Pozor na neoprávněný odběr energií. Může vzniknout i při změně dodavatele

6. 9. 2023 Redakce
7 min. čtení
Ekonomika

Neoprávněný odběr energií je nejen nelegální, ale bývá i nebezpečný. Hrozí riziko požárů a v případě plynu i výbuchu nebo otrav. Nelegální spotřeba energií může vzniknout mimo jiné také při ukončení smlouvy, pokud si s dostatečným předstihem nesjednáte nové dodávky. Podívejme se na celou problematiku podrobněji.

Co je považováno za neoprávněný odběr?

Přesnou definici uvádí §51(elektřina) a §74 (plyn) zákona 458/2000 Sb. Jako neoprávněný odběr se ve stručnosti označuje spotřeba elektřiny nebo plynu mimo měření, tedy tak, že elektřina nebo plyn vůbec neprochází elektroměrem či plynoměrem. Neoprávněný odběr vznikne také, pokud probíhá přes nějakým způsobem ovlivněný měřič – tedy plynoměr nebo elektroměr upravený tak, že měří v neprospěch provozovatele distribuční soustavy a tím pádem ve prospěch zákazníka.

V případě spotřeby elektřiny jde nejčastěji o napojení před elektroměrem, zásahy do přepínačů tarifu – HDO, propojení přívodů s vývodem, ovlivnění spotřeby formou úpravy stavů elektroměru – tedy stáčením. U plynu jsou případy obdobné, s tím rozdílem, že odbočku na potrubí, kterou proudí plyn, není pro laiky tak snadné vytvořit.

Jednou z příčin neoprávněných odběrů elektřiny bývá špatná instalace měřicího zařízení

Neoprávněný odběr znamená bezpečnostní riziko

Veškeré zásahy do odběrných míst a měřících souprav jsou nebezpečné, hrozí zahoření instalace a může dojít i k požáru nemovitosti. Také může dojít k úrazu elektrickým proudem, ať už osoby, která zásah provádí nebo v případě špatného zabezpečení někoho dalšího, kdo se v nemovitosti pohybuje. V případě plynu, který se shromažďuje v dutinách, pak může dojít i k výbuchu.

Pozor na volbu instalační firmy

V mnoha případech se do problémů zákazník dostane nevhodnou volbou elektroinstalační firmy. Ne každá podnikající společnost či osoba je odborníkem přes zapojení měřící soupravy. Často se například stává, že při rekonstrukci odběrného místa elektroinstalační firma nenahlásí rozplombování provozovateli distribuční soustavy, provede navýšení nebo snížení příkonu bez uzavření dodatku ke smlouvě o připojení, chybně zapojí měřící soupravu, nainstaluje nevhodné měřící transformátory proudu apod. V případě, že špatně zapojená souprava měří zákazníkovu spotřebu, řeší se opět náhrada škody, hrozí přerušení dodávky do doby sjednání nápravy a dodání revize.

Jak se takové případy odhalují

K odhalení míst s černým odběrem, jak se lidově neoprávněná spotřeba energií také označuje, mají distributoři celou řadu nástrojů. Obvykle se používají různé analýzy, podezřelá místa pak kontrolují speciálně vyškolení technici, kteří detailně zkoumají podezřelé místo. V případě, že na místě odhalí neoprávněnou spotřebu, zpracují důkazní materiál a přeruší dodávku. Následně na základě zjištěných informací provozovatel distribuční soustavy řeší vzniklou škodu, která se nezřídka pohybuje v řádu statisíců až milionů korun.

Zákazník totiž za své odběrné místo odpovídá. „Mezi lidmi panují různé mýty. Například o tom, že když je měřící souprava umístěna na veřejně přístupném místě, je zákazník v případě zjištění – jak se říká – ‚z obliga‘. Není to pravda, zákazník má objektivní odpovědnost za své odběrné místo, navíc je povinen ho pravidelně kontrolovat a v případě, že zjistí nějaké podezření na nefunkčnost či zásah, má jej bez odkladu hlásit svému dodavateli,“ popisuje jeden z nejčastějších omylů David Štajner ze společnosti EG.D.

Případné škody jsou po zákazníkovi uplatňovány i v tom případě, jestliže má elektroměr třeba na společné chodbě před dveřmi svého bytu nebo kanceláře. Je proto v jeho zájmu čas od času elektroměr alespoň pohledem zkontrolovat, zda načítá spotřebu nebo zda není poškozená nějaká plomba.

Pozor na platnost smlouvy

Jedním z typů neoprávněné spotřeby elektřiny je tzv. bezesmluvní odběr. Jedná se o spotřebu bez uzavřené smlouvy. Po ukončení platnosti smlouvy vzniká toleranční doba 10 pracovních dnů, ve které je možné „bez řešení neoprávněného odběru“ provést uzavření nové smlouvy. Po skončení této lhůty a zároveň odběru elektřiny nebo plynu neoprávněný odběr vznikne.

Do takovýchto situací se často dostávají zákazníci, kteří si s nedostatečným předstihem nesjednají smlouvu na navazující dodávku nebo jím zvolený dodavatel neprovede včasnou registraci. „Mnoho zákazníků si myslí, že podpisem smlouvy s dodavatelem je smlouva ihned platná. Takto to ale není. Dodavatel musí provést registraci odběrného místa přes portál operátora trhu směrem k distributorovi. Teprve až po té, co distributor potvrdí možnost zahájení dodávky, vchází smlouva v platnost,“ upřesňuje Josef BláhaEG.D.

Hlavně u velkých zákazníků na hladině vysokého napětí mohou bezesmluvním odběrem poměrně rychle vzniknout i milionové škody, které provozovatel distribuční soustavy následně fakturuje a v případě neuhrazení vymáhá. Z toho důvodu se proto v takovém případě často plánuje i dočasné přerušení dodávky. Dodávka energií může zůstat přerušená až do doby zaplacení vzniklé pohledávky.

Důležité jsou pravidelné revize

Mimo výše zmiňované neoprávněné odběry bývají u zákazníků při kontrolách často identifikovány závady a nevyhovující technické stavy rozvaděčů. Tyto závady se zapisují do tzv. Kontrolního listu závad, přičemž zákazník by měl zajistit jejich opravu. Bohužel ne ve všech případech k opravě dojde a v případě nebezpečného stavu je přerušena dodávka, do doby opravy a dodání revizní zprávy.

Ne každý si také uvědomuje, že provozovatelé jsou povinni udržovat svá odběrná místa ve stavu dle platných právních předpisů a technických norem. Je dobré provádět v pravidelných intervalech tzv. periodické revize, které nebezpečnost a závady odhalí a zákazník je nechá odbornou elektroinstalační firmou opravit. Revize je totiž dokladem pro zákazníka, že je všechno v pořádku a také dokladem pro distributora, že takové místo může ke své síti připojit. „Provozovatel distribuční soustavy má za povinnost připojit pouze taková odběrná místa, které svým stavem neohrožují provoz distribuční sítě – to si ne každý uvědomuje,“ uzavírá David Štajner z EG.D.

Související články

Obnovitelné zdroje pro firmy. Tepelné čerpadlo

Obnovitelné zdroje energie se stávají běžnou součástí nejen domácností, ale i firemních provozů. Jejich výhodou je minimalizace dopadu podnikání na životní prostředí, vysoká účinnost při výrobě a zpracování energie a také větší nezávislost na fosilních zdrojích. Mezi stále častěji využívané zdroje dnes patří i tepelná čerpadla.
Víc najdete zde

Obnovitelné zdroje pro firmy. Praktický rádce pro pořízení fotovoltaiky

Solární panely a vlastní fotovoltaická elektrárna dokáže firmám přinést poměrně velké provozní úspory. Díky fotovoltaice je možné například ohřívat vodu nebo vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu.
Víc najdete zde