Naše cesta k uhlíkové neutralitě – E.ON a udržitelnost

28. 3. 2023 Redakce
9 min. čtení
Nový byznys

Ochrana životního prostředí a klimatu je odpovědností nás všech. Stabilní klima je základem pro existenci a prosperitu lidstva na planetě a v E.ONu si tohle dobře uvědomujeme. Naším cílem je postupně dojít k uhlíkové neutralitě. K tomu nám pomáhá i evropská legislativa a její koncepty pro monitoring a reporting klimatických cílů firem. Co všechno pro zmírňování dopadů klimatických změn děláme?

Klimatické změny jsou přirozený jev, který je tady s námi celou lidskou historii. Současná klimatická změna je ale s největší pravděpodobností způsobená lidskou činností. Jde o globální oteplování, kdy se zemské klima posouvá směrem k vyšším teplotám. Například průměrná teplota na celé planetě je nyní podle Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) o 1,2 ˚C vyšší, než v období před velkým rozvojem průmyslu.

Hlavním viníkem současné změny klimatu jsou emise oxidu uhličitého a metanu. Tyto látky – často označované jako takzvané skleníkové plyny – způsobují, že planeta Země přijímá více tepla od Slunce, než kolik vyzařuje do vesmíru. Takto zní současný vědecký konsenzus a na nás i na příštích generacích bude ležet břemeno, jak se s těmito změnami vyrovnat (jak se na ně adaptovat) a jak vliv lidské civilizace na zemské klima snižovat.

Pro snížení vlivů extrémního počasí a ochranu nejen lidí i životního prostředí, ale i naší energetické infrastruktury je potřeba snižovat své emise s cílem dojít v budoucnu k uhlíkové neutralitě. Tedy do rovnovážného bodu, kdy se emise uhlíku do atmosféry vyrovnají s jeho ukládáním do úložišť. My v E.ONu vnímáme tuto zodpovědnost, a proto jsme se zavázali snižovat svou uhlíkovou stopu a minimalizovat svůj celkový dopad na životní prostředí. K tomu nás samozřejmě vedou i regulace a impulsy ze strany EU, státu a investorů (EU taxonomie, nefinanční reporting – CSRD, ESG ratingy, viz boxík níže), ale i naši zákazníci.

Věříme v optimistickou budoucnost bez fosilních paliv, a tím se řídí každé naše rozhodnutí a každý náš krok. Udržitelnost je jedním ze třech pilířů naší strategie a naším cílem je stát se nejudržitelnějším a nejspolehlivějším síťovým operátorem v Evropě.

Jak měříme emise skleníkových plynů a jaké jsou naše cíle

Skupina E.ON každoročně měří svou uhlíkovou stopu dle Protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocole) ve struktuře Scope 1, 2 a 3. GHG jsou plyny vyskytující se v atmosféře, které přispívají ke skleníkovému efektu, a tedy ke změně klimatu. Z hlediska lidské činnosti sledují šest hlavních skleníkových plynů: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), fluorid sírový (SF6), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC, PFC) a fluorid dusitý (NF3). Nejběžnějším skleníkovým plynem je CO2, tudíž se při kalkulaci uhlíkové stopy výše zmíněné plyny přepočítávají na ekvivalent CO2e.

Scope 1 poté představuje přímé emise z provozů, které jsou ve vlastnictví nebo kontrolované společností E.ON (zejména výroba elektřiny a plynu v naší teplárně v Mydlovarech nebo v kogeneračních jednotkách, které provozujeme pro naše klienty). Scope 2 reprezentují nepřímé emise z nakoupené elektřiny spotřebované přímo v zařízeních E.ON, například v administrativních budovách. Scope 3 pak vyhodnocuje ostatní nepřímé emise, jež vznikají z aktivit E.ON. To mohou být třeba emise z prodeje elektřiny a plynu zákazníkům.

Firma a „klimatický“ reporting

Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD) je evropská směrnice, která vejde v platnost v roce 2024. Jedná se o povinné reportování informací o vztahu společnosti k životnímu prostředí, sociální oblasti a řízení firmy. Velké firmy budou tedy vedle obvyklých reportů hospodářských výsledků zveřejňovat také tyto informace. Cílem je poskytnout třetím stranám (třeba investorům) komplexní přehled jak o ekonomických, tak právě i environmentálních a sociálních aspektech fungování firem. CRSD by měla mimo jiné rovněž více povzbudit investice do „zelenějších“ společností.

Na základě CRSD se vytváří také ESG skóre, které vyjadřuje udržitelnost a sociální zodpovědnost firmy. ESG skóre pak poslouží kupříkladu investorům, kteří se na tento typ investic zaměřují, zároveň může vysoké EGS hodnocení firmám pomoci třeba k levnějším úvěrům.

E.ON sníží vlastní emise o 75 %

Skupina E.ON se zároveň zavázala významně snížit své emise do roku 2030, a to o 75 % oproti roku 2019 a o 100 % do roku 2040 (pro Scope 1 a 2). Ostatní nepřímé emise (Scope 3) máme za cíl snížit do roku 2030 o 50 %. Kompletně CO2 neutrální plánujeme být do roku 2050. V tuto chvíli pracujeme na definici konkrétních opatření, jak si tyto cíle přeložit do českého kontextu a jak jich dosáhnout.

Starovice - první česká "chytrá" vesnice, na které se podílí také E.ON. Foto: Chytravesnicestarovice.cz

Vylepšení elektrické sítě není jednoduchý úkol

V příštích pěti letech plánujeme investovat přibližně 27 miliard eur do transformace energetiky v podobě vylepšení distribučních sítí o chytré prvky a v rozšíření nabídky výrobků a služeb pro zákazníky. Příkladem je dokončení projektu SMARAGD, kdy jsme v rámci sítě E.ON CZ provedli v loňském roce instalaci 26 tisíc chytrých elektroměrů. Velmi významný je také přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON, jenž zahrnuje mimo jiné výstavbu nové rozvodny v Brně, nebo projekt Smart Village Starovice – první chytrá vesnice v České republice.

Prostřednictvím dekarbonizačních řešení a maloobchodního portfolia nabízíme v E.ON chytré, energeticky účinné produkty a služby pro domácnosti, komunity, podniky, infrastrukturu a mobilitu. Například mnoho našich zákazníků odebírá zelenou elektřinu vyrobenou ze 100 % v obnovitelných zdrojích. Dále zákazníkům E.ON pomáháme s instalací fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, instalací rekuperací, úsporných osvětlení, domácích dobíjecích stanic a podobně.

Obcím pomáháme s instalací nových a moderních LED osvětlení bez počátečních investic. Dále vnímáme velký potenciál v oblasti dobíjení elektromobilů. Proto jsme v minulém roce založili společnost E.ON Drive Infrastructure, která se zaměří na výstavbu a provoz veřejné dobíjecí infrastruktury. Za zmínku stojí i náš projekt výroby zeleného vodíku v Mydlovarech.

EU taxonomie – firemní ekologické aktivity

Taxonomie EU je nástroj pro klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit. Vytváří společný jazyk a sjednocuje definice toho, jaké aktivity lze považovat za ekologicky udržitelné. Může se to zdát jako zbytečné slovíčkaření, ale taxonomie EU výrazně přispívá ke transparentnosti firem v oblasti ekologické udržitelnosti. V rámci CRSD reportu (viz výše) tak mohou firmy lépe informovat o tom, co přesně v oblasti ekologické udržitelnosti dělají. To se může hodit jak investorům, tak třeba bankám nebo dalším finančním společnostem.

Snižujeme uhlíkovou stopu E.ONu

Zároveň E.ON CZ edukuje zákazníky a širokou veřejnost o energetických úsporách prostřednictvím webu a aplikace E.ON Rádce. Pomáháme tak svým zákazníkům snižovat spotřebu a šetřit peníze, zároveň je naší prioritou i zvyšovat povědomí o tom, jak se chovat jako energetický spotřebitel a jaký přínos má energetická tranzice pro individuálního zákazníka.

E.ON se také zaměřuje na snižování své vlastní uhlíkové stopy. Samozřejmostí je třídění odpadu v našich kancelářích. Interně také edukujeme a motivujeme své zaměstnance k úsporám a k třídění odpadu i mimo zaměstnání. Elektrifikujeme svůj vozový park a pracujeme na energetické nezávislosti svých budov. Veškerá elektřina v námi vlastněných budovách pochází z obnovitelných zdrojů.

V neposlední řadě podporujeme udržitelné projekty prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe. V minulém roce zvítězil a byl tak podpořen projekt Myco, který vyvíjí materiály z houbového mycelia lesklokorky a přináší inovativní způsob výrobního procesu, u nějž odpadá nutnost používat velké množství plastu. V roce 2021 také E.ON navázal spolupráci s mezinárodním programem Ekoškola, který zvyšuje ekologické povědomí u žáků mateřských, základních a středních škol a podporuje je v aktivním řešení problémy životního prostředí ve svém okolí.
 

Snižování emisí CO₂

Pomůžeme vám najít způsoby, jak snížit emise CO₂ ve vaší firmě. Ozvěte se nám a začneme hned.

Související články

E.ON a Mercedes-Benz – oboustranně výhodná spolupráce na rozvoji elektromobility
V loňském roce podepsaly Mercedes-Benz a E.ON smlouvu o spolupráci na rozvoji elektromobility. Jde o logické spojení, protože přechod na elektrický pohon nastane nejen v oblasti běžných osobních aut, ale také v segmentu firemních fleetů a dodávek, kde má Mercedes-Benz velké plány. Jak spolupráce funguje, jsme probrali s Davidem Vobořilem z týmu Mobility Services z E.ONu a Františkem Mühlfeitem, Head of Sales and Marketing Mercedes-Benz Vans.
Víc najdete zde
S rozvojem OZE roste důležitost agregační flexibility. Zapojujeme do ní i naše zákazníky
V souvislosti se současným boomem solární energetiky a rozvojem obnovitelných zdrojů energie roste důležitost aktivního řízení stability energetické distribuční sítě. Zásadním prvkem pro tuto stabilitu je takzvaná flexibilita – schopnost a smluvně daná ochota výrobců a spotřebitelů elektřiny regulovat výrobu či spotřebu podle požadavků provozovatele přenosové soustavy. Agregaci flexibility zajišťujeme v E.ONu v našem agregačním bloku, a mohou se na ní podílet také někteří naši zákazníci. Jedním z nich je společnost Městská tepelná zařízení v Benešově.
Víc najdete zde