E.ON firmám pomáhá se snižováním emisí a udržitelnějším podnikáním

30. 4. 2024 Redakce
6 min. čtení
Nový byznys

Od začátku tohoto roku platí pro některé firmy povinnost takzvaného ESG reportingu. Účelem ESG reportingu je zvýšení transparentnosti firem v oblasti environmentální udržitelnosti, společenské odpovědnosti a správního řízení. ESG reporting také přispěje k lepšímu informování investorů a omezení greenwashingu. Co všechno nefinanční ESG reporty obnáší a jak pomáhá firmám snižovat emise E.ON?

Zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) shrnuje problematiku společenské odpovědnosti, environmentální udržitelnosti a správního řízení společnosti. Společenská odpovědnost firem není nic nového a řada velkých podniků již s touto problematikou pracuje. Současná legislativa ale do této oblasti zavádí tolik potřebný právní rámec, a hlavně i standardy. Díky tomu firmy vědí, zda se jich tato povinnost týká nebo bude týkat, naopak investoři, zadavatelé zakázek mohou s transparentními a standardizovanými ESG reporty lépe pracovat.

Rozhodně nejde o nějakou další byrokratickou zátěž, jak by se mohlo na první pohled zdát. ESG reporting pouze rozšiřuje běžné povinné finanční výkazy o další důležité nefinanční ukazatele. “Udržitelnost není jen trendem, ale nutností. Důsledkem nečinnosti může být dopad nejen na konkurenceschopnost společnosti, ale také na ztráta důvěry zákazníků.“ shrnuje důležitost ESG specialistka Ivana Kostelanská ze společnosti E.ON. A dodává, že ESG reporting umožní lepší přístup k informacím každému, koho tato data zajímají nebo je potřebuje pro svou práci.

Koho se ESG reporting týká

Pravidla ESG reportování vymezuje směrnice Evropské unie o nefinančním reportování s názvem CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), které vešla v platnost v roce 2024. Směrnice také vymezuje, koho se ESG reporting týká nebo bude týkat. V současnosti jde o firmy:

 • Jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích burzy (kromě mikro společností);
 • nebo které splní alespoň dvě z následujících kritérií:
  • 250 a více zaměstnanců,
  • obrat 1 mld. Kč a více,
  • aktiva v rozvaze 500 mil. Kč a více.

  Rok 2024 je zcela závazný pouze pro největší české podniky, které už od roku 2018 musí reportovat nefinanční zprávy dle dřívější evropské směrnice NFRD – jde zejména o velké společnosti a banky. Podle nové směrnice CSRD by se ale měl ESG reporting nyní týkat přibližně tisícovky firem. Od roku 2025 se tato povinnost dotkne také dalších větších podniků, které splňují alespoň dvě ze tří podmínek výše. Od roku 2026 se bude ESG reporting týkat všech velkých a středních firem kotovaných na burze. Hovoří se ale o možném povolení odkladu ESG reportingu až na dva roky. Od roku 2028 se počítá s povinnosti ESG reportů také pro mimoevropské firmy, které na území EU působí.

Co se reportuje

Jedním z hlavních ukazatelů, který budou muset vykazovat takřka všechny firmy, jsou emise skleníkových plynů (GHG). Jde o tři ukazatele:

 • Přímé emise (Scope 1) – z kontrolovaných zdrojů vlastněných společností. Tedy například spalování fosilních paliv nebo provoz firemní flotily aut.
 • Přímé emise (Scope 2) – z výroby nakupované energie od poskytovatele veřejné služby. Jde veškeré emise skleníkových plynů vypouštěné do atmosféry ze spotřeby nakoupené elektřiny, páry, chlazení a tepla.
 • Nepřímé emise (Scope 3) – všechny další nepřímé emise, které se vyskytují v dodavatelském řetězci společnosti.

Důležitým ukazatelem jsou také takzvané zamezené emise. Jde o úspory emisí, ke kterým dochází sice mimo životní cyklus nebo hodnotový řetězec výrobku či služby, ale v důsledku jejich používání. Jedná se o emise, které při porovnání s používáním podobného produktu nebo technologie vůbec nevzniknou. Například při použití plynového kotle se vyhneme nadbytečným emisím, které by vznikly při spalování uhlí. Tento ukazatel tedy vypovídá o tom, jak firma přispěla k celkovému snížení emisí, a kolik pomohla ušetřit ekvivalentních tun CO2. A sledujeme ho samozřejmě i my. “Tím, že u našich zákazníků podporujeme instalaci obnovitelných zdrojů energie a pomáháme jim se zaváděním úsporných technologií, jsme v roce 2022 dosáhli zamezených emisí ve výši 1,5 milionu tCO2e,” popisuje snahu E.ONKarolina Brücknerová, vedoucí týmu ESG.

Nejde však jen o emisní ukazatele. Mezi další součásti ESG reportu patří také spotřeba vody, spotřeba energie a energetický mix, ale také různé sociální a governance metriky. Mezi ně patří třeba platové rozdíly, a to jak celkové, tak mezi muži a ženami, nebo zprávy o případné korupci a popis protikorupčních mechanismů. Podrobnosti ale zatím nejsou jasné.

E.ON a ESG reporting

Skupina E.ON každoročně měří svou uhlíkovou stopu dle Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol) ve Scope 1, 2 a 3. Nedávno jsme také schválili novou ESG strategii podle výše uvedené směrnice CRSD. Ta mimo jiné obsahuje:

 • Zvýšení transparence ve vykazování ESG a zveřejňování naší lokální zprávy o udržitelnosti se zaměřením na naše aktivity a plány v Česku. 
 • Snížení emisí – a to jak našich vlastních, tak i zákazníků. Do roku 2050 bude celá skupina E.ON klimaticky neutrální.
 • Vylepšování naší elektrické distribuční sítě, které je klíčové z hlediska  rozvoje obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií. Cílem modernizace distribučních sítí je poskytnout robustní platformu pro inovativní technologie a obchodní modely, které budou nutné k přechodu na bezemisní energetiku.
 • Vzdělávání veřejnosti a podpora osvětových kampaní v oblasti udržitelnosti a energetiky na základních a středních školách. Náš Ekofestival brzy doplní i další akce.
 • Spolupráce s našimi dodavateli na rozvoji našich bezpečnostních standardů, podpora rozmanitosti a rovných příležitostí a mnoho dalšího.

E.ON pomáhá při plnění klimatických cílů svým zákazníkům

Povinný ESG reporting a s ním spojený důraz na udržitelnost je nesporně velkou výzvou také pro naše zákazníky. A jsme velmi rádi, že jim v tomto můžeme aktivně pomáhat. Našim zákazníkům například nabízíme zelenou elektřinu – tedy elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

Další naší velkou aktivitou je instalace úsporných technologií – solárních elektráren, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, ale třeba i úsporného LED osvětlení. Z hlediska produktů je největší zájem ze strany zákazníků o fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechách průmyslových budov.

Nové energetické technologie – zejména ty, které využívají obnovitelných zdrojů energie – testujeme v našem inovativní hub v Mydlovarech. Mimo jiné zde připravujeme zkušební polygon pro vodíkovou technologii, který se bude skládat z prvků, z nichž je standardně sestavená distribuční síť zemního plynu – potrubní rozvody, redukční stanice, armatury, plynoměr i samotné spotřebiče.

Jde o naši planetu

Koncipováním strategie to ale nekončí, protože snižování emisí je dlouhodobý a náročný proces. “Naše práce ještě není zdaleka hotová – musíme se neustále zlepšovat, přidávat nová opatření a nadále začleňovat principy ESG do našich každodenních úkolů a rozhodnutí. Implementace je velkou výzvou a nyní máme dobrý plán, jak ji uskutečnit,” uzavírá Karolina Brücknerová z ESG týmu E.ONu.

Související články

S rozvojem OZE roste důležitost agregační flexibility. Zapojujeme do ní i naše zákazníky
V souvislosti se současným boomem solární energetiky a rozvojem obnovitelných zdrojů energie roste důležitost aktivního řízení stability energetické distribuční sítě. Zásadním prvkem pro tuto stabilitu je takzvaná flexibilita – schopnost a smluvně daná ochota výrobců a spotřebitelů elektřiny regulovat výrobu či spotřebu podle požadavků provozovatele přenosové soustavy. Agregaci flexibility zajišťujeme v E.ONu v našem agregačním bloku, a mohou se na ní podílet také někteří naši zákazníci. Jedním z nich je společnost Městská tepelná zařízení v Benešově.
Víc najdete zde
Solární energetika zažívá boom. Pro elektrizační soustavu je to výzva
Rostoucí ceny elektřiny jsou nepříjemné jak pro domácnosti, tak i pro firmy. Není proto divu, že mnoho firem i domácností nyní uvažuje o solární elektrárně. Lidé levnou a ekologickou energii ze slunce chtějí, často ale nestíhají dodavatelé technologií a v některých regionech přestává stačit i elektrizační soustava. Její modernizace je práce na roky.
Víc najdete zde