S námi jsou
vaše osobní
údaje v bezpečí

Tady se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů osob, které nám udělily souhlas se zpracováním údajů

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům nebo dalším osobám. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.


V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tuto stránku spolu se souhlasem za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování vašich osobních údajů v případě, že jste nám udělili některý ze souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů.

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi informací o zpracování osobních údajů naší společnosti.


Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,
 • kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • údaje o finanční situaci, kterými se rozumí zejména příjem, závazky, platební historie apod.,
 • údaje o využívání našich služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv, výše a historie spotřeby, informace o využívaných spotřebičích apod., 
 • údaje o chování na webu, kterými se rozumí zejména IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky apod. (bližší informace jsou uvedeny v sekci Webové stránky a telefonické hovory),
 • údaje z veřejných zdrojů, kterými se rozumí zejména údaje z veřejných rejstříků, např. katastru nemovitostí, a telefonního seznamu účastníků,
 • odvozené údaje, kterými se rozumí údaje, které odvodíme analýzou předchozích kategorií údajů.

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě našeho souhlasu.

Zpracování na základě vašeho souhlasu s pořizováním kopie vašeho dokladu totožnosti

S vaším souhlasem můžeme pořizovat, uchovávat a využívat kopie vámi poskytnutého průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) pro účely jednání souvisejících s uzavřením a plněním smlouvy, zejména pro ověření vaší totožnosti.

Tento souhlas platí po dobu trvání našich smluv s vámi a následně dalších maximálně 10 let. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to následujícími způsoby: 

Vyplněním formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Telefonicky prostřednictvím klientské linky: 800 77 33 22

E-mailem na: info@eon.cz

Písemně na adrese:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Zpracování na základě vašeho souhlasu za účelem marketingu

S vaším souhlasem budeme používat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje o chování na webu, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu účastníků, a odvozené údaje pro nabídku:

 • našich produktů a služeb, které souvisí s produkty nebo službami, které vám již poskytujeme, pokud se nabídka bude realizovat po telefonu; tento souhlas přitom budeme potřebovat pouze za předpokladu schválení a nabytí účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo obdobného právního předpisu; 
 • jiných typů produktů a služeb, než od nás nyní využíváte a které jsou podobné těmto produktům a službám, včetně produktů a služeb jiných subjektů, a to i telefonicky, elektronickými prostředky; 
 • v podobě newsletterů nebo marketingové soutěže;
 • cílenou nad rámec našeho oprávněného zájmu také na základě vašeho profilu sestaveného
  z předchozího chování a potřeb pro zasílání relevantnějších nabídek.

Tento souhlas platí po dobu trvání našich smluv s vámi a následně dalších maximálně 5 let. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Nezaškrtnutí pole pro udělení souhlasu se nepovažuje za odvolání dříve uděleného souhlasu.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to následujícími způsoby: 

Vyplněním formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Telefonicky prostřednictvím klientské linky: 800 77 33 22

E-mailem na: info@eon.cz

Písemně na adrese: 

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Některé marketingové aktivity můžeme vykonávat na základě našeho oprávněného zájmu. Více informací najdete v sekci Informace o zpracování osobních údajů zákazníků.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely nabízení našich produktů a služeb;
 2. společnosti, které pro nás sbírají kontaktní údaje na potenciálního zákazníka, pro účely nabízení našich produktů a služeb;
 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účel nabízení produktů a služeb;
 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro nabízení produktů a služeb;
 5. provozovatelé našich obchodních míst (OSVČ) v případě, že zpracovávají vaše údaje pro nabízení produktů a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • Poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 25683446, PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, Messenger a.s., IČO 27575896, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČO 61057509 v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikace. 

Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše osobní údaje z online formulářů i sledováním vašeho chování.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné rejstříky, tak vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

V případě, že jste zákazníkem, získáváme vaše osobní údaje v některých případech od osoby oprávněné jednat za zákazníka (např. od zástupce na základě plné moci).

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti, 
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě souhlasu“). Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).  

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese: Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění  vašich práv, můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Řešte své
energie
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Svoje energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci