Jak zpracovává údaje:

Záleží nám na tom, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí.

Zde se dozvíte, jak s vašimi daty pracujeme a na koho se obrátit, když vám něco nebude jasné.

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy. 

V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního základu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tuto stránku spolu se souhlasem za důležitý zdroj informací o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů zákazníka fyzické osoby nebo zákazníka podnikající fyzické osoby v případě zpracování, u kterého nepotřebujeme Váš souhlas. Dále upravují tyto informace zpracování osoby oprávněné jednat za zákazníka. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na vztahy s Vámi, které vznikají v souvislosti s:

 • Dodávkou plynu
 • Dodávkou elektřiny
 • Dalšími produkty a službami E.ONu

Tato webová stránka obsahuje vždy poslední aktuální verzi Informací o zpracování osobních údajů naší společnosti. 

Obsah

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • Údaje o finanční situaci, kterými se rozumí zejména příjem, závazky, platební historie apod.,
 • Údaje o využívání našich služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv, výše a historie spotřeby, informace o využívaných spotřebičích apod., 
 • Údaje o využívání služeb našich partnerů, kterými se rozumí zejména nahrávky hovorů mezi partnerem a Vámi, Váš servisní výkaz apod.,
 • Údaje pro poskytování služeb, kterými se rozumí zejména technická data odběrného místa, číslo apod.,
 • Údaje o chování na webu, kterými se rozumí zejména IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky apod. (bližší informace jsou uvedeny v sekci Webové stránky a telefonické hovory),
 • Údaje z veřejných zdrojů, kterými se rozumí zejména údaje z veřejných rejstříků, např.: katastru nemovitostí, a telefonního seznamu účastníků,
 • Údaje o externí lustraci, kterými se rozumí zejména informace o vaši insolvenci a historii plnění vašich závazků a splácení dluhů, které získáme, když vaše rodné číslo předáme registru SOLUS a jeho členům, aby nám na jeho základě tyto údaje poskytli. Bližší informace o Registru Solus najdete pod následujícími odkazy: Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR, Poučení o Registru třetích stran sdružení SOLUS.,
 • Biometrické údaje, kterými se rozumí údaje obsažené v biometrickém podpisu jako na například rychlost, tlak, zrychlení a sklon pera v jednotlivých částech podpisu apod.,
 • Odvozené údaje, kterými se rozumí údaje, které dovodíme analýzou předchozích kategorií údajů.
B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu.

ZPRACOVÁNÍ BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ

V případě, že podepisujete smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízení, zpracováváme Vaše biometrické údaje v tomto podpisu obsažené. Zpracování biometrických údajů provádíme na základě oprávněného zájmu a na základě výjimky nezbytnost pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení). 

Pro tyto účely uchováváme Vaše biometrické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu) a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“.

ZPRACOVÁNÍ OSTATNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o chování na webu, údaje pro poskytování služeb a údaje o Vašem využívání našich služeb, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli připravit a s Vámi uzavřít některou z výše uvedených smluv a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami).

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu). 

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci a údaje o Vašem využívání našich služeb, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti obchodníků s plynem nebo elektřinou v případě souvisejících produktů);
 • zákona upravujícího distribuci pojištění.

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme Vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat. 

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše identifikační údaje, včetně rodného čísla, kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje pro poskytování služeb, údaje z veřejných zdrojů a odvozené údaje pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • PR a posilování značky (jinak řečeno pro to, když potřebujeme Vaše údaje v případě, že se účastníte některé z akcí organizovaných naší společností), kde je naším oprávněným zájmem zajištění realizace veřejných akcí; 
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet Vaše závazky (jinak řečeno pro to, abychom posoudili, jak velké je riziko, že neuhradíte své závazky vzniklé vůči nám), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku nesplacených pohledávek na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Při zpracování osobních údajů za účely posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet pohledávky používáme prvky automatizovaného rozhodování, které je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi. Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš systém na základě Vašich osobních údajů vyhodnotí Vaši ochotu a schopnost splácet a podle toho schválí nebo zamítne vaši žádost. Hodnocení může probíhat také na základě údajů o externí lustraci v rámci registru SOLUS. Na základě tohoto hodnocení můžeme v některých případech odmítnout uzavření smlouvy s Vámi.

V obou případech platí, že větší šanci, že s Vámi uzavřeme smlouvu, máte například v případě, že máte s námi dlouhodobý smluvní vztah a řádně plníte své závazky vůči nám. Odmítnout uzavřít smlouvu s Vámi můžeme zejména v případě, že jste v minulosti byli v prodlení v úhradě svých závazků vůči nám nebo členům registru SOLUS.

Toto posouzení probíhá automatizovaně bez zapojení lidského prvku. To nám umožňuje uzavřít s Vámi smlouvu rychle a bez čekání. V souvislosti s automatizovaným rozhodováním můžete uplatnit své práva popsaná části Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?, zejména právo na přezkum rozhodnutí člověkem.

C. Proč zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu?

V rámci marketingu Vaše osobní údaje zpracováváme v omezené míře na základě našeho oprávněného zájmu.

Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje o chování na webu, údaje z veřejných zdrojů a odvozené údaje, a to pro následující účely:

 • nabízení našich produktů a služeb, které souvisejí s produkty a službami, které Vám již poskytujeme; nabídku od nás můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem nebo přes sociálních sítě), klasickým dopisem, osobně od našich zaměstnanců nebo telefonicky (to však jen do účinnosti nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (tzv. ePrivacy) nebo obdobného právního předpisu);
 • posouzení Vašeho zájmu o jiné produkty a služby, včetně zájmu o produkty a služby jiných subjektů, jejich nabízení osobně našimi zaměstnanci a provádění související analytiky. 

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Pokud neuplatníte námitku, tak budeme zpracovávat Vaše údaje pro tyto účely, i když jste takové zpracování v minulosti odmítl.

Nepřejete-li si pouze, abychom Vás kontaktovali s elektronickými obchodními sděleními, máte právo jejich zasílání od počátku odmítnout postupem uvedeným v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“, případně v každém elektronickém sdělení, které Vám zašleme.

D. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. marketingové, konzultantské a produkční agentury, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje, aby nám pomohly s přípravou a koordinací našich obchodních a reklamních aktivit, včetně datových analýz, pro účely nabízení našich produktů a služeb a PR a posilování značky;
 2. provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik, zlepšování zákaznické zkušenosti a provozních potřeb;
 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
 5. provozovatelé našich obchodních míst (OSVČ) v případě, že zpracovávají Vaše údaje pro uzavření a správu našeho vztahu pro účely uzavření a plnění smlouvy;
 6. advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
 7. znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • partnerům provozujícím platební systémy ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou nebo v případě korespondence ohledně objasnění plateb pro účel ochrany našich právních nároků;
 • provozovatelé distribučních soustav pro daný region, přičemž největšími z nich jsou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Pražská Plynárenská distribuce, a.s. IČO: 27403505, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy a plnění jejich právních povinností;
 • společnost OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností;
 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 25683446, PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, Messenger a.s., IČO 27575896, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČO 61057509 v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb;
 • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členům tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/, pro účely posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet Vaše závazky a v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou svých závazků vůči nám;
 • naše auditory.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF 

E. Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od Vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci. 

Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme Vaše osobní údaje z on-line formulářů i sledováním Vašeho chování.

Pro účely posouzení vaší ochoty a schopnosti splácet můžeme použít také údaje, které nám předá SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO 69346925, které vede registr klientských informací SOLUS, a členové tohoto sdružení, jejichž seznam je dostupný zde: www.solus.cz/clenske-spolecnosti/

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné rejstříky, tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

F. Specifika zpracování osobních údajů v případě dodávky elektřiny

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s dodávkou elektřiny.

F.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti.
G. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu dodávka plynu

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s dodávkou plynu.

G.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti.
H. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Plyn

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem Komplet Plyn. 

H.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše údaje o využívání služeb partnerů, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami).

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

H.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Plyn rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • techničtí partneři v případě, že realizují povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • provozovatel kontaktního centra – havarijní linky v případě, že vykonává činnost kontaktního centra nezbytnou pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • specialisté (technici) v případě, že jsou kontaktování kontaktním centrem z důvodu řešení určité situace pro účel plnění smlouvy;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • techničtí partneři, v případě, že si vedou vlastní evidence za tímto účelem, přičemž o jejich identifikaci budete informováni v rámci řešení konkrétní situace;
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

H.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě záznamů komunikace.

I. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Elektřina

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem Komplet Elektřina. 

I.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše údaje o využívání služeb partnerů, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami).

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat údaje o využívání služeb partnerů pro účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

I.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Elektřina rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • asistenční služba Europ Assistance s.r.o., IČO: 252 87 851, v případě, že pro Vás poskytuje služby asistenční linky pro účel plnění smlouvy;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • provozovatel asistenční služby, kterou je Europ Assistance s.r.o., IČO: 252 87 851, v jejím vztahu k specialistům (technikům), které využívá pro realizaci asistenční služby.

I.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například záznamy komunikace ze strany poskytovatele asistenční služby.

J. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Zdraví

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Zdraví.

J.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

J.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. V případě tohoto produktu se jedná o:

 • společnost EUROP ASSISTANCE S.A., ref.č. 907089, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zdraví);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Zdraví rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovým zpracovatelem je zejména:

 • společnost Europ Assistance s.r.o. 
  • v případě, že působí jako asistenční centrála a realizuje povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy; 
  • v případě, že působí v roli pojišťovacího makléře (v této roli přitom vystupuje ve vztahu k některým činnostem také jako správce).
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

J.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě reportu evidence škod, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

K. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Domov

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Domov.

K.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

K.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Vaše osobní údaje můžeme v případě produktu E.ON Domov předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. V případě tohoto produktu se jedná o:

 • společnost EUROP ASSISTANCE S.A., ref.č. 907089, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Domov);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Domov rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovým zpracovatelem je zejména:

 • společnost Europ Assistance s.r.o. 
  • v případě, že působí jako asistenční centrála a realizuje povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy; 
  • v případě, že působí v roli pojišťovacího makléře (v této roli přitom vystupuje ve vztahu k některým činnostem také jako správce).
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

K.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje v případě produktu E.ON Domov získáváme i od našich partnerů, například v případě reportu evidence škod, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

L. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Zajištění (pro domácnosti)

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Zajištění (pro domácnosti).

L.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

L.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o:

 • společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.., IČO: 25080954, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zajištění);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

L.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě exportu dat pojistných události, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

M. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Zajištění (pro podnikatele)

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Zajištění (pro podnikatele).

M.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

M.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o:

 • společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.., IČO: 25080954, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zajištění);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

M.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě exportu dat pojistných události, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

N. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu Tepelná technika

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem Tepelná technika.

N.1 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • partnerské montážní společnosti za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Pro účely dodání tepelné techniky s odložením splatnosti její ceny provádíme posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet Vaše závazky, jak je uvedeno v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? a můžeme získat Vaše osobní údaje od sdružení SOLUS a jeho členů, resp. jim Vaše osobní údaje předat, jak je popsáno v částech Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? a Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

O. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Servis kotlů

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Servis kotlů. 

O.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

O.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Plyn rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • techničtí partneři v případě, že realizují povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • provozovatel kontaktního centra – havarijní linky v případě, že vykonává činnost kontaktního centra nezbytnou pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • specialisté (technici) v případě, že jsou kontaktování kontaktním centrem z důvodu řešení určité situace pro účel plnění smlouvy;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • techničtí partneři, v případě, že si vedou vlastní evidence za tímto účelem, přičemž o jejich identifikaci budete informováni v rámci řešení konkrétní situace;
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

O.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě záznamů komunikace.

P. Specifika zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Servis+ (pro podnikatele)

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Servis+ (pro podnikatele).

P.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

P.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Vaše osobní údaje můžeme v případě produktu E.ON Domov předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. V případě tohoto produktu se jedná o:

 • společnost EUROP ASSISTANCE S.A., ref.č. 907089, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Domov);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Domov rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovým zpracovatelem je zejména:

 • společnost Europ Assistance s.r.o. 
  • v případě, že působí jako asistenční centrála a realizuje povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy; 
  • v případě, že působí v roli pojišťovacího makléře (v této roli přitom vystupuje ve vztahu k některým činnostem také jako správce).
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

P.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé osobní údaje v případě produktu E.ON Servis+ (pro podnikatele) získáváme i od našich partnerů, například v případě reportu evidence škod, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

Q. Specifika zpracování osobních údajů v případě osoby oprávněné jednat za zákazníka

Tato část obsahuje informace ohledně zpracování údajů v případě zpracování údajů osob oprávněných jednat za zákazníka. 

Q.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování biometrických údajů

V případě, že podepisujete smlouvu nebo jiný dokument prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízení, zpracováváme Vaše biometrické údaje v tomto podpisu obsažené. Zpracování biometrických údajů provádíme na základě oprávněného zájmu a nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to pro účel:

 • ochrany našich právních nároků (jinak řečeno pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení). 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme Vaše biometrické údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“.

Zpracování ostatních osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu Vaše identifikační a kontaktní údaje pro účel: 

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a uzavřít některou ze smluv pro náš produkt nebo službu a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami), kde je naším oprávněným zájmem uzavření smlouvy se zákazníkem a předcházení vzniku škod na naší straně;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Q.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. provozovatelé našich obchodních míst (OSVČ) v případě, že zpracovávají Vaše údaje pro uzavření a správu vztahu se zákazníkem pro účely uzavření a plnění smlouvy;
 2. provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 3. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik a provozních potřeb;
 4. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
 5. advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
 6. znalci pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • partnerům provozujícím platební systémy ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou nebo v případě korespondence ohledně objasnění plateb pro účel ochrany našich právních nároků;
 • provozovatelé distribučních soustav pro daný region, přičemž největšími z nich jsou E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Pražská Plynárenská distribuce, a.s. IČO: 27403505, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem plnění smlouvy a plnění jejich právních povinností;
 • společnost OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností;
 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, Mediaservis, s.r.o., IČO 24197360, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 25683446, PPL CZ s.r.o., IČO 25194798, Messenger a.s., IČO 27575896, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČO 61057509 v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb;
 • naši auditoři

Q.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty jiným subjektem, zejména pokud někdo vyplnil Vaše údaje do našeho formuláře nebo jste své údaje poskytli jinému subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

V některých případech zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo Vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s Vámi, zejména tím že nám je poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci. 

Q.4 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU ELEKTŘINY NEBO PLYNU

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 1. servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti.

Q.5 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM KOMPLET PLYN

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb našich partnerů pro následující účely:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a se zákazníkem uzavřít některou z výše uvedených smluv a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami);
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Plyn rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • techničtí partneři v případě, že realizují povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy se zákazníkem pro účel přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem;
 • provozovatel kontaktního centra – havarijní linky v případě, že vykonává činnost kontaktního centra nezbytnou pro plnění smlouvy se zákazníkem pro účel přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem;
 • specialisté (technici) v případě, že jsou kontaktování kontaktním centrem z důvodu řešení určité situace pro účel přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • techničtí partneři, v případě, že si vedou vlastní evidence za tímto účelem, přičemž o jejich identifikaci budete informováni v rámci řešení konkrétní situace;
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči zákazníkovi s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě záznamů komunikace.

Q.6 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM KOMPLET ELEKTŘINA

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb našich partnerů pro následující účely:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a se zákazníkem uzavřít některou z výše uvedených smluv a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami);
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Elektřina rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • provozovatel asistenční služby v případě, že pro zákazníka poskytuje služby asistenční linky pro účel plnění smlouvy;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • provozovatel asistenční služby, kterou je Europ Assistance s.r.o., IČO: 252 87 851, v jejím vztahu k specialistům (technikům), které využívá pro realizaci asistenční služby.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například záznamy komunikace ze strany poskytovatele asistenční služby.

Q.7 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM E.ON Zajištění (pro podnikatele)

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Zajištění (pro podnikatele).

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat spokojenost zákazníků s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro zákazníky;

Pro tyto účely uchováváme Vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o:

 • společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.., IČO: 25080954, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy se zákazníkem pro účel přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Zajištění);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě exportu dat pojistných události, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

Q.8 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S TEPELNOU TECHNIKOU

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem Tepelná technika.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • partnerské montážní společnosti za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Q.9 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM SERVIS KOTLŮ

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem Servis kotlů. 

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom pro Vás mohli připravit a s Vámi uzavřít některou z výše uvedených smluv a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami);
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu Komplet Plyn rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: 

 • servisní partneři zajišťující pro nás provádění některých servisních, montážních a jiných prací jako provádění odečtů spotřeby, cejchování a ověřování pro účely plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
 • techničtí partneři v případě, že realizují povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • provozovatel kontaktního centra – havarijní linky v případě, že vykonává činnost kontaktního centra nezbytnou pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy;
 • specialisté (technici) v případě, že jsou kontaktování kontaktním centrem z důvodu řešení určité situace pro účel plnění smlouvy;
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • techničtí partneři, v případě, že si vedou vlastní evidence za tímto účelem, přičemž o jejich identifikaci budete informováni v rámci řešení konkrétní situace;
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Některé osobní údaje získáváme i od našich partnerů, například v případě záznamů komunikace.

Q.10 V PŘÍPADĚ, ŽE S NÁMI JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA UZAVÍRÁTE SMLOUVU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTEM SERVIS+ (PRO PODNIKATELE)

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v souvislosti s produktem E.ON Servis+ (pro podnikatele).

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše údaje o využívání služeb partnerů pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování Vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli zjišťovat Vaší spokojenost s naší službou), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro Vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • zajišťování našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zvýšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.  

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Vaše osobní údaje můžeme v případě produktu E.ON Domov předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. V případě tohoto produktu se jedná o:

 • společnost EUROP ASSISTANCE S.A., ref.č. 907089, která je pojistitelem tohoto produktu a které předáváme Vaše údaje pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom Vám mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy k produktu E.ON Domov);
 • společnosti, kterým jsme postoupili splatné pohledávky vůči Vám s tím, že tyto společnosti si sami zajišťují vymáhání pohledávek.

Pokud jde o naše postavení, kdy jsme pojistníkem tohoto produktu, tak i my se nacházíme ve vztahu k většině aktivit v pozici správce. Nicméně ve vztahu k části našich činností se nacházíme v roli zpracovatele (zejména ve vztahu k činnostem, kdy pomáháme se správou pojištění).

Pro zpracování osobních údajů v případě produktu E.ON Domov rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovým zpracovatelem je zejména:

 • společnost Europ Assistance s.r.o. 
  • v případě, že působí jako asistenční centrála a realizuje povinnosti nezbytné pro plnění naší smlouvy s Vámi pro účel plnění smlouvy; 
  • v případě, že působí v roli pojišťovacího makléře (v této roli přitom vystupuje ve vztahu k některým činnostem také jako správce).
 • členové skupiny E.ON, za účelem zajištění řádného plnění smlouvy s Vámi.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Některé osobní údaje v případě produktu E.ON Domov získáváme i od našich partnerů, například v případě reportu evidence škod, který získáváme od pojistitele tohoto produktu.

R. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“), 
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě souhlasu“) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).  

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez Vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. 

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

S. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků: 

Emailem na: gdpr@eon.cz

Písemně na adrese: Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění  Vašich práv, můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce. 

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.