Jak zpracovává údaje:

Záleží nám na tom, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí.

Zde se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů potenciálního zákazníka

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům nebo dalším osobám. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy. 

V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tuto stránku spolu se souhlasem za důležitý zdroj informací o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů:

 1. fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která s námi sdílí své osobní údaje v situaci, kdy projevila zájem o náš produkt nebo službu zahrnující:
 • Dodávku plynu
 • Dodávku elektřiny
 • Další produkty a služby E.ONu

 (dále jen „zájemce o produkt“) nebo 

 1. osoby, která s námi sdílí své osobní údaje bez toho, že by projevila zájem o náš konkrétní produkt nebo službu, kterou může být zejména:
 • osoba, která se přihlásila k odběru newsletteru;
 • osoba, která vyplnila formulář se zájmem o zasílání informací a nabídek E.ONu nebo našich partnerů

(dále jen „obecný zájemce“)

(zájemce o produkt a obecný zájemce dále také jen společně „potenciální zákazník“)

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi Informací o zpracování osobních údajů naší společnosti.

Obsah

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • Údaje o využívání našich služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv apod., 
 • Údaje pro poskytování služeb, kterými se rozumí zejména technická data odběrného místa, číslo apod.,
 • Údaje o Vašem využívání služeb jiných dodavatelů, kterými se rozumí zejména údaje o stávajícím produktu dodávky elektřiny, sazba distribuce apod.,
 • Údaje o chování na webu, kterými se rozumí zejména IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky apod. (bližší informace jsou uvedeny v sekci Webové stránky a telefonické hovory),
 • Údaje o externí lustraci, kterými se rozumí zejména informace o vaši insolvenci a historii plnění vašich závazků a splácení dluhů, které získáme, když vaše rodné číslo předáme registru SOLUS a jeho členům, aby nám na jeho základě tyto údaje poskytli. Bližší informace o Registru Solus najdete pod následujícími odkazy: Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR, Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS.,
 • Odvozené údaje, kterými se rozumí údaje, které dovodíme analýzou předchozích kategorií údajů.
B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a odvozené údaje pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • PR a posilování značky (jinak řečeno pro to, když potřebujeme Vaše údaje v případě, že se účastníte některé z akcí organizovaných naší společností), kde je naším oprávněným zájmem zajištění realizace veřejných akcí; 
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k přípravě a uzavření vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení naší komunikace s Vámi) nároků vyplývajících nebo souvisejících s přípravou a uzavřením smluvního vztahu prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. společnosti, které pro nás sbírají kontaktní údaje na potenciálního zákazníka, pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem;
 2. marketingové, konzultantské a produkční agentury, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely PR a posilování značky;
 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik, zlepšování zákaznické zkušenosti a provozních potřeb;
 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
 5. provozovatelé našich obchodních míst (OSVČ) v případě, že zpracovávají Vaše údaje pro uzavření a správu našeho vztahu pro účely uzavření smlouvy;
 6. advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
 7. znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • partnerům provozujícím platební systémy ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou nebo v případě korespondence ohledně objasnění plateb pro účel ochrany našich právních nároků;
 • provozovatelé distribučních soustav pro daný region, přičemž největšími z nich jsou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Pražská Plynárenská distribuce, a.s. IČO: 27403505, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy a plnění jejich právních povinností;
 • naši auditoři.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF 

D. Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci. 

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel (například různé formuláře na webových stránkách jiných subjektů).

E. Specifika zpracování osobních údajů zájemců o produkt

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů zájemců o produkt.

E.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje o chování na webu, údaje pro poskytování služeb a údaje o Vašem využívání našich služeb, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli připravit a s Vámi uzavřít některou z výše uvedených smluv a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k přípravě a uzavření vzájemného smluvního vztahu.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem využívání našich služeb, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti obchodníků s plynem); 
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností).

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme Vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat. 

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifikační údaje, včetně rodného čísla, údaje o externí lustraci a údaje o Vašem využívání služeb jiných dodavatelů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • PR a posilování značky (jinak řečeno pro to, když potřebujeme Vaše údaje v případě, že se účastníte některé z akcí organizovaných naší společností), kde je naším oprávněným zájmem zajištění realizace veřejných akcí; 
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet Vaše závazky (jinak řečeno pro to, abychom posoudili, jak velké je riziko, že neuhradíte své závazky vzniklé vůči nám), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku nesplacených pohledávek na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k přípravě a uzavření vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení naší komunikace s Vámi) nároků vyplývajících nebo souvisejících s přípravou a uzavřením smluvního vztahu prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Při zpracování osobních údajů za účely posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet pohledávky používáme prvky automatizovaného rozhodování, které je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi. Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš systém na základě Vašich osobních údajů vyhodnotí Vaši ochotu a schopnost splácet a podle toho schválí nebo zamítne vaši žádost. Hodnocení může probíhat také na základě údajů o externí lustraci v rámci registru SOLUS. Na základě tohoto hodnocení můžeme v některých případech odmítnout uzavření smlouvy s Vámi.

V obou případech platí, že větší šanci, že s Vámi uzavřeme smlouvu, máte například v případě, že máte s námi dlouhodobý smluvní vztah a řádně plníte své závazky vůči nám. Odmítnout uzavřít smlouvu s Vámi můžeme zejména v případě, že jste v minulosti byli v prodlení v úhradě svých závazků vůči nám nebo členům registru SOLUS.

Toto posouzení probíhá automatizovaně bez zapojení lidského prvku. To nám umožňuje uzavřít s Vámi smlouvu rychle a bez čekání. V souvislosti s automatizovaným rozhodováním můžete uplatnit své práva popsaná části Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?, zejména právo na přezkum rozhodnutí člověkem.

E.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • provozovatelé distribučních soustav pro daný region, přičemž největšími z nich jsou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Pražská Plynárenská distribuce, a.s. IČO: 27403505, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy a plnění jejich právních povinností;
 • společnosti OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností.
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členům tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/, pro účely posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet Vaše závazky a v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou svých závazků vůči nám;

E.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet můžeme použít také údaje, které nám předá SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členové tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“), 
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě souhlasu“) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).  

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

G. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

Emailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese: Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění  Vašich práv, můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.