S námi jsou
vaše osobní
údaje v bezpečí

Tady se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů potenciálního zákazníka

My, společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“), považujeme ochranu osobních údajů za nedílnou součást našich závazků vůči vám. Věnujeme jí tedy náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů.

V těchto Informacích se dozvíte, jaké osobní údaje zpracováváme, a na jakých právních základech tak činíme. Dále se dozvíte, k jakým účelům a tedy proč vaše údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Informace popisují zpracování osobních údajů fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která projevila zájem o naše produkty, služby nebo o naši společnost a v rámci toho nám poskytla své osobní údaje. Vystupuje tak v postavení potenciálního zákazníka. Tyto informace platí i pro zástupce potenciálního zákazníka. Osobní údaje nám potenciální zákazník nebo jeho zástupce poskytli v momentě projevení zájmu, především o naši dodávku plynu či elektřiny, případně o náš jiný produkt nebo službu, včetně:

 • dodávky elektřiny a plynu s doplňkovými službami,
 • pojistných produktů E.ONu,
 • tepelné techniky a souvisejících služeb,
 • fotovoltaiky a souvisejících služeb,
 • mobility a souvisejících služeb.

Také se zde dočtete, jak přistupujeme ke zpracování osobních údajů osoby, která nám poskytla osobní údaje, aniž by projevila zájem o náš konkrétní produkt nebo službu. Touto osobou je zejména:

 • osoba, která se přihlásila k odběru newsletteru;
 • osoba, která vyplnila formulář se zájmem o zasílání informací a nabídek E.ONu nebo našich partnerů.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,

 • kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,

 • údaje o využívání služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv, poskytnuté údaje v rámci vzájemné komunikace, údaje o vaší podobě, pohybu a jednáních v našich prostorách, zachycené kamerami, údaje o stávajícím produktu dodávky elektřiny, sazba distribuce apod.,

 • údaje o vašich zařízeních nebo domácnosti, kterými se rozumí zejména technická data odběrného místa, jeho číslo, fotografie vašeho zařízení apod.

 • údaje o chování na webu, kterými se rozumí zejména IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky apod. (bližší informace jsou uvedeny v sekci Webové stránky a telefonické hovory),

 • údaje o externí lustraci, kterými se rozumí zejména informace o vaší insolvenci a historii plnění vašich závazků a splácení dluhů, které získáme, když vaše rodné číslo předáme registru SOLUS a jeho členům, aby nám na jeho základě tyto údaje poskytli (bližší informace o registru SOLUS najdete pod následujícími odkazy: Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru PORPoučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS).

 • bankovní a finanční údaje, kterými myslíme hlavně číslo účtu, závazky, platební historie a další,

 • údaje z veřejných zdrojů, kterými máme na mysli hlavně údaje z veřejných rejstříků, například z katastru nemovitostí a z telefonního seznamu účastníků,

 • odvozené údaje, kterými se rozumí údaje, které odvodíme analýzou předchozích kategorií údajů.

Vaše osobní údaje potřebujeme pro různé činnosti a v různém rozsahu. Opravňuje nás k tomu buď plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti nebo náš oprávněný zájem.

Pro plnění smlouvy

V případě vašeho zájmu o konkrétní produkt nebo službu budeme zpracovávat vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje o chování na webu, údaje o vašich zařízeních nebo domácnosti a údaje o využívání služeb, a to pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s vámi. Použijeme je pro vytvoření smlouvy vám na míru a její uzavření.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k přípravě a uzavření smlouvy s vámi.

Pro plnění zákonné povinnosti

V případě vašeho zájmu jako potenciálního zákazníka o konkrétní produkt nebo službu zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o využívání služeb také pro dodržování našich zákonných povinností. Ty plynou především ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti obchodníků s energiemi).

Také pokud nám některý z orgánů veřejné moci, včetně policie, soudů nebo finančního úřadu, předloží oprávněnou žádost, jsme povinni jim vyhovět. Vaše osobní údaje jim pak musíme předat v rozsahu jejich žádosti.

Osobní údaje, které potřebujeme pro plnění našich právních povinností, uchováváme po dobu určenou danými právními předpisy.

Pro naše oprávněné zájmy

Vaše identifikační a kontaktní údaje a odvozené údaje a, v případě vašeho zájmu o konkrétní produkt nebo službu, také vaše údaje o externí lustraci, rodné číslo, bankovní a finanční údaje, údaje z veřejných zdrojů a údaje o využívání služeb používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu. To proto, abychom zajistili:

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti. Abychom mohli vylepšovat naše služby, potřebujeme informace o tom, jak jste s nimi spokojeni a jak jste spokojeni s řešením vašich požadavků. Zlepšování produktů a služeb, které vám poskytujeme, je tedy naším oprávněným zájmem;

 • PR a posilování značky. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro organizaci nějaké naší akce, které se budete účastnitje naším oprávněným zájmem její bezproblémová organizace a průběh.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu s vámi;

 • ochranu našich právních nároků, tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a taky pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech, kde je v našem zájmu předcházení vzniku škod na naší straně.
  Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok;

 • ochranu majetku a osob. Vaše údaje získáváme také skrze kamery, kterými si chráníme náš majetek nebo i zdraví osob. Existuje tedy náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů pro zajištění bezpečnosti.
  Záznamy z kamerových systémů si ponecháme 14 dní od jejich vytvoření;

 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb. Abychom mohli třeba vést evidenci došlé pošty, vytvářet statistiky pro plánování našich nových produktů nebo kontrolovat činnost našich dodavatelů, které využíváme při poskytování našich služeb, je v našem zájmu poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšování efektivity společnosti.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu s vámi;

 • posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky. Naším oprávněným zájmem je předcházet vzniku nesplacených pohledávek. Proto musíme posoudit, jak velké je riziko, že své závazky vůči nám neuhradíte.
  Pro tento účel uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu s vámi nebo se zákazníkem, kterého zastupujete. V případě, že vaše pohledávka nebude uhrazena řádně a včas, uchováváme údaje po dobu existence neuhrazené pohledávky.

V případě zahájení soudního nebo jiného řízení budeme tyto vaše údaje zpracovávat po celou dobu jeho trvání.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?.

Když posuzujeme vaši ochotu a schopnosti splácet pohledávky, používáme při tom prvky automatizovaného rozhodování. Toto rozhodování provádí náš systém, který schvaluje nebo zamítá žádosti, a to na základě vašich osobních údajů. Rozhodování probíhá automatizovaně a nerozhoduje o něm nikdo ze zaměstnanců E.ONu. Tento proces je nezbytný pro uzavření smlouvy: díky němu s vámi můžeme uzavřít smlouvu rychle a bez čekání. Hodnocení může probíhat taky na základě údajů o externí lustraci v registru SOLUS. V případě negativního ohodnocení můžeme v některých případech odmítnout s vámi uzavřít smlouvu.

V obou případech platí, že větší šanci, že s vámi uzavřeme smlouvu, máte například v případě, že máte s námi dlouhodobý smluvní vztah a řádně plníte své závazky vůči nám. Odmítnout uzavřít smlouvu s vámi můžeme zejména v případě, že jste v minulosti své závazky nesplácel včas nebo řádně, a to buď vůči nám nebo členům registru SOLUS.

V souvislosti s automatizovaným rozhodováním můžete uplatnit svá práva, včetně práva na přezkum rozhodnutí člověkem. Jejich popis naleznete v části E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Zástupce zákazníka

Jestliže jste zástupcem potenciálního zákazníka, zpracováváme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu. Ten spočívá v uzavření smlouvy se zákazníkem, kterého zastupujete, a předcházení vzniku škod na naší straně. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k přípravě a uzavření smlouvy se zákazníkem, kterého zastupujete.

Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme také vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb. V obou případech proto, abychom zajistili:

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti. Abychom mohli vylepšovat naše služby, potřebujeme informace o tom, jak jste s nimi spokojeni a jak jste spokojeni s řešením vašich požadavků. Zlepšování produktů a služeb, které vám poskytujeme, je tedy naším oprávněným zájmem.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu se zákazníkem, kterého zastupujete;

 • PR a posilování značky. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro organizaci nějaké naší akce, které se budete účastnitje naším oprávněným zájmem její bezproblémová organizace a průběh.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu se zákazníkem, kterého zastupujete;

 • ochranu našich právních nároků, tedy pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a taky pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech, kde je v našem zájmu předcházení vzniku škod na naší straně.
  Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí lhůty, která trvá maximálně 15 let, a dále nejvýše jeden rok;

 • ochranu majetku a osob. Vaše údaje získáváme také skrze kamery, kterými si chráníme náš majetek nebo i zdraví osob. Existuje tedy náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů pro zajištění bezpečnosti.
  Záznamy z kamerových systémů si ponecháme 14 dní od jejich vytvoření;

 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb. Abychom mohli třeba vést evidenci došlé pošty, vytvářet statistiky pro plánování našich nových produktů nebo kontrolovat činnost našich dodavatelů, které využíváme při poskytování našich služeb, je v našem zájmu poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšování efektivity společnosti.
  Pro tyto účely uchováme tyto vaše údaje po dobu trvání přípravy smluvního vztahu se zákazníkem, kterého zastupujete.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme, jak bude zpracování vašich údajů probíhat, a jsme za něj zodpovědní.

Při zpracování vašich údajů rovněž využíváme další zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. společnosti, které pro nás sbírají kontaktní údaje na potenciálního zákazníka, pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem;

 2. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik, zlepšování zákaznické zkušenosti a provozních potřeb;

 3. dodavatelé provozující ochranu a ostrahu a provozovatelé kamerových systémů, kdy zajišťují provoz kamerových systémů pro účely ochrany majetku a osob;

 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;

 5. provozovatelé našich obchodních míst a callcentra v případě, že zpracovávají vaše údaje pro účely uzavření smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;

 6. obchodní zástupci, a to zejména při realizaci prodejních schůzek s potenciálními zákazníky pro účely uzavření smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří jsou v roli správce:

 • SOLUSu, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členům tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/, pro účely posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet vaše závazky a v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou svých závazků vůči nám;

 • společnosti OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností.

Jak již bylo uvedeno i v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?, vaše osobní údaje předáváme orgánům veřejné moci, pokud nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

Někteří naši zpracovatelé se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Těmto zpracovatelům budeme vaše údaje předávat pouze tehdy, když se zaváží dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Doložky naleznete na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Obvykle zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli buď při uzavírání smlouvy,
nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů tedy získáváme přímo od vás. Údaje nám vyplňujete na formulářích a ve smluvní dokumentaci. Také je poskytujete po telefonu či skrze jinou komunikaci.

Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše osobní údaje z on-line formulářů i sledováním vašeho chování na našem webu.

Vaše osobní údaje můžeme mít i od jiných subjektů, zejména pokud jste jim je poskytli za účelem, aby je s námi sdíleli. To se týká zejména obchodních zástupců, prostřednictvím kterých s námi chcete uzavřít smlouvu, ale i různých formulářů na webových stránkách jiných subjektů nebo zástupců, kteří vás jako fyzickou osobu obecně zastupují.

Pro účely posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet můžeme použít také údaje, které nám předá SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členové tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsme je získali, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte k nim další práva. Vše uvedené jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů, pokud si však nejste jistí, zda a které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení. Pokud tomu tak je a my vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat k nim přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii vám poskytneme bezplatně, další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

 • odvoláte souhlas se zpracováním takových osobních údajů, pro které je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),

 • vznesete námitku proti zpracování (jak je popsáno v části Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, 

 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že ne vždy ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

 • splnění naší právní povinnosti,

 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, 

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na je popsáno v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu šetření oprávněnosti vaší námitky zpracování vašich osobních údajů omezíme.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího odkladu; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem dle kapitoly F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na gdpr@eon.cz

Písemně na adrese Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění vašich práv můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Řešte své
energie
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Svoje energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci