E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co jsou to obnovitelné zdroje energie?

Jak ušetřit na energii Elektřina Alternativní energie Životní prostředí Moderní technologie
  •  Některé energetické zdroje mají schopnost částečné nebo úplné obnovy.
  •  Můžeme je využívat třeba k výrobě elektřiny i ve vlastní domácnosti.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: „(…) energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Jaký je podíl obnovitelných zdrojů v české energetice

V zájmu každého státu nebo společenství je, aby nebyly zcela závislé na dovozu cizích surovin, a v rámci svých možností dosáhly aspoň částečné energetické soběstačnosti. Jenomže na evropském kontinentě už nemáme fosilních přírodních zdrojů (například uhlí, ropy a zemního plynu) nazbyt. Za to sluneční záření, vítr nebo vodní toky může využívat pořád dokola! Evropská unie se proto domluvila, že podpoří obnovitelné zdroje energie tak, aby tady v roce 2020 tvořily 20 % spotřebované elektřiny.

Jednotlivé státy mají různé přírodní podmínky, čemuž odpovídají odlišné národní cíle. Konkrétně v České republice mají obnovitelné zdroje energie v roce 2020 vytvářet 13 % veškeré spotřebované elektřiny *. Energetický regulační úřad sleduje, jestli svoji ambici stíháme naplňovat a výsledná statistika ukazuje, že během jedné dekády došlo k výrazné změně. Zatímco v roce 2005 bylo prostřednictvím obnovitelných zdrojů vyrobeno 4,4 % elektřiny, už v roce 2014 podíl obnovitelných zdrojů přesáhl 13 %! Svůj cíl jsme tedy splnili s velkým předstihem.

Ale prostudujme data hlouběji a najdeme další zajímavý trend. Ještě v polovině minulého desetiletí vznikala většina “zelené” elektřiny ve vodních elektrárnách. Nyní je mezi obnovitelnými zdroji využívaný především bioplyn (včetně skládkového a kalového plynu), dále fotovoltaické systémy a biomasa. Vodní energie je těsně na čtvrtém místě. Několikanásobně menší podíl zaujímají větrné elektrárny a kapalná biopaliva.

Jak Česko aktuálně podporuje obnovitelné zdroje energie?

O podporovaných zdrojích energie rozhoduje zákon č. 165/2012 Sb., který v § 8 uvádí: "Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen." To znamená, že vyráběnou energii můžete buďto prodávat za garantované výkupní ceny, anebo dostane od státu peníze formou zeleného bonusu . Konkrétní finanční částky na podporu těchto zdrojů vypisuje Energetický regulační úřad.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!

V České republice přitahovala pozornost médií a veřejnosti hlavně podpora fotovoltaických systémů, kterou aktuálně vyčísluje následující tabulka, platná pro rok 2016. Vidíme, že “výroba elektřiny využitím slunečního záření” není státem dotovaná vůbec, pokud byla elektrárna zprovozněna po roce 2012.

Uvedení do provozu

Instalovaný výkon

Výkupní ceny

Zelené bonusy

 

(jednotka kW)

(jednotka Kč/MWh)

 

do r. 2005

-

7 717

7 067

r. 2006/7

-

16 194

15 544

r. 2008

-

15 794

15 144

r. 2009

0 - 30

14 819

14 119

r. 2009

nad 30

14 710

14 060

r. 2010

0 - 30

13 801

13 101

r. 2010

nad 30

13 692

13 042

r. 2011

0 - 30

8 280

7 580

r. 2011

30 - 100

6 517

5 867

r. 2011

nad 100

6 073

5 423

r. 2012

0 - 30

6 669

5 969

         

Poznámka k tabulce: Data pocházejí z Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015, ze dne 29. prosince 2015. Například výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu, nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla může být státem podporovaná, i když byla výrobna uvedena do provozu ještě v roce 2015.

* Poznámka ke statistice Energetického regulačního úřadu, která sleduje podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebované elektřině: Údaje jsou srovnávané takzvaně brutto. Úřad tedy započítává veškerou spotřebu elektřiny, včetně ztrát v distribučních soustavách a také včetně elektřiny, kterou spotřebují vodní elektrárny na přečerpávání vody. Přečerpávací elektrárny přitom více energie spotřebují, než vyrobí, protože fungují jako “baterie”. S určitou ztrátou uchovávají energii do doby, než bude potřebná.