Rezervovaná kapacita elektrické sítě - nástroj pro stabilitu dodávek elektřiny

27. 6. 2023 Redakce
5 min. čtení
Ekonomika

Rezervovaná kapacita je jedním z klíčových prvků elektrické sítě, které zajišťují její stabilitu a je důležitá pro spolehlivou distribuci elektřiny do odběrných míst. Sjednává se ve smlouvě mezi odběratelem a  distributorem elektřiny a zjednodušeně řečeno jde o maximum výkonu, který  může dané odběrné místo využít. Podívejme se na to podrobněji.

Co je to rezervovaná kapacita

Jako rezervovaná kapacita se označuje přidělený maximální výkon, který může dané odběrné místo využívat. Rezervovaná kapacita se udává v jednotkách kilowattů (kW) nebo megawattů (MW) a představuje limitní hodnotu, za jejíž eventuální překročení pak musí odběratel zaplatit.

Toto opatření je implementováno zejména z důvodu zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v distribuční síti. Rezervovaná kapacita je důležitá pro správné dimenzování a plánování energetické infrastruktury. Pomáhá minimalizovat riziko přetížení distribuční sítě a zajišťuje stabilní distribuci elektřiny. V případě potřeby, například při zvýšené spotřebě nebo připojení nových zařízení, může odběrné místo využít svou rezervovanou kapacitu, aniž by došlo k porušení technických parametrů sítě. 

Rezervovaná kapacita podle hladiny napětí

Na hladině nízkého napětí

Zde je situace jednoduchá. Na hladině nízkého napětí je rezervovaná kapacita určena velikostí hlavního jističe před elektroměrem.

Na hladině vysokého napětí

U velkoodběru je sjednána hodnota elektrického výkonu, kterou se zákazník zavázal svým odběrem v příslušném kalendářním měsíci nepřekročit.

Roční rezervovaná kapacita

Rozlišuje se také roční rezervovaná kapacitaměsíční rezervovaná kapacita. Hlavní rozdíl mezi nimi je v konečné ceně a v možnosti provádění změn. Zatímco měsíční kapacitu je možné sjednat pro každý kalendářní měsíc rozdílně, roční rezervovaná kapacita má přesně definované podmínky pro změny, které určuje Energeticky regulační úřad. Vyšší flexibilita měsíční rezervované kapacity je  vždy vykoupena vyšší koncovou cenou za MW energie. Platí také, že součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí překročit hodnotu rezervovaného příkonu, nebo rezervovaného výkonu sjednaného ve Smlouvě o připojení. 

Roční rezervovanou kapacitu lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny a navýšit kdykoliv v průběhu roku. Měsíční rezervovanou kapacitu mohou odběratelé v odběrném nebo předávacím místě hlásit na každý měsíc v roce samostatně nebo předem na celý rok.

Rezervovaná kapacita je důležitá pro správné dimenzování a plánování energetické infrastruktury. Pomáhá minimalizovat riziko přetížení distribuční sítě a zajišťuje stabilní distribuci elektřiny.

Sjednání a určení potřebné rezervované kapacity

  • Odběrový profil: Analýza historické spotřeby a chování odběrného místa. Provozovatel sítě může využívat data o spotřebě z minulých období, například měsíců nebo let, a předpovědi budoucí poptávky pro určení rezervované kapacity. Detailní data o spotřebě elektřiny rozsegmentovaná na čtvrthodiny získá odběratel od distributora. 
  • Charakteristika odběru: Například průmyslová zařízení s velkými stroji a silovými spotřebiči budou vyžadovat vyšší rezervovanou kapacitu než menší obchodní provozy nebo domácnosti s nižší spotřebou. 
  • Očekávané změny: Provozovatel sítě zohledňuje plánované změny, které mohou ovlivnit spotřebu na odběrném místě. To může zahrnovat plánované rozšíření provozu, instalaci nových zařízení nebo změny v produkci.
  • Bezpečnostní normy: Při určování rezervované kapacity se zohledňují také bezpečnostní normy a předpisy, které stanovují maximální povolené limity pro odběr na odběrném místě.

Jakmile se zákazník na základě výše uvedených podkladů rozhodne, jaká je nejvhodnější výše roční rezervované kapacity a jaké by případně měly být prováděné dokupy měsíční kapacity, kontaktuje svého dodavatele v případě uzavřené sdružené smlouvy dodávky elektřiny. V případě, že má uzavřenou   smlouvu na dodávku elektřiny a samostanou smlouvu na distribuci elektřiny, pak kontaktuje svého distributora.

Přehled kapacit a informace k jejich sjednávání najdete i našich webových stránkách.

Ceny rezervované kapacity určuje ERÚ

Regulace cen rezervované kapacity v České republice spadá pod pravomoci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). ERÚ je nezávislým orgánem odpovědným za regulaci a dohled nad energetickým sektorem v ČR. ERÚ monitoruje a schvaluje ceny rezervované kapacity a dalších cenových aspektů, aby zajistil, že ceny jsou spravedlivé, transparentní a odpovídají energetickému trhu.

Proces stanovení cen rezervované kapacity v České republice probíhá ve spolupráci provozovatele elektrické přenosové soustavy (ČEPS) a ERÚ. ČEPS předkládá návrhy cenových tarifů a ERÚ je posuzuje a schvaluje na základě předem stanovených kritérií a regulativního rámce.

Co když rezervovanou kapacitu překročíme?

  • Přesáhnutí nasmlouvané kapacity vyhodnocuje provozovatel distribuční soustavy jako překročení a výše sankce se řídí dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí ERÚ. Cena za překročení roční rezervované kapacity je rovna 1,5 násobku pevné roční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ vztaženou na každý watt překročení.
  • Pokud nemáte roční rezervovanou kapacitu v daném měsíci sjednánu vůbec, je základem pro stanovení ceny za překročení dvojnásobek ceny měsíční rezervované kapacity dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ.

Související články

Co nabízí portál Energie 24 pro podnikatele?
Portál Energie24 umožňuje zákazníkům E.ON nejen sledovat spotřebu elektřiny a stav svého odběrného místa, ale i snadno měnit parametry smlouvy a sjednávat nové služby. Podnikatelé často využívají třeba k hromadným odečtům. Podívejme se na portál Energie24 podrobněji.
Víc najdete zde
Komunitní energetika – čeká nás konečně boom?
Komunitní energetické projekty se stanou důležitou součástí moderní energetiky. A to hlavně ty, které budou využívat obnovitelných zdrojů energie. Vše je ale zatím na počátku a potřebná legislativa se teprve připravuje. Přesné podmínky a možnosti fungování komunitních energetických projektů budou zřejmé nejdříve v příštím roce. 
Víc najdete zde