Co je dobré vědět o legislativě týkající se odpadu?

  1. Součástí zákona o odpadech je několik povinností přímo pro podnikatele a firmy.
  2. Podnikatel jako právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je zákonem vnímán jako „původce odpadu“.
  3. V případě porušování zákona o odpadech hrozí firmám poměrně vysoké sankce.

Povinnosti původců odpadu by se měly řídit takzvanou hierarchií způsobů nakládání s odpady. Ta vychází z následujících bodů:

  • předcházení vzniku odpadů,
  • příprava k opětovnému použití,
  • recyklace odpadů,
  • jiné využití odpadů,
  • odstranění odpadů.

Eliminace vzniku odpadů vychází například z používání nízkoodpadových nebo bezodpadových technologií nebo z nahrazování materiálů, které mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. V případě již vzniklých odpadů je doporučena příprava na jejich opětovné použití nebo následná recyklace. Jiné využití může být například energetické. Všechen vyprodukovaný odpad musí být rozdělen dle Katalogu odpadů. Odpad, jenž nelze zařadit do žádné z předepsaných kategorií, zařadí Ministerstvo životního prostředí, a to na návrh místního obecního úřadu obce.

Odpad se rozděluje na nebezpečný a ostatní

Zvláštní kategorie patří právě odpadům nebezpečným. Nakládání s těmito odpady (které vykazují výbušnost, oxidační schopnost, vysokou hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, karcinogenitu nebo třeba infekčnost) musí být prováděno v souladu se zvláštními právními předpisy. Nebezpečný odpad musí být pečlivě zabalený a označený – písemně nebo graficky.

Základní třídění odpadu (sklo, papír, bioodpad a plast)

Pro takové třídění ve firmách mohou posloužit stejné kontejnery, které známe z obcí a měst. Tedy barevně odlišené nádoby na plast, sklo, papír a bioodpad. Vyvážení těchto kontejnerů si musí firma vyjednat s obcí či městem, případně se sama starat o odvoz odpadního materiálu do sběrných dvorů.

V případě nedodržování požadavků zákona o odpadech mohou být firmám uloženy různé typy sankcí. Česká inspekce životního prostředí ukládá pokutu do výše 10 000 000 Kč například za nezařazování odpadu podle Katalogu odpadů nebo za nezajištění zpětného odběru použitých výrobků, jež jsou ke zpětnému odběru určeny. Stejná inspekce může podnikateli uložit pokutu ve výši až 50 000 000 Kč, a to v případě, že podnikatel nebo firma ředí či mísí odpad za účelem splnění kritérií pro přijetí na skládku nebo nakládání s nebezpečnými odpady bez nutného souhlasu příslušného správního úřadu.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Jak vypadá provoz energeticky úsporné domácnosti?

Za energeticky úspornou domácnost můžeme považovat takovou, která energiemi zbytečně neplýtvá a využívá co nejvíce možností, jak ušetřit.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie v domácnosti?

Nejvyšší položkou v nákladech na energie v domácnosti je vytápění.
Víc najdete tady

Jak ušetřit za energie během zimy?

Během zimních měsíců znatelně narůstá spotřeba energií v domácnosti.
Víc najdete tady