EG.D zavádí řízenou výsadbu rostlin kolem vedení

České Budějovice, 20. října 2021

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, připravila ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně nový pilotní projekt řízené výsadby rostlin v ochranném pásmu kolem elektrického vedení vysokého i velmi vysokého napětí. První takovou výsadbu provedla specializovaná firma v tomto týdnu v lokalitě Obora poblíž Netolic na jihu Čech. Cílem je minimalizovat nutnost kácení dřevin kolem vodičů kvůli dodržení parametrů ochranného pásma a přispět k rozvoji rostlin i živočišných druhů v těchto oblastech. 

„Základním posláním distributora energií je, abychom zajistili bezpečnou a stabilní dodávku elektrické energie všem našim zákazníkům. Uvědomujeme si, že vedení elektrického vedení je v přírodě cizím prvkem a je pro nás velmi důležité, abychom dopady výstavby a údržby distribuční sítě na životní prostředí minimalizovali. K tomu slouží nejen tento projekt, ale i řada dalších, které ve společnosti EG.D děláme. Důraz na udržitelnost je v naší firemní strategii jedním z klíčových prvků,“ upozorňuje David Šafář, člen představenstva EG.D.


Ochranné pásmo kolem vedení předepisuje zákon

Dodržení ochranného pásma kolem elektrického vedení je jednou ze zásad bezpečného provozování distribuční soustavy. Řídí se podle Energetického zákona, kde je jasně definováno, jak daleko od vodičů může porost být. U vedení vysokého napětí je pásmo vymezeno vzdáleností sedmi metrů od krajního fázového vodiče a u vedení velmi vysokého napětí dokonce dvanáct metrů od krajního fázového vodiče. Pod vodiči by neměla růst zeleň vyšší než tři metry a zároveň je pro energetiky důležité z důvodu rychlého odstraňování poruch a provádění plánovaných provozních prací udržovat podél vedení čtyři metry široký pojízdný pruh. Ročně na údržbu rozbujelé zeleně v blízkosti vodičů společnost EG.D vydá více než 100 milionů korun.

„Při zajišťování ochranného pásma často zůstávají vykácené lesní průseky. Naším cílem je, abychom tato místa řízenou výsadbou dokázali znovu osadit náhradní zelení. Skladba rostlin je navržená tak, aby splňovala nároky ochranného pásma a díky tomu nebude nutný žádný pozdější výraznější zásah do vegetace. Další efekt, který tento projekt má, je pak vyšší bezpečnost, protože v blízkosti vedení bude probíhat mnohem méně pracovních činností, než bylo dosud nutné. Neodmyslitelný je také pozitivní efekt na místní biodiverzitu – tedy podpora biologické rozmanitosti, která je základem udržitelného rozvoje,“ vysvětluje Denisa Litvanová, projektová manažerka společnosti EG.D.


Netolicko je první lokalitou

Jako lokalitu pro pilotní projekt si společnost EG.D vybrala lesní průsek u osady Obora u Netolic. Pro osazení plochy vybrali odborníci z Mendelovy univerzity v Brně rostliny, kterým je místní prostředí vlastní. Jedná se o šípek, pámelník bílý, kalinu obecnou a svídu krvavou. Takto vytvořené křovinné patro bude posléze doplněno lučními travinami, které budou mít kaskádovitý vzhled a vytvoří samostatné bylinné patro. Osazením výše uvedené vegetace dojde k vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj přírody, podporu místní biodiverzity, vzniknou nová útočiště hmyzu a hnízdišť ptactva.

„Největší přínos řízené výsadby pod elektrickým vedením je ve zvýšení druhové diverzity rostlin i živočichů. Spojena bude i s celou řadou dalších mimoprodukčních funkcí, jako je protierozní ochrana či poutání oxidu uhličitého. S ohledem na mimoprodukční funkce byla zvolena i druhová skladba použitých jetelotravních směsí, které by měly snášet zastínění, produkovat menší množství nadzemní biomasy a být suchovzdorné. Podle požadavků EG.D by porosty v době sucha neměly zvyšovat riziko samovznícení,“ vysvětluje Jiří Skládanka z Mendelovy univerzity v Brně.

Po osazení se bude specializovaná firma o porost ještě nějakou dobu starat a kontrolovat růst rostlin. Poté se celý projekt vyhodnotí a bude možné ho aplikovat i na dalších vytipovaných místech. „V lesním průseku osadíme všechny druhy porostu, které přicházejí v úvahu. Tím je možné při návštěvě jednoho místa získat ucelený pohled na to, jak se jednotlivé druhy chovají a jak se jim daří a podle toho vyhodnotíme, jak jsou vhodné pro další lokality. Už teď máme vytipované i místo pod vedením velmi vysokého napětí, které má na ochranné pásmo jiné nároky a i tam bychom chtěli podobný pilotní projekt realizovat stejně jako tady u Netolic,“ dodává Denisa Litvanová.

Realizace specializovaných opatření podporující biodiverzitu podél vedení není jediným projektem na podporu životního prostředí, který společnost EG.D realizuje. Dlouhodobě se zabývá ochranou ptactva nebo přesunem čapích hnízd. Tam, kde je to možné, tak kabelizuje vedení pod zem a k nutným pracem používá moderní a šetrné stavební postupy, aby byl dopad na životní prostředí co nejmenší.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz 
www.eon.cz