S námi jsou
vaše osobní
údaje v bezpečí

Tady se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů dalších osob

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tuto stránku spolu se souhlasem za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů různých osob, jejichž údaje zpracováváme v různých situacích; jedná se zejména o tyto osoby:

 • Osoby v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zákazníkovi, zejména:
  • manžel/manželka, děti, druh/družka apod.
  • dědic
 • Osoby, se kterými přicházíme do styku v souvislosti s akcemi nebo soutěžemi, zejména:
  • účastníci soutěží
  • návštěvníci akcí
  • organizátoři akcí
 • Osoby, které s námi komunikují přes sociální sítě, dopisem nebo jinou formou, zejména:
  • novináři
  • uživatelé sociálních sítí
  • V případě, že k nám dorazí vaše zásilka a nejste naším zákazníkem ani žádnou z ostatních kategorií subjektů.
 • Osoby z průzkumu

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi informací o zpracování osobních údajů naší společnosti.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,
 • kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • údaje o využívání služeb našich partnerů, kterými se rozumí zejména zvukový záznam průzkumu apod.

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje pro následující účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a námi, který obsahuje dokumentaci, ve které jsou uvedeny Vaše osobní údaje nebo po dobu nezbytnou pro realizaci práv a povinností souvisejících s akcí, soutěží nebo obdobnou událostí nebo po dobu realizace naší vzájemné komunikace nebo po dobu trvání existence jiného typu vztahu mezi námi a Vámi a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem, prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik a provozních potřeb;
 2. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
 3. advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
 4. auditoři nebo znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • Poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 25683446, PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, Messenger a.s., IČO 27575896, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČO 61057509 v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty jiným subjektem, zejména pokud někdo vyplnil vaše údaje do našeho formuláře nebo jste své údaje poskytli jinému subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

V některých případech zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi, zejména tím že nám je poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikace. 

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě zpracování údajů osoby v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zákazníkovi nad rámec účelů uvedených v části B.

E.1  PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu vaše identifikační a kontaktní údaje pro účely: 

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, kde je naším oprávněným zájmem uzavření smlouvy se zákazníkem a předcházení vzniku škod na naší straně;
 • PR a posilování značky (jinak řečeno pro to, když potřebujeme vaše údaje v případě, že se účastníte některé z akcí organizovaných naší společností), kde je naším oprávněným zájmem zajištění realizace veřejných akcí.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi námi a zákazníkem, který obsahuje dokumentaci, ve které jsou uvedeny vaše osobní údaje, a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

E.2  V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM E.ON ZDRAVÍ

Zpracování osobních údajů druha nebo družky na základě našich oprávněných zájmů 

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez jejich souhlasu identifikační údaje druha a družky a zároveň tyto údaje i předáváme společnosti EUROP ASSISTANCE S.A., ref.č. 907089 pro účel:

 • plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zdraví), kde je naším oprávněným zájmem zajištění řádného chodu naší činnosti v souvislosti s touto smlouvou.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi námi a zákazníkem, který obsahuje dokumentaci, ve které jsou uvedeny vaše osobní údaje, a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Máte právo uplatnit námitku proti tomuto zpracování podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. 

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě zpracování údajů osob, se kterými přicházíme do styku v souvislosti s akcemi nebo soutěžemi nad rámec účelů uvedených v části B.

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu vaše identifikační a kontaktní údaje pro účely: 

 • PR a posilování značky (jinak řečeno pro to, když potřebujeme vaše údaje v případě, že se účastníte některé z akcí organizovaných naší společností), kde je naším oprávněným zájmem zajištění realizace veřejných akcí;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí a provádění interních kontrol (jinak řečeno, aby bylo zajištěno neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti;
 • nabízení našich produktů a služeb, které souvisí s uvedenou soutěží nebo akcí; tuto nabídku můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od zaměstnanců Vyhlašovatele nebo telefonicky (to však jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo obdobného právního předpisu);
 • posouzení vašeho zájmu o jiné produkty a služby, včetně zájmu o produkty a služby jiných subjektů, jejich nabízení osobně našimi zaměstnanci a provádění související analytiky.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou pro realizaci práv a povinností souvisejících s akcí, soutěží nebo obdobnou událostí, na základě které zpracováváme osobní údaje, a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení vaší účasti na akci, soutěži nebo obdobné události) nároků vyplývajících nebo souvisejících s touto akcí, soutěží nebo obdobnou událostí prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely PR a posilování značky.

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě osob, které s námi komunikují přes sociální sítě, dopisem nebo jinou formou nad rámec účelů uvedených v části B. 

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu vaše identifikační a kontaktní údaje pro účely: 

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro zákazníky;
 • PR a posilování značky (jinak řečeno v případě, že jste novinářem, se kterým komunikujeme), kde je naším oprávněným zájmem budování povědomí o naší společnosti.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci naší vzájemné komunikace a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení komunikace) nároků vyplývajících nebo souvisejících s touto komunikací prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely PR a posilování značky.

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě zpracování údajů osob z průzkumů nad rámec účelů uvedených v části B. 

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb našich partnerů pro účely: 

 • zjišťování a zlepšování zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli využít informace od vás pro zjištění nových informací o našich produktech), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro zákazníky;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí (jinak řečeno, aby bylo zajištěno neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci naší vzájemné komunikace a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení komunikace) nároků vyplývajících nebo souvisejících s touto komunikací prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely zjišťování a zlepšování zákaznické zkušenosti a vedení vnitřních statistik a evidencí.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme,  
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola Zpracování bez vašeho souhlasu), 
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, 
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola Zpracování bez vašeho souhlasu).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli), 
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, 
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz výše kapitola Zpracování na základě souhlasu) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).  

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly Zpracování bez vašeho souhlasu a Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese:

Ochrana osobních údajů DPO

Cejl 42/44

602 00 Brno

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění  vašich práv, můžete využít tento formulář Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Řešte své
energie
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Svoje energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci