S námi jsou
vaše osobní
údaje v bezpečí

Tady se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání a studenty

(dále jen „Informační memorandum“)

E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen „my“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků nejen vůči klientům a zaměstnancům, ale také vůči vám, uchazečům o zaměstnání, a studentům ucházejícím se o účast na vzdělávacích a obdobných akcích. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tuto stránku spolu se souhlasem za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi Informací o zpracování osobních údajů naší společnosti.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul;
 2. kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. údaje související s výkonem práce, kterými se rozumí zejména informace o vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference;
 4. údaje o posouzení vaší vhodnosti, kterými se rozumí zejména vyhodnocení vašeho profilu, výsledky testů atd.

V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě vašeho souhlasu. 

Zpracování bez vašeho souhlasu - na základě uzavření a plnění smlouvy 

Na základě nezbytnosti pro uzavření smlouvy zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údajeúdaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vaší vhodnosti, a to za účelem vyhledávání a oslovování kandidátů pro konkrétní pracovní místo vedení výběrového řízení vč. prověřování kandidátů. Konkrétně proto, abychom vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa. 

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu, ledaže nám k dalšímu zpracování v databázi uchazečů udělíte souhlas. 

Pokud jste studentem a chcete se zúčastnit vzdělávací nebo obdobné akce, tak na základě nezbytnosti pro uzavření a plnění smlouvy zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem zajištění účasti na požadované vzdělávací nebo obdobné akci.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme do doby skončení dané vzdělávací nebo obdobné akce, ledaže nám k dalšímu zpracování v databázi studentů udělíte souhlas.

Zpracování bez vašeho souhlasu - na základě našich oprávněných zájmů 

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údajeúdaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vaší vhodnosti, a to za účelem ochrany našich právních nároků

Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem podrobněji popsaným v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 3 let od skončení náborového procesu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s náborovým procesem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme my a tyto další společnosti skupiny [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, EG.D Distribuce, a.s., IČ: 28085400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551 všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice] vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro to, abychom vás mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení náborového procesu, pokud nám souhlas udělíte, tak maximálně po dobu 5 let od skončení náborového procesu. 

Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely vedení databáze studentů

Pokud jste studentem, tak na základě vašeho souhlasu zpracováváme my a tyto další společnosti skupiny [E.ON Česká republika, s. r. o., IČ: 25733591E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, EG.D Distribuce, a.s., IČ: 28085400, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., IČ: 25155750, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213, a E.ON Telco, s. r. o., IČ: 06387551 všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice] vaše identifikační a kontaktní údaje pro to, abychom vás mohli případně oslovit s nabídkou jiné vzdělávací nebo obdobné akce nebo pracovní nabídkou. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do uskutečnění požadované vzdělávací nebo obdobné akce, pokud nám souhlas udělíte, tak maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu. 

Udělený souhlas můžete odvolat, avšak odvoláním souhlasů zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání. K odvolání souhlasů můžete využít formulář, který je dostupný na našich webových stránkách www.eon.cz, v sekci důležité odkazy_Ochrana osobních údajů.

E-mailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese: Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Zpracování osobních údajů třetích osob

Na základě oprávněného zájmu dále zpracováváme bez jejich souhlasu identifikační a kontaktní údaje osob, které byly uvedeny jako kontaktní u referencí, a to za účelem vedení výběrového řízení vč. prověřování kandidátů. 

Proti takovému zpracování mají tyto osoby právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem podrobněji popsaným v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování.

Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu. 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé osobnostní diagnostiky nebo dodavatelé IT řešení, jako je společnost LMC s.r.o. (IČO: 26441381), nebo společnost E.ON Business Services GmbH, která pro nás spravuje intranet. 

Rovněž vaše osobní údaje může zpracovávat společnost ManpowerGroup s.r.o. (IČO: 41194659), jakožto další správce, který nám zprostředkovává agenturní zaměstnance.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. 

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od vás, tím že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovoru, životopisu nebo jiné dokumentace. 

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako kontaktní u vašich referencí, z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. insolvenční rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky. 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v tomto Informačním memorandu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme,  
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě avšak nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,  
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz výše kapitola Zpracování na základě Vašeho souhlasu) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).  

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitola Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů). Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků: 

E-mailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese: Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat. 

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění  vašich práv, můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Řešte své
energie
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Mobilní aplikace E.ON

Svoje energie nosíte v kapse.  Máte je tak pod kontrolou odkudkoliv.

Víc o mobilní aplikaci