Obnovitelné Česko: Kam se sluncem?

13. 7. 2021 Jiří Holubec
3 min. čtení
Jak to děláte
Solární energetika má v českých zemích paradoxní pozici. Na jednu stranu z analýz vychází jako jeden z nejperspektivnějších zdrojů zelené energie, na straně druhé naráží na často až nepochopitelně zatvrzelý odpor ze strany vládních úředníků i veřejnosti.

Ať má ale fotovoltaika pověst jakoukoliv, bez její podpory a aktivního rozvoje nemáme šanci dostát závazkům snižování skleníkových plynů. Jaký potenciál se v ní skrývá?

Na rozdíl například od větrné energie nemá oblast sluneční elektřiny zpracovanou studii mapující jak technický (maximální) potenciál, tak potenciál reálně využitelný. Z čísel, která jsou k dispozici, se ale dá udělat poměrně přehledný obrázek možného budoucího vývoje.

Slibný potenciál

Jednou ze studií, které potenciál rozvoje solární energetiky mapují, je analýza poradenské společnosti EGÚ Brno s názvem Oponentní posudek k vybraným tématům z návrhu Národního Klimaticko-Energetického Plánu pro oblast FVE. Jejím cílem bylo odhadnout celkový instalovaný výkon fotovoltaických zařízení za předpokladu, že bychom využili všechny vhodné plochy střech a fasád rezidenčních i nerezidenčních budov a využitelné plochy brownfieldů. Technický potenciál fotovoltaiky na těchto plochách dosahuje podle EGÚ Brno až 39 GW instalovaného výkonu.

K tomuto číslu musíme dále připočíst potenciál fotovoltaických polí na územích vytěžených dolů, se kterými analýza EGÚ nepočítá. Relevantní čísla lze ale najít například ve studii Joint Research Centre EU z roku 2019, která analyzovala možnosti instalací ve vytěžených dolech na Ústecku a Karlovarsku. Podle závěrů by na 75 km2 bývalých těžebních oblastí mohla vyrůst pole o instalovaném výkonu 4,7 GW a ročně dodávat do sítě 4,7 TWh energie.

Ploch po vytěžených surovinách je ale u nás daleko více. Ostravsko-karvinský revír, hnědouhelná oblast v Podkrušnohoří a dalších více než 900 vytěžených dolů po ostatních surovinách skýtá stovky kilometrů revitalizovaných území. Všechna samozřejmě nejsou pro instalaci fotovoltaiky vhodná, nicméně celkový odhad roční výroby solární energie v bývalých povrchových dolech se odhaduje až na 9 TWh. Vezmeme-li v potaz všechny potenciálně využitelné zdroje, zjistíme, že fotovoltaika může teoreticky pokrývat až 60 % celkové spotřeby elektrické energie.

Jaká je skutečnost?

Uvedená čísla vypadají velmi slibně, ale je potřeba pamatovat na to, že jde pouze o teoretické hodnoty vycházející z předpokladu, že fotovoltaikou osadíme veškeré povrchy splňující technické a výnosové parametry. Realizovatelný potenciál, který bere v potaz ochranu krajinného rázu, místní předpisy, postoj obyvatel, možnosti investorů a další omezení, je výrazně nižší. Jeho přesná hodnota není stanovena a můžeme se řídit pouze odhady.

Studie Potenciál solární energetiky v České republice agentury ENACO například uvádí, že v případě střešních solárních panelů je ekonomický potenciál o 20 až 50 % nižší než potenciál technický v závislosti na podmínkách podpory a technických možnostech realizace zdrojů. Pokud bychom tedy použili méně optimistickou variantu a aplikovali ji na všechny využitelné zdroje, mohla by solární energetika pokrývat téměř třetinu naší celkové spotřeby elektřiny. Ta se s rozšiřováním elektromobility bude pravděpodobně zvyšovat, možnost růstu ale skrývá i výroba.

Kam se dá růst

Ze stávajících zdrojů mají potenciál nejrychlejšího růstu střešní a fasádní fotovoltaické systémy a v budoucnu snad i často zmiňované panely ve sklech oken. Jsou investičně nenáročné a na rozdíl od velkých solárních polí také nepřetěžují distribuční síť. Jejich nevýhodou je nižší ekonomická efektivita. Podle analýzy firmy Deloitte je instalace fotovoltaických zařízení na střechách a fasádách malých objektů v porovnání s velkými solárními poli až o 80 % dražší (u větších průmyslových objektů jde asi o 20% rozdíl). Ekonomicky tedy v současnosti vychází nejlépe pozemní fotovoltaické elektrárny budované na zemědělsky nevyužitelných plochách.

Do tohoto stavu ale může zasáhnout jak vývoj nových levnějších technologií, tak využívání dalších ploch. V Nizozemsku a jiných evropských zemích rostou solární parky na oddělovacích pásech kolem dálnic, na hlukových bariérách železnic (podle studie Komory OZE a MPO Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v budovách by jejich využití mohlo přinést dalších až 100 MWp instalovaného výkonu). Další plochy pro instalace skýtají střechy velkokapacitních parkovišť a hladiny zatopených dolů a zdrojů pitné vody. Využívají se například v Nizozemsku, a jelikož se díky chladicímu účinku vody nepřehřívají, mají podle dosavadních zkušeností až o 20–30 % vyšší účinnost než statické pozemní elektrárny.

Překážky (snad) padají

Jak už bylo řečeno – přestože je solární energetika jednou z nejperspektivnějších oblastí zelené energetiky v České republice, její rozvoj stále vázne. Podle Komory OZE je kromě legislativních nejasností největší překážkou přetrvávající sytém fázového připojení solárních instalací (vyplývá z vyhlášky č. 82/2011 Sb. v gesci MPO). Solární instalace umístěná například na rodinném domě a zapojená na jedné fázi dodává po pokrytí výkonu na zapojené fázi vyrobenou elektřinu do sítě, kdežto ze zbylých fází výrobce-spotřebitel jen elektřinu odebírá ze sítě. Česko a Slovensko jsou v Evropě jediné země, kde tento způsob připojení přetrvává. V ostatních zemích se používá připojení součtové, které díky započtení všech přebytků vyrobené elektřiny vůči vlastní spotřebě poskytuje lepší návratnost peněz vložených do nákupu technologie a snižuje i výši potřebné dotace.

Zmiňovaná vyhláška není jedinou překážkou, kterou česká legislativa rozvoji solární energetiky klade. Dobrou zprávou je, že jedna z největších byla nedávno odstraněna. Díky pozměňovacím návrhům Senátu prošla v Parlamentu novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která solárním elektrárnám umožňuje čerpat podporu formou aukcí, jako je tomu v ostatních zemích Evropy. Zkušenosti z nich ukazují, že správně nastavené aukce jsou účinným nástrojem, který vede k rychlému a kontrolovanému rozvoji nových kapacit a zároveň ke snižování cen energie. Například v Německu klesly ceny sluneční elektřiny od zahájení aukcí v roce 2015 na polovinu.


Umístění FVEInstalovaný výkonRoční potenciál výroby elektřinyPodíl na spotřebě ČR
Střechy a fasády budov23,7 GW18 TWh27 %
Brownfieldy15,3 GW13,5 TWh20 %
Povrchové doly8,6 GW9 TWh13 %
Celkem47,6 GW40,5 TWh60 %

Související články

Václav Král - Teplárna České Budějovice: Nová energie pro zelené město a čisté jižní Čechy
Teplárna České Budějovice připravuje unikátní projekt. Velkou roli by v něm mělo hrát zařízení na energetické využití odpadu, teplo z jaderné elektrárny a nový kotel na spalování dřevní štěpky. Jejich kombinací by měl vzniknout jedinečný palivový mix, který ve světě nemá obdoby. Podrobnosti nám přiblížil předseda představenstva teplárny Václav Král.
Víc najdete zde
Obnovitelné Česko: Větrníky, kam se podíváš
Tvrdit, že Češi jsou k větrným elektrárnám nedůvěřiví, by bylo hrubé podcenění situace. V diskusích převládají názory, že turbíny poškozují ráz krajiny, obtěžují své okolí hlukem a že naše podmínky nejsou pro využívání větru jako zdroje energie vhodné. Tyto názory je bohužel často slyšet i z míst, kde se o využívání větrných elektráren rozhoduje. Jaký potenciál u nás tedy větrná energie vlastně má?
Víc najdete zde