro studenty se specifikací studia: Technické (IT) - zejména: Machine learning, API, automatizace (robotické zpracování). 

Vliv cenové konkurenceschopnosti uhlí a zemního plynu při výrobě elektřiny na jejich spotřebu 

V posledních letech se výrazně mění evropská skladba elektráren. Řešitel se pokusí vyvinout model, který na základě tržní situace (cena uhlí, zemního plynu, emisních povolenek) a známého historického vývoje odhadne očekávanou spotřebu uhlí a zemního plynu při výrobě elektrické energie v některých evropských zemích.

Využití přeshraničních přepravních kapacit elektrické energie pro zajišťování rizika

Přeshraniční kapacity prodávané v pravidelných aukcích získávají na hodnotě v případě extrémních cen elektrické energie. Řešitel si vybere dvě sousední evropské země a zanalyzuje přínos přeshraničních kapacit pro konkrétního dodavatele energie a jeho situaci na trhu na základě historického vývoje a očekávané situace na evropském energetickém trhu.

Pokud tě některé z vypsaných témat diplomových prací zaujalo, neváhej se obrátit prostřednictvím e-mailu na ivana.chlumakova@eon.cz.