Zastropování cen energií: Koho se týká a jak to funguje

9. 2. 2023 Redakce
9 min. čtení
Ekonomika

V roce 2023 přichází vládou nařízené zastropování cen elektřiny a plynu. Jedná se o nástroj, jak bojovat se současnou energetickou krizí, která doléhá nejen na domácnosti, ale i velké odběratele v obchodu a průmyslu. Poradíme, jak zastropování vypadá a koho se bude týkat.

Zastropování cen je nástroj, který lze použít v krajní nouzi, pokud je trh s energiemi nefunkční vlivem události, jako je například výpadek dodávek suroviny a extrémní pokřivení její tržní ceny. Odběratelé energie nekoupí dráž než za ceny zastropované státem.

Nařízení vlády pro rok 2023

Stanovení cen elektřiny a plynu se řídí vládním nařízením č. 298/2022 Sb. a jeho novelami. Nové podmínky se dotknou téměř všech zákazníků. Patří mezi ně státní, obecní a krajské organizace jako zadavatelé veřejných zakázek, dále také mnoho soukromých firem a malých či středních podniků a nově též řada velkých podniků. Nařízení je účinné od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. 

Přehled zákazníků zastropovaných cen elektřiny, kterým se stropuje 100 % jejich historické maximální spotřeby:

 • Odběrná místa kategorie C nebo D připojená z hladiny NN,
 • odběrná místa připojená na hladině VN a VVN v následujících kategoriích:
  • vládní instituce (zařazené v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě, a to s kódem 12100 nebo kódem podřazeným pod 13000),
  • veřejný zadavatel (kód sektoru 11001) a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích práv Česká republika, kraj nebo obec,
  • státní podnik (ale ne národní podnik) a Česká tisková kancelář,
  • sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací dle zákona o podpoře sportu,
  • školská zařízení,
  • zdravotní služby,
  • sociální služby,
  • provozovatelé vodovodů a kanalizací,
  • poskytovatel veřejné kulturní služby podle zákona o některých druzích podpory kultury,
  • dodávka elektřiny do odběrného místa, které je připojeno na hladině VN nebo VVN, jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem (= domácnosti na hladině VN),
  • odběrná místa pro napájení elektrické trakce.

  Všechna tato odběrná místa budou mít zastropováno 100 % ročního odběru elektřiny ve výši 5 000 Kč/MWh za dodávku elektřiny bez DPH. Do konečné částky za energie je nutno přičíst ještě distribuční poplatky. Nárok na zastropované ceny ale nevzniká u všech kategorií odběrných míst automaticky. Pro některá odběrná místa je nutno podat prohlášení, že na nich máte na zastropované ceny energií nárok. Jak na to? Vše najdete přehledně na našich webových stránkách.

Přehled zákazníků zastropovaných cen elektřiny, kterým se stropuje 80 % jejich historické maximální spotřeby:

Osmdesát procent ročního zastropovaného odběru se pak týká malých a středních podnikatelů a také velkých podniků, kteří zbylých 20 a více procent budou mít fakturováno za smluvní cenu, která je sjednána ve smlouvě na odběr elektrické energie.

Nárok na zastropované ceny nevzniká u odběrných míst automaticky. Jak na to? Vše najdete přehledně na našich webových stránkách: Zastropování cen pro firmy.

Přehled zákazníků zastropovaných cen plynu, kterým se stropuje 100 % jejich historické maximální spotřeby:

 • Odběrná místa kategorie domácnost a maloodběr do 630 MWh,
 • odběrná místa kategorie střední odběr nebo velkoodběr v následujících kategoriích:
  • vládní instituce (zařazené v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě, a to s kódem 12100 nebo kódem podřazeným pod 13000),
  • neveřejný zadavatel (kód sektoru 11001) a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích práv Česká republika, kraj nebo obec,
  • státní podnik (ale ne národní podnik) a Česká tisková kancelář,
  • sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací dle zákona o podpoře sportu,
  • školská zařízení,
  • zdravotní služby,
  • sociální služby,
  • provozovatelé vodovodů a kanalizací,
  • poskytovatel veřejné kulturní služby podle zákona o některých druzích podpory kultury.

  Všechna tato odběrná místa budou mít zastropováno 100 % ročního odběru plynu ve výši 2 500 Kč/MWh za dodávku plynu bez daně. K částce je nutno přičíst distribuční položky.

  Nárok na zastropované ceny však nevzniká u všech kategorií odběrných míst automaticky. Pro některá odběrná místa je nutno podat prohlášení, že na nich máte na zastropované ceny energií nárok. Jak na to? Vše najdete přehledně na našich webových stránkách.

  Jistá omezení se také vztahují na odběrná místa, která plyn využívají k výrobě elektřiny (například v kogenerační jednotce). Na tuto spotřebu plynu využitou pro výrobu elektřiny pak totiž nelze zastropované ceny uplatnit.

Přehled zákazníků zastropovaných cen plynu, kterým se stropuje 80 % jejich historické maximální spotřeby:

Osmdesát procent ročního zastropovaného odběru se týká malých a středních podnikatelů a nově také velkých podniků, kteří zbylých 20 a více procent budou mít účtováno za smluvní cenu sjednanou ve smlouvě.

Jistá omezení se rovněž vztahují na odběrná místa, která využívají plyn k výrobě tepla nebo k výrobě elektřiny (například v kogenerační jednotce). Hodnota maximální historické spotřeby i hodnota aktuální spotřeby se posuzuje při vyhodnocení 80 % teprve po odečtení plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a na výrobu tepla.

 • Na plyn využitý na výrobu elektřiny nelze uplatnit zastropované ceny.
 • Pro plyn využitý na výrobu tepla se aplikuje 100% zastropování cen.

Poslední novela nařízení změnila podmínky zastropování velkých podnikatelů. Pro velkého podnikatele vznikla nově povinnost podávat Prohlášení kvartálně v následujícím sledu:

 • Do 3. 2. 2023 (platí pro únor - duben)
 • Do 30. 4. 2023 (platí pro květen - červenec)
 • Do 31. 7. 2023 (platí pro srpen - říjen)
 • Do 31. 10. 2023 (platí pro listopad - prosinec)

Zároveň doporučujeme seznámit se s celým zněním poslední Novely nařízení č. 298/2022 Sb. a sledovat stránky Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu. Velkým podnikatelům byl nově stanoven nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro velkého podnikatele. Pro usnadnění pochopení celé problematiky doplňujeme vhodné odkazy, kde najdete potřebné informace:

Nárok na zastropované ceny nevzniká u odběrných míst automaticky. Jak na to? Vše najdete přehledně na našich webových stránkách: Zastropování cen pro firmy.

Přehled zákazníků zastropovaných cen plynu, kterým se stropuje poměrná část jejich historické maximální spotřeby:

U plynu navíc vzniká nárok na zastropování i pro výrobce tepelné energie, kteří dodávají teplo do tepelného zařízení, jako jsou například domovní kotelny. U nich bude stropována poměrná část technologické vlastní spotřeby a ztrát, tedy spotřeba plynu na výrobu energie pro vytápění nebo ohřev teplé vody či pro výrobu energie jednomu zákazníkovi.

Nárok na zastropované ceny však nevzniká u odběrných míst automaticky. Jak na to? Vše najdete přehledně na našich webových stránkách: Zastropování cen pro firmy | E.ON (eon.cz)

Jaké budou ceny za dodávky energií

Cena za dodávku elektřiny je stanovena ve výši 5 000 Kč bez DPH/MWh, cena za dodávku plynu 2 500 Kč bez DPH/MWh. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny i plynu pro maloodběry v zemním plynu do 630 MWh a odběrná místa v elektřině připojená na hladině NN bude 130 Kč bez DPH měsíčně za jedno odběrné místo. U středních odběrů a velkoodběrů v zemním plynu a odběrných míst na hladině VN a VVN se stálý měsíční plat neuplatňuje.

Odběr energií pro malé a střední firmy: Jak se vypočte 80 % maximální historické spotřeby?

Malou a střední firmou se myslí podnik, který nezaměstnává více než 250 osob a má roční obrat méně než 50 milionů EUR. Pro účely fakturace 80 % zastropovaného odběru plynu i elektřiny bude platit nejvyšší hodnota odběru za posledních 5 stejných měsíců od 1. 9. 2017 do 19. prosince 2022. Tuto nejvyšší hodnotu vám předá Operátor trhu (OTE).

Abychom to lépe vysvětlili: Pokud jste například odebírali v měsíci září posledních pět let elektřinu, přičemž nejvyšší hodnota byla v září roku 2020 a činila 150 MWh, zatímco v jiných letech to bylo například 100 nebo 120 MWh, bude zastropování 80 % vypočítáno právě z hodnoty 150 MWh.

Pokud jste v měsíci lednu 2023 měli skutečnou spotřebu 200 MWh, bude pro zastropování 80 % vaší spotřeby použita tato nově naměřená hodnota. Ve skutečnosti tak budete mít zastropováno 160 MWh (80 % z 200 MWh).

Plyn pro výrobu elektřiny nebo tepla

Využíváte plyn i k výrobě elektřiny nebo tepla? Pak podáváte nejen prohlášení k zastropování, ale i jednotlivé měsíční výkazy o spotřebě zemního plynu určeného k výrobě elektrické energie nebo výrobě tepla ze zemního plynu.

Plyn určený na výrobu tepla bude zastropován ze 100 %, ale cena plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny nebude zastropována vůbec.

Bez doložení výkazu by pak zákazník neměl na zastropování nárok.

Odběr energií pro státní instituce

Zastropování cen využijí státní subjekty, jako jsou vládní instituce, krajské nebo obecní úřady, ale i školyposkytovatelé zdravotních služeb. Dále se sem řadí poskytovatelé sociálních služeb a provozovatelé vodovodů, kanalizací a elektrické dopravní trakce (železniční dopravní cesty, tramvajové a trolejbusové vedení). Jde často o subjekty, které patří mezi střední odběratele a velkoodběratele plynu nad 630 MWh a odběrná místa připojená na hladině VN a VVN v elektřině.

Díky tomu by měl být zabezpečen běžný provoz všech důležitých institucí a dopravních prostředků. Některé ze zmíněných institucí musejí ovšem doložit prohlášení, že jsou zapsány v registrech poskytovatelů těchto služeb. Výjimkou jsou vládní instituce jakožto zadavatelé veřejných zakázek, státní podniky a sportovní organizace, které zastropování získávají automaticky.

Související články

Co nabízí portál Energie 24 pro podnikatele?
Portál Energie24 umožňuje zákazníkům E.ON nejen sledovat spotřebu elektřiny a stav svého odběrného místa, ale i snadno měnit parametry smlouvy a sjednávat nové služby. Podnikatelé často využívají třeba k hromadným odečtům. Podívejme se na portál Energie24 podrobněji.
Víc najdete zde
Komunitní energetika – čeká nás konečně boom?
Komunitní energetické projekty se stanou důležitou součástí moderní energetiky. A to hlavně ty, které budou využívat obnovitelných zdrojů energie. Vše je ale zatím na počátku a potřebná legislativa se teprve připravuje. Přesné podmínky a možnosti fungování komunitních energetických projektů budou zřejmé nejdříve v příštím roce. 
Víc najdete zde